Na temelju članka 19. stavak (3) i članka 22. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 27. stavak (2) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

 

 

I

 

 

U Povjerenstvo za izbor direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Povjerenstvo), ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:

- Edita Kalajdžić, tajnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i

- Željko Silađi, direktor Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije.

 

 

II

 

 

Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja pripada pravo na novčanu naknadu za rad i angažiranje, sukladno članku 27. stavak (4) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Visina naknade iz stavka (1) ove točke odredit će se posebnim rješenjem.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 274/2020

20. veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.