Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 249. sjednici, održanoj 28.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


I.


Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, u sastavu:

1. Jasmin Gačević, predsjednik, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

2. Vildana Arslanagić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

3. Saida Kastrat, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

4. Mirjana Vučić, član, Federalno ministarstvo finansija,

5. Dijana Smailagić, član, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Admira Mrnđić.


II.


Zadatak Povjerenstva je da razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, temeljem načela iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a sukladno Odluci o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.


III.


Povjerenstvo je dužno sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.


IV.


Za učešće u radu Povjerenstva licima iz točke I. ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukadno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1801/2020
28. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.