Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 249. sjednici, održanoj 28.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


I.


Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, u sastavu:

1. Jasmin Gačević, predsjednik, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

2. Vildana Arslanagić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

3. Saida Kastrat, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

4. Mirjana Vučić, član, Federalno ministarstvo finansija,

5. Dijana Smailagić, član, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Admira Mrnđić.


II.


Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu načela iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.


III.


Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.


IV.


Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I. ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1801/2020
28. decembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.