Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) prema kojoj se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i člana 9. st. (2), (3) i (4) Uredbe o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/14), na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 249. sjednici, održanoj 28.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU VIJEĆA ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Vijeće za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće IPP FBiH) imenuju se:

1) Željko Obradović, Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, predsjednik

2) Josip Nikolić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član

3) Alden Kajtaz, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član

4) Mehmed Cero, federalno ministarstvo okoliša i turizma, član

5) Bešćo Alibegović, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član

6) Tihomir Ćurak, Federalno ministarstvo finansija, član

7) Ajša Softić, Federalno ministarstvo pravde, član

8) Mirsad Hajdarević, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, član

9) Marinko Bošnjak, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član

10) Renato Škrobo, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član

11) Belmira Hadžiabdić, Federalni zavod za statistiku, član.

Predsjednik i članovi Vijeća IPP FBiH imenuju se na period od pet godina.


II.


Vijeće IPP FBiH nadležno je za obavljanje poslova utvrđenih članom 10. Uredbe o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine.


III.


Vijeće IPP FBiH sastaje se najmanje četiri puta godišnje, a o svom radu izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine tromjesečno i godišnje.


IV.


Za svoj rad članovi Vijeća IPP FBiH imaju pravo na naknadu u skladu sa Uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodioca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


V.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj V. 1790/2020
28. decembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.