Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 248. sjednici, održanoj 22.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE


I.


Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje, u sastavu:

1. Jasmin Gačević, predsjednik,

2. Saida Kastrat, član,

3. Mirjana Vučić, član,

4. Dijana Smailagić, član,

5. Džana Kilić, član.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Namik Muratović.


II.


Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu načela iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.


III.


Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.


IV.


Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I. ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1737/2020
22. decembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.