Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 248. sjednici, održanoj 22.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine iz reda stručnjaka za neizravno oporezivanje (u daljem tekstu: Komisija), u sljedećem sastavu:

1. Dijana Smailagić, predsjednik;

2. Mirjana Vučić, član;

3. Saida Kastrat, član;

4. Danica Gogalić, član i

5. Širaza Brka, član.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva imenuje se Edin Leventa, stručni suradnik u Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.


II.


Povjerenstvo iz točke I. ovog rješenja provest će proceduru za izbor kandidata za imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine iz reda stručnjaka za neizravno oporezivanje, po prijavama koje su podnesene na javni natječaj objavljen za imenovanje člana Upravnog odbora, sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).


III.


(1) Povjerenstvo je dužno da sve kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja pozove na intervju, sačini listu kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Izvješće sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata, radi konačnog imenovanja.

(2) Izvješće iz stavka (1) ove točke treba da sadrži sve relevantne informacije koje Povjerenstvo ima o kandidatima.


IV.


Naknada članovima Povjerenstva i osobi za obavljanje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja utvrdit će se posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH" br. 48/14, 77/14 i 97/14 i 58/15).


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednoa dana od dana obiave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1728/2020
22. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.