Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 248. sjednici, održanoj 22.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine iz reda stručnjaka za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu: Komisija), u sljedećem sastavu:

1. Dijana Smailagić, predsjednik;

2. Mirjana Vučić, član;

3. Saida Kastrat, član;

4. Danica Gogalić, član i

5. Širaza Brka, član.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije imenuje se Edin Leventa, stručni saradnik u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.


II.


Komisija iz tačke I. ovog rješenja provest će proceduru za izbor kandidata za imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine iz reda stručnjaka za indirektno oporezivanje, po prijavama koje su podnesene na javni konkurs objavljen za imenovanje člana Upravnog odbora, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).


III.


(1) Komisija je dužna da sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa pozove na intervju, sačini listu kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Izvještaj sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata, radi konačnog imenovanja.

(2) Izvještaj iz stava (1) ove tačke treba da sadrži sve relevantne informacije koje Komisija ima o kandidatima.


IV.


Naknada članovima Komisije i licu za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije iz tačke I. ovog rješenja utvrdit će se posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14 i 97/14 i 58/15).


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1728/2020
22. decembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.