Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine {"Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O DOPUNI RJEŠENJA O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE

AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE I ČUVANJU I UPOTREBI PEČATA

FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE

 

 

1. U Rješenju o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/20), u tački I iza alineje broj 14. dodaju se nove alineje 15., 16 i 17. koje glase:

"-     pokretanje procedure za raspisivanje javnih konkursa za prijem državnih službenika i namještenika i poduzimanje svih radnji vezanih za okončanje prijema državnih službenika i namještenika, odlučivanje o internom premještaju državnih službe­nika i namještenika i potpisivanje akata u vezi sa istim,

pokretanje disciplinskih postupaka protiv državnih službenika i namještenika."

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 242/2020

20. februara 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.