Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ZAMJENSKOG ČLANA

ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Za zamjenskog člana Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuje se Šefika Hasanagić.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 230/2020

20. veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.