Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 125. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 248. sjednici, održanoj 22.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Rješenju o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 1090/2020 od 29.07.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/20) u točki I. redni brojevi 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"1. Zoran Čegar, policijski službenik, predsjednik,

2. Ibro Bešlija, policijski službenik, član, i"


II.


U točki II. u drugom redu iza riječi "rješenja" interpunkcijski znak zarez i riječi: "osim za člana Policijskog odbora Selmanović Mustafu, kojem mandat traje do 20.12.2020. godine" brišu se.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1720/2020
22. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.