Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 13. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 26/14 i 40/18), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 247. sjednici, održanoj 15.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU I PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


I.


Ivo Šandrk, direktor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, imenovan Rješenjem o imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/16) razrješava se dužnosti zbog isteka mandata i sticanja uvjeta za penziju.


II.


Za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja se privremeno, na period od najviše tri (3) mjeseca odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, imenuje Ludvig Letica.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1704/2020
15. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.