Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 13. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 26/14 i 40/18), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 247. sjednici, održanoj 15.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU I PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


I.


Ivo Šandrk, direktor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, imenovan Rješenjem o imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/16) razrješava se dužnosti zbog isteka mandata i sticanja uslova na penziju.


II.


Za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja se privremeno, na period od najviše tri (3) mjeseca odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, imenuje Ludvig Letica.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1704/2020
15. decembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.