Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02,2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U

POVJERENSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENE

OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Za predstavnike Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, imenuju se:

1.     dr.  sci. Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica,

2.     Mato Jozić, federalni ministar pravde.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 229/2020

20. veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.