Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 246. sjednici, održanoj 03.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


I.


Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, u sastavu:

1. Saida Kastrat, predsjednik,

2. Širaza Brka, član,

3. Mirjana Vučić, član,

4. Jasmin Gačević, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

5. Belma Grcić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Admira Mrnđić.


II.


Zadatak Povjerenstva je da razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, na osnovu načela iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno sa Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.


III.


Povjerenstvo je dužno sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.


IV.


Za učešće u radu Povjerenstva licima iz točke I. ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1659/2020
03. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.