Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 246. sjednici, održanoj 03.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


I.


Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, u sastavu:

1. Saida Kastrat, predsjednik,

2. Širaza Brka, član,

3. Mirjana Vučić, član,

4. Jasmin Gačević, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

5. Belma Grcić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Admira Mrnđić.


II.


Zadatak komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu načela iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.


III.


Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.


IV.


Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I. ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1659/2020
03. decembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.