Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-5094-19/18 od 28.09.2020. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj 03-31-2-2455/18 od 27.03.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 245. sjednici, održanoj 26.11.2020. godine, donosiRJEŠENJE1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj 03-31-2-2455/18 od 27.03.2019. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 561/17 zv. "Potok", oranica/njiva III klase, površine 1344 m
2, upisana u PL 768 po starom premjeru, na ime Dugalić (Mehmed) Emina sa dijelom posjeda 3/24, Džaferović (Mehmed) Nurida sa dijelom posjeda 3/24, Huremović (Ibrahim) Amela sa dijelom posjeda 4/24, Huseinagić r. Imamović (Ismet) Advija sa dijelom posjeda 4/24, Husejnagić (Mehmed) Miralem sa dijelom posjeda 3/24, Sijahović (Mehmed) Majida sa dijelom posjeda 3/24 i Smajlović (Ibrahim) Amna sa dijelom posjeda 4/24, stvarni-faktički suvlasnici Dugalić (Mehmed) Emina sa dijelom 3/24, Džaferović (Mehmed) Nurida sa dijelom 3/24, Huremović (Ibrahim) Amela sa dijelom 4/24, Huseinagić r. Imamović (Ismet) Advija sa dijelom 4/24, Husejnagić (Mehmed) Miralem sa dijelom 3/24, Sijahović (Mehmed) Majida sa dijelom 3/24 i Smajlović (Ibrahim) Amna sa dijelom 4/24.

2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Općinski načelnik Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-1135-2/2020
26. studenoga/novembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.