Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4302-14/18 od 25.09.2020. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj 03-31-2-2430/18 od 12.06.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 245. sjednici, održanoj 26.11.2020. godine, donosiRJEŠENJE1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj 03-31-2-2430/18 od 12.06.2019. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 564/15 zv. "slatinac", oranica/njiva I klase, površine 280 m
2, upisana u PL 786 po starom premjeru, na ime Husić (Muradif) Džemil sa dijelom posjeda 1/1, stvarni-faktički vlasnik Husić (Muradif) Džemil sa dijelom 1/1.

2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Općinski načelnik Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-1135/2020
26. studenoga/novembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.