Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 245. sjednici, održanoj 26.11.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


I.


Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, u sastavu:

1. Saida Kastrat, predsjednik,

2. Sanela Adžović, član,

3. Mirjana Vučić, član,

4. Džana Kilić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

5. Jasmin Gačević, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Lejla Karović.


II.


Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu načela iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.


III.


Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.


IV.


Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I. ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


V.


Donošenjem ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/20 i 41/20).


VI.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1633/2020
26. novembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.