Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa članom 4. a) stav (5) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 245. sjednici, održanoj 26.11.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU I PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE


I.


Helena Lončar, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, imenovana Rješenjem o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/16) razrješava se dužnosti zbog isteka mandata.


II.


Za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje se privremeno, na period od najviše tri (3) mjeseca odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje, imenuje Helena Lončar.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1616/2020
26. novembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.