Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u svezi s člankom 4. a) stavak (3) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 245. sjednici, održanoj 26.11.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU I PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE


I.


(1) Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje imenovani Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Federalnog zavoda za zapošljavanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/16) i to:

1. Zlatko Hadžiomerović, predsjednik

2. Vitomir Ćošković, član

3. Nihad Pašalić, član

4. Adrijana Prskalo, član

5. Krešimir Sarić, član

6. Dženan Redžo, član i

7. Kenan Filipović, član.

(2) Osobe iz stavka (1) ove točke razrješavaju se dužnosti radi isteka mandata.


II.


Privremeno se imenuju predsjednik i članovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje na period do najviše tri mjeseca odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje u sastavu:

1. Zlatko Hadžiomerović, predsjednik

2. Vitomir Ćošković, član

3. Nihad Pašalić, član

4. Adrijana Prskalo, član

5. Krešimir Sarić, član

6. Dženan Redžo, član i

7. Kenan Filipović, član.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1615/2020
26. studenoga 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.