Na osnovu čl. 3., 25. i 26. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 83/09), čl. 69. i 70. Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14), Pravilnika o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH, br. 03/06-02-192/2011 od 15.12.2011. godine i tačke VI. Odluke o godišnjem popisu i osnivanju Komisija za popis broj 08-05-459/2020 od 26.11.2020. godine, sekretar Vlade, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJA ZA PROVEDBU REDOVNOG GODIŠNJEG POPISA U 2020. GODINI


I.


U Centralnu komisiju za popis stalnih sredstava i obaveza i potraživanja imenuju se:

1. Dijana Smailagić, predsjednik

2. Olja Lovrinović, član

3. Alma Bunar, član

Zadatak Komisije iz tačke I. ovog Rješenja je da koordinira rad popisnih komisija, daje istim uputstva, te da nakon izvršenog popisa sačini kompletan izvještaj sastavljen od svih popisnih komisija.

Komisija iz tačke I. ovog Rješenja podnijet će Izvještaj o obavljenom redovnom popisu sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine do 15.01.2021. godine.


II.


U Komisiju za popis stalnih sredstava, zaliha materijala i sitnog inventara imenuju se:

1. Boris Katalinić, predsjednik

2. Vedrana Osmović, član

3. Edis Voljevica, član

U Komisiju za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza imenuju se:

1. Danica Vrdoljak - Radonja, predsjednik

2. Lejla Pintol, član

3. Ahmet Abdagić, član


IV.


Zadužuju se Komisije iz tačke II. i III. ovog rješenja da svoje Izvještaje o popisu dostave Centralnoj komisiji za popis do 10.01.2021. godine.

Komisija iz tačke III. ovog rješenja se zadužuje da za sve neizmirene obaveze dospjele nakon 10.01.2021. godine, naknadno sačini popis i dostavi dopunski izvještaj Centralnoj komisiji za popis do 31.01.2021. godine.


V.


Predsjednicima i članovima za rad u imenovanim komisijama isplatit će se naknada u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12 i 20/17) i čl. 9. i 11. stav 1. tačka 5) Pravilnika o načinu ostvarivanja, utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na naknadu i visina naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 03/07-02-338-1/2008 od 09.10.2014. godine, broj 09-02-268/2015 od 08.09.2015. godine i broj 09-02-268-1/2015 od 10.01.2017. godine.


VI.


Ovo rješenje dostavlja se predsjednicima i članovima komisija.


VII.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-05-459-1/2020
26. novembra/studenoga 2020. godine
Sarajevo


Sekretar Vlade
Mr. sc. Edita Kalajdžić, s. r.