Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člankom 15. Zakona o Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/96, 2/02 i 110/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 240. sjednici, održanoj 16.10.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:

1. Renata Komšić, predsjednik

2. Saida Kastrat, član,

3. Mirjana Vučić, član,

4. Dijana Smailagić, član i

5. Fuad Hadžimehmedović, član.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Danica Vrdoljak-Radonja.


II.


Povjerenstvo iz točke I. ovog rješenja provest će proceduru za izbor kandidata za direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine po prijavama koje su podnesene na Javni natječaj objavljen za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).


III.


Predsjedniku, članovima Povjerenstva i administrativno-tehničkom licu pripada naknada za rad u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1553/2020
16. listopada 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.