Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 243. sjednici, održanoj 12.11.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/20) iza točke III. dodaje se nova točka IV. koja glasi: "Predsjedniku i članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem, u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)."

Dosadašnja točka IV. postaje točka V.


II.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1544/2020
12. studenoga 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.