Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 243. sjednici, održanoj 12.11.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:

1. Mirjana Milićević, predsjednik

2. Andrijana Katić, član

3. Božana Bilandžija, član

4. Sead Kopić, član

5. Mirvad Kurić, član

6. Almedin Aliefendić, član

7. Amra Kunovac, član


II.


Predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se na period od četiri (4) godine.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1543/2020
12. novembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.