Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 243. sjednici, održanoj 12.11.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FINANCIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE


I.


Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Financijsko - informatičke agencije u sljedećem sastavu:

1. Mira Bradara, predsjednik;

2. Tihomir Ćurak, član;

3. Sanela Adžović, član;

4. Mirjana Vučić, član;

5. Saida Kastrat, član.

Za obavljanje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Lejla Pintol.


II.


Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja je da, nakon zatvaranja javnog natječaja, pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži federalnoj ministrici financija - finansija rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.


III.


Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz točke I. ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


IV.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1541/2020
12. studenoga 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.