Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 243. sjednici, održanoj 12.11.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FINANSIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE


I.


Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Finansijsko - informatičke agencije u sljedećem sastavu:

1. Mira Bradara, predsjednik;

2. Tihomir Ćurak, član;

3. Sanela Adžović, član;

4. Mirjana Vučić, član;

5. Saida Kastrat, član.

Za obavljanje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Lejla Pintol.


II.


Zadatak Komisije iz tačke I. ovog rješenja je da, nakon zatvaranja javnog konkursa, pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži federalnoj ministrici finansija - financija rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.


III.


Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I. ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


IV.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1541/2020
12. novembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.