Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u vezi sa članom 41. stav (4) Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 205. sjednici, .održanoj 09.01.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETODAVNOG VIJEĆA ZA OKOLIŠ

 

 

I

 

 

Imenuje se Savjetodavno vijeće za okoliš (u daljem tekstu: Savjetodavno vijeće) u sastavu:

1.     STJEPAN MATIĆ, predsjedavajući, predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Sarajevo

2.     RIJAD TIKVEŠA, član, predstavnik nevladinih organizacija u Federaciji BiH

3.     GORAN MIŠIĆ, član, predstavnik Tuzlanskog kantona

4.     ZDENKO MANDIĆ, član, predstavnik Zapadno-hercegovačkog kantona

5.     MERSIJA TALIĆ, članica, predstavnica Unsko-sanskog kantona

6.      SAMIR ČENGIĆ, član, predstavnik Posavskog kantona

7.     SREĆKO GALIĆ, član, predstavnik Hercegovačko neretvanskog kantona

8.     ZIJADA KRVAVAC, članica, predstavnica Kantona Sarajevo

9.      DRAGAN ŠAFRAD1N, član, predstavnik Srednjo-bosanskog kantona,

10.    ANA VRDOLJAK, članica, predstavnica Kantona 10

11.    AMRA POJSKIĆ, članica, predstavnica Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

II

 

 

Članovi Savjetodavnog vijeća se imenuju na period od četiri godine.

 

 

III

 

 

Naknada predsjedniku i članovima Savjetodavnog vijeća iz tačke I ovog rješenja utvrdit će se posebnim Rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), s tim da svaka institucija isplaćuje naknadu za svoje predstavnike.

 

 

IV

 

 

Donošenjem ovog rješenja stavlja se van snage Rješenje V broj 591/09 od 30.07.2009. godine.

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 10/2020

09. januara 2020. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.