ZAKON

O GRADU GRADAČAC

 

 

Član 1.

 

 

Predmet Zakona

 

 

U skladu sa uslovima iz člana 5. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom se uspostavlja Grad Gradačac, određuje njegova teritorija, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

 

 

Član 2.

 

 

Teritorija

 

 

Teritoriju Grada Gradačac čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Gradačac na dan stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

Član 3.

 

 

Svojstvo

 

 

Grad Gradačac je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravnog lica.

 

 

Član 4.

 

 

Samoupravni organi

 

 

(1) Samoupravni organi Grada Gradačac su gradsko vijeće i gradonačelnik.

(2) Samoupravni organi Grada Gradačac poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom Grada.

(3) Mandat vijećnika gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

 

Član 5.

 

 

Gradsko vijeće

 

 

(1) Organ odlučivanja Grada Gradačac je Gradsko vijeće.

(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada u skladu sa zakonom.

(3) Gradsko vijeće Grada Gradačac bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.

 

 

Član 6.

 

 

Gradonačelnik

 

 

(1) Izvršni organ Grada Gradačac je gradonačelnik.

(2) Gradonačelnik Grada Gradačac bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08).

 

 

Član 7.

 

 

Statut

 

 

(1) Grad Gradačac ima Statut.

(2) Statutom Grada Gradačac propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih organa, međusobni odnosi gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.

(3) Statut Grada Gradačac mora biti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Tuzlanskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.

(4) Statut Grada Gradačac priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

 

 

Član 8.

 

 

Pravno sljedništvo

 

 

(1) Grad Gradačac je pravni sljednik Općine Gradačac i ima zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.

(2) Vijećnici Općinskog vijeća Gradačac i načelnik Općine Gradačac, izabrani na Općinskim izborima održanim 02. oktobra 2016. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju sa radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Gradačac.

(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju sa radom kao organi i službe Grada

Gradačac.

 (4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač općina, nastavljaju sa radom kao javna preduzeća i ustanove Grada Gradačac.

 

 

Član 9.

 

 

Privremena statutarna odluka

 

 

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Gradačac održanim 2016. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Gradačac u roku od dva mjeseca od dana stupanja

na snagu ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

 

Član 10.

 

 

Stupanje na snagu

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mr. sci. Elvir Karajbić

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović