ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član 1.

 

 

U Zakonu o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), iza člana 105 e., dodaje se novi član 105 f. koji glasi:

 

 

"Član 105 f.

 

 

Izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2019. godini Budžet Grada Mostara kao i Odluku o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu donijet će i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara."

 

 

Član 2.

 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Elvir Karajbić