ZAKON

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU  BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

 

 

 

 

 

 

Član 1.

 

U Zakonu o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 11/19), u članu 10. u stavu (1) u petom redu briše se tačka i dodaju se riječi: „te u drugim slučajevima kada o tome odluči Vlada Federacije Bosne i Hercegovine“.

 

Član 2.

 

U članu 17. iza stava (4) dodaje se novi stav (5), koji glasi:

 

(5) Preraspodjelom sredstava ne može se vršiti umanjenje odnosno povećanje pozicija projekta 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge – Izdaci za izmirenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju – Vansudska nagodba i 614800 – Drugi tekući rashodi – Izdaci za izmirenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju  - Vansudska nagodba, osim u okviru ova dva ekonomska koda, te u slučaju kada se preraspodjela na ovim pozicijama vrši između budžetskih korisnika.

 

Dosadašnji stavovi (5) i (6) postaju stavovi (6) i (7).

 

Član 3.

 

U članu 22. iza stava (4) dodaje se novi stav (5), koji glasi:

 

(5) U slučaju da ugovorom između članica koalicije nije regulisan način raspodjele sredstava koja pripadaju koaliciji, te u slučaju prestanka ugovora odnosno prestanka odredbi kojim je regulisan način raspodjele sredstava, isti će se raspodijeliti na način kako je to određeno stavom (3) ovog člana o čemu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

 

U članu 25. iza stava (1) dodaje se novi stav (2), koji glasi:

 

(2) Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Budžeta, pozicija „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“, koristit će se po programima koje donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine a izvršavat će se s posebnog računa za upravljanje razvojnim sredstvima u okviru Jedinstvenog računa Trezora Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Neiskorištena sredstva iz Budžeta 2019. godine prenijet će se u narednu fiskalnu godinu.

 

 

 

 

 

Član 5.

 

U članu 26. u stavu (2) u petnaestom redu riječ „i“ zamjenjuje se zarezom, a iza broja „48/11“ dodaju se riječi: „i 36/18“.

 

Član 6.

 

U članu 30. u stavu (1) u trećem redu riječi: „Tekući transferi pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“ i u petom redu riječi: „Tekući transferi pojedincima – Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“, brišu se.

 

Član 7.

 

U članu 42. u stavu (1) u sedmom redu riječ „i“ zamjenjuje se zarezom, a iza broja „55/18“ piše se zarez i dodaju riječi: „105/18, 18/19 i 41/19“.

 

                                                             Član 8.

 

U članu 45. u stavu (3) u trećem redu vrši se ispravka umjesto „br. 48/04 i 77/08“, treba da stoji „br. 77/04 i 48/08“.

 

Član 9.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

TOMISLAV MARTINOVIĆ

PREDSJEDAVAJUĆI

PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

MIRSAD ZAIMOVIĆ