Na temelju članka 30. stavak (2) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". broj 32/17), a u svezi sa člankom 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O EVALUACUI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

(Predmet)

 

 

Ovom uredbom, uz prethodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom financija/Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez Federacije), uređuje se evaluacija strateških dokumenata u Federaciji i druga pitanja od značaja za provedbu evaluacije strateških dokumenata.

 

 

Članak 2.

(Institucionalni okvir)

 

 

(1)    Institucionalni okvir za donošenje odluke o pokretanju procesa evaluacije strateških dokumenata u Federaciji čine: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), vlada kantona, načelnik, odnosno gradonačelnik.

(2)    Institucionalni okvir za koordinaciju, tehničku i stručnu potporu u provedbi evaluacije strategija razvoja u Federaciji čine: Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljem tekstu: Federalni zavod) za razinu Federacije, tijela nadležna za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima za razinu kantona ili u jedinicama lokalne samouprave za razinu jedinice lokalne samouprave iz članka 5. stavak (1) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17 - u daljem tekstu: Zakon).

(3)    Institucionalni okvir za koordinaciju, tehničku i stručnu potporu u provedbi evaluacije sektorskih strategija u Federaciji čine: resorno nadležna federalna ministarstva i kantonalna ministarstva.

 

II PRINCIPI, CILJEVI I VRSTE EVALUACIJE STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI

 

 

Članak 3.

(Ključni principi evaluacije strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

U evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji primjenjuju se principi planiranja i upravljanja razvojem iz članka 4. Zakona, a naročito:

a)     odgovornost, efektivnost i učinkovitost institucija svih razina vlasti u Federaciji;

b)     ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane;

c)     partnerstvo, javnost i transparentnost.

 

 

Članak 4.

(Odgovornost, efektivnost i učinkovitost institucija

svih razina vlasti u Federaciji)

 

 

Evaluacija strateških dokumenata'u Federaciji omogućava veći stupanj odgovornosti, efektivnosti i učinkovitosti institucija svih razina vlasti u Federaciji u procesu izrade i implementacije strateških dokumenata.

 

 

Članak 5.

(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane)

 

 

Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji omogućava detaljniji osvrt na razvojne učinke i utjecaj implementacije strateških dokumenata na muškarce i žene kao i na socijalno ugrožene grupe građana.

 

 

Članak 6.

(Javnost i transparentnost)

 

 

Javnost i transparentnost podrazumijevaju javno dostupne informacije o razvojnim rezultatima i napretku u implementaciji strateških dokumenata u Federaciji kroz objavljivanje izvješća o evaluaciji, koristeći različita sredstva javnog informiranja.

 

 

Članak 7.

(Ciljevi i koristi evaluacije strateških dokumenata)

 

 

(1)   Ciljevi evaluacije strateških dokumenata su:

a)     pružanje pravoovremenih i relevantnih informacija nadležnim institucijama na svim razinama vlasti u Federaciji prigodom određivanja razvojnih prioriteta i strateških pravaca;

b)     kontinuirano unapređenje javnifi politika korištenjem rezultata evaluacije strateških dokumenata;

c)     osiguranje transparentaosti i odgovornosti za korištenje javnih financijskih sredstava.

(2)   Koristi evaluacije strateških dokumenata su:

a)    unapređenje razvojnog planiranja i kvaliteta strateških dokumenata u Federaciji;

b)     učinkovitija raspodjela financijskih sredstava;

c)     preciznije utvrđivanje kvalitetnih, mjerljivih i realnih prioriteta i mjera;

d)     utvrđivanje kako predviđenih, tako i nepredviđenih pozitivnih i negativnih učinaka implementacije strateških dokumenata,

 

 

Članak 8.

(Vrste evaluacije strateških dokumenata)

 

 

Vrste evaluacije strateških dokumenata u Federaciji su;

a)     Ex-ante - prethodna evaluacija (u daljem tekstu: ex-ante evaluacija);

b)     Evaluacija u tijeku implementacije strateških dokumenata (u daljem tekstu: evaluacija u toku).

 

III PROVEDBA EVALUACIJE STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI

 

 

Članak 9.

(Postupak evaluacije)

 

 

(1)   Federalni zavod izrađuje stručne podloge za provedbu evaluacije u Federaciji, uključujući izradu opisa poslova i uputstava za upravljanje evaluacijom.

(2)   Evaluacija se može provesti vlastitim kapacitetima ili angažiranjem vanjskih evaluatora.

(3)   U slučaju da se evaluacija provodi vlastitim kapacitetima, poslovi vezani uz izradu, odnosno implementaciju strateških dokumenata moraju biti organizacijski jasno razdvojeni od poslova evaluacije, a evaluatori trebaju posjedovati odgovarajuća znanja i iskustva o procesu provedbe evaluacije.

(4)   Državni službenici zaduženi za izradu i implementaciju strateških dokumenata ne mogu biti imenovani za evaluatore.

(5)   Rukovoditelj organa državne službe razmatra preporuke i predlaže adekvatne korektivne mjere za realiziranje preporuka evaluacije.

(6)   Financijska sredstva za provedbu evaluacije planiraju se u trogodišnjem planu rada i godišnjem planu rada.

 

 

Članak 10.

(Kriteriji za evaluaciju strateških dokumenata)

 

 

(1)    Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji zasniva se na sljedećim kriterijima:

a)     relevantnost (usklađenost) odabranih ciljeva s utvrđenim problemima i javnim potrebama;

b)     djelotvornost (efikasnost) - omjer planiranih i ostvarenih učinaka i predviđenih (korištenih) resursa radi postizanja optimalnog rezultata;

c)     učinkovitost (efektivnost) - opseg ostvarivanja ciljeva strateških dokumenata kroz poređenje polaznih i ostvarenih vrijednosti indikatora;

d)     utjecaj - opseg (pozitivnih i negativnih) promjena i posljedica razvojne intervencije (predviđenih i nepredviđenih), te usklađenost učinaka s potrebama ciljnih skupina;

e)     održivost - trajnost pozitivnih promjena i učinaka.

(2)    U evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji kriteriji iz stavka (1) ovog članka mogu se koristiti kumulativno ili pojedinačno, a mogu se koristiti i dodatni kriteriji, koji se određuju projektnim zadatkom o evaluaciji.

(3)   Kriteriji evaluacije predstavljaju temelj za pripremu evaluacijskih pitanja.

 

 

Članak 11.

(Provedba postupka evaluacije)

 

 

Institucije iz članka 2. stavak (2) ove uredbe u provedbi evaluacije koordiniraju:

a)     izrađivanje plana evaluacije iz članka 14. ove uredbe;

b)     pripremanje opisa poslova;

c)     organiziranje i sudjelovanje u evaluaciji i osiguravanje da se evaluacija provodi sukladno radnom zadatku i stručnim podlogama za provedbu evaluacije strateških dokumenata;

d)     pružanje administrativno-tehničke potpore evaluatorima tijekom evaluacije;

e)     omogućavanje dostupnosti potrebnih podataka za evaluaciju;

f)     pripremanje objave rezultata evaluacije;

g)     izradu evaluacijskog izvještaja iz članka 15. Ove uredbe;

h)     nadziranje provedbe usvojenih preporuka evaluacije.

 

 

Članak 12.

(Ex-ante evaluacija)

 

 

(t)   Ex-ante evaluacija provodi se s ciljem unapređenja kvaliteta, relevantnosti i koherentnosti strateškog dokumenta i vrši se u fazi izrade strateških dokumenata, prije njihovog usvajanja.

(2)   Ex-ante evaluacija provodi se za sve strateške dokumente Federacije, a za strateške dokumente kantona i jedinica lokalne samouprave sukladno potrebama.

(3)   Federalni zavod priprema i koordinira ex-ante evaluaciju Strategije razvoja Federacije, a tijela nadležna za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem pripremaju i koordiniraju ex-ante evaluaciju strategija razvoja kantona i jedinice lokalne samouprave, prema planu evaluacije koji sadrži minimalnu strukturu iz Privitka broj 1. članka 14. ove uredbe, te po potrebi i dodatnim elementima sukladno specifičnostima strateških dokumenata.

(4)   Federalna ministarstva, odnosno kantonalna ministarstva, pripremaju i koordiniraju ex-ante evaluaciju za sektorske strategije, prema planu evaluacije koji sadrži minimalnu strukturu iz Privitka broj 1. članka 14. ove uredbe, te po potrebi i dodatnim elementima sukladno specifičnostima sektorskih strategija.

(5)   Izvještaj o ex-ante evaluaciji izrađuje se prema minimalnoj strukturi iz Privitka broj 2. članka 15. ove uredbe, te po potrebi i dodatnim elementima sukladno specifičnostima strateških dokumenata.

(6)   Ex-ante evaluaciju vrši neovisni vanjski evaluator.

(7)   Izvješće o provedenoj ex-ante evaluaciji dostavlja se Vladi Federacije, vladi kantona, gradskom, odnosno općinskom vijeću, radi informiranja.

(8)    Izvješće o ex-ante evaluaciji objavljuje se na web stranici nadležne institucije.

 

 

Članak 13.

(Evaluaclja u tijeku)

 

 

(1)    Evaluacija u lijeku se provodi s ciljem utvrđivanja stupnja implementacije strateških dokumenata, ostvarivanja, te efektivnosti i učinkovitosti planiranih mjera i izravnih rezultata prema zacrtanim ciljevima i očekivanjima, kao i sumiranja rezultata i osiguranja ulaznih elemenata za sljedeće strateške dokumente.

(2)    Evaluacija u tijeku se provodi obvezno u predzadnjoj godini implementacije strateških dokumenata u Federaciji, a postignuti rezultati dostupni su i koriste se u tijeku izrade novih strateških dokumenata.

(3)    Po potrebi evaluacija u tijeku se provodi i na sredini perioda implementacije strateških dokumenata u Federaciji.

(4)   Evaluacija u tijeku procjenjuje koherentnost, kvantitativne i kvalitativne aspekte implementacije strateških dokumenata, uključujući ostvarenje ciljeva i učinaka razvoja.

(5)    Evaluaciju u tijeku u predzadnjoj godini implementacije strateških dokumenata provode neovisni vanjski evaluatori, a na sredini razdoblja implementacije strateških dokumenata institucije iz članka 2. st. (2) i (3) ove uredbe, prema pfanu evaluacije koji sadrži minimalnu strukturu iz Privitka broj 1. članka 14. ove uredbe, te po potrebi i dodatnim elementima sukladno specifičnostima strateških dokumenata.

(6)    Državni službenici zaduženi za izradu i implementaciju strateških dokumenata ne mogu biti imenovani u tim za pripremu evaiuacije u tijeku.

(7)    Izvješće o evaluaciji u tijeku sadrži minimalnu strukturu iz članka 15. ove uredbe, te. po potrebi i dodatne elemente sukladno specifičnostima strateških dokumenata.

(8)    Izvještaj o evaluaciji u tijeku, dostavlja se Vladi Federacije, vladi kantona, gradskom, odnosno općinskom vijeću, radi informiranja.

(9)    Izvješće o provedenoj evaluaciji u tijeku implementacije strateških dokumenata u Federaciji objavljuje se na web stranici nadležne institucije.

(10) Sažeti rezultati evaiuacije u tijeku i preporuke za unapređenje provedbe strateških dokumenata uvrštavaju se u godišnje izvješće o razvoju.

 

 

Članak 14.

(Plan evaiuacije strateških dokumenata)

 

 

Minimalna struktura plana evaiuacije strateških dokume­nata u Federaciji nalazi se u Privitku broj 1. ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

 

Članak 15.

(Minimalna struktura izvješća

o evaluaciji strateških dokumenata)

 

 

Minimalna struktura izvješća o evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji nalazi se u Privitku 2. ove uredbe i čini. njen sastavni dio.

 

IV PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

 

 

Članak 16.

(Prijelazna i završna odredba)

 

 

(1)   Za strateške dokumente u Federaciji koji su na snazi, evaluacija u tijeku nije obvezna do kraja tekućeg planskog ciklusa, odnosno do kraja 2020. godine.

(2)    U slučaju da nositelj izrade strateških dokumenata u Federaciji odluči da se provede evaluacija u tijeku, izvješće o provedenoj evaluaciji u tijeku bit će uzet u obzir u sljedećem planskom ciklusu 2021.-2027. godine.

 

 

Članak

17. (Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1128/2019

03. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.