Na osnovu člana 30. stav (2) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), a u vezi sa članom 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O EVALUACIJI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

Član l.

(Predmet)

 

 

Ovom uredbom, uz prethodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom finansija/Federalnim ministarstvom financija, drugim institucijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez Federacije), uređuje se evaluacija strateških dokumenata u Federaciji i druga pitanja od značaja za provođenje evaluacije strateških dokumenata.

 

 

Član 2.

(Institucionalni okvir)

 

 

(1)    Institucionalni okvir za donošenje odluke o pokretanju procesa evaluacije strateških dokumenata u Federaciji čine: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), vlada kantona, načelnik, odnosno gradonačelnik.

(2)    Institucionalni okvir za koordinaciju, tehničku i stručnu podršku u provođenju evaluacije strategija razvoja u Federaciji čine: Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljem tekstu: Federalni zavod) za nivo Federacije, tijela nadležna za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima za nivo kantona ili u jedinicama lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne samouprave iz člana 5. stav (1) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17 - u daljem tekstu: Zakon).

(3)    institucionalni okvir za koordinaciju, tehničku i stručnu podršku u provođenju evaluacije sektorskih strategija u Federaciji čine: resorno nadležna federalna ministarstva i kantonalna ministarstva.

 

II PRINCIPI, CILJEVI I VRSTE EVALUACIJE STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI

 

 

Član 3.

(Ključni principi evaluacije strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

U evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji primjenjuju se principi planiranja i upravljanja razvojem iz člana 4. Zakona, a naročito:

a)     odgovornost, efektivnost i efikasnost institucija svih

nivoa vlasti u Federaciji;

b)     ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane;

c)     partnerstvo, javnost i transparentnost.

 

 

Član 4.

(Odgovornost, efektivnost i efikasnost institucija

svih nivoa vlasti u Federaciji)

 

 

Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji omogućava veći stepen odgovornosti, efektivnosti i efikasnosti institucija svih nivoa vlasti u Fedejraciji u procesu izrade i implementacije strateških dokumenata.

 

 

Član 5.

(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane)

 

 

Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji omogućava detaljniji osvrt na razvojne efekte i uticaj implementacije strateških dokumenata na muškarce i žene kao i na socijalno ugrožene grupe građana.

 

 

Član 6.

(Javnost i transparentnost)

 

 

Javnost i transparentnost podrazumijevaju javno dostupne informacije o razvojnim rezultatima i napretku u implementaciji strateških dokumenata u Federaciji kroz objavljivanje izvještaja o evaluaciji, koristeći različita sredstva javnog informiranja.

 

 

Član 7.

(Ciljevi i koristi evaluacije strateških dokumenata)

 

 

(1)    Ciljevi evaluacije strateških dokumenata su:

a)     pružanje blagovremenih i relevantnih informacija nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti u Federaciji prilikom određivanja razvojnih prioriteta i strateških pravaca;

b)     kontinuirano unapređenje javnih politika korištenjem rezultata evaluacije strateških dokumenata;

c)     osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih finansijskih sredstava.

(2)    Koristi evaluacije strateških dokumenata su:

a)     unapređenje razvojnog planiranja i kvaliteta strateških dokumenata u Federaciji;

b)     efikasnija raspodjela finansijskih sredstava;

c)     preciznije utvrđivanje kvalitetnih, mjerljivih i realnih prioriteta i mjera;

d)     utvrđivanje kako predviđenih, tako i nepredviđenih pozitivnih i negativnih efekata implementacije strateških dokumenata.

 

 

Član 8.

(Vrste evaluacije strateških dokumenata)

 

 

Vrste evaluacije strateških dokumenata u Federaciji su:

a)     Ex-ante - prethodna evaluacija (u daljem tekstu: ex-ante evaluacija);

b)     Evaluacija u toku implementacije strateških dokumenata (u daljem tekstu: evaluacija u toku).

 

III PROVOĐENJE EVALUACIJE STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI

 

 

Član 9.

(Postupak evaluacije)

 

 

(1)    Federalni zavod izrađuje stručne podloge za provođenje evaluacije u Federaciji, uključujući izradu opisa poslova i uputstava za upravljanje evaluacijom.

(2)    Evaluacija se može provesti vlastitim kapacitetima ili angažiranjem vanjskih evaluatora.

(3)    U slučaju da se evaluacija provodi vlastitim kapacitetima, poslovi vezani uz izradu, odnosno implementaciju strateških dokumenata moraju biti organizaciono jasno razdvojeni od poslova evaluacije, a evaluatori trebaju posjedovati odgovarajuća znanja i iskustva o procesu provođenja evaluacije.

(4)    Državni službenici zaduženi za izradu i implementaciju strateških, dokumenata ne mogu biti imenovani za evaluatore.

(5)    Rukovodilac organa državne službe razmatra preporuke i predlaže adekvatne korektivne mjere za realizaciju preporuka evaluacije.

(6)    Finansijska sredstva za provođenje evaluacije planiraju se u trogodišnjem planu rada i godišnjem planu rada.

 

 

Član 10.

(Kriteriji za evaluaciju strateških dokumenata)

 

 

(1)    Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji zasniva se na sljedećim kriterijima:

a)     relevantnost (usklađenost) odabranih ciljeva s utvrđenim problemima i javnim potrebama;

b)     djelotvornost (efikasnost) - omjer planiranih i ostvarenih efekata i predviđenih (korištenih) resursa radi postizanja optimalnog rezultata;

c)     učinkovitost (efektivnost) - obim ostvarivanja ciljeva strateških dokumenata kroz poređenje polaznih i ostvarenih vrijednosti indikatora;

d)     uticaj - obim (pozitivnih i negativnih) promjena i posljedica razvojne intervencije (predviđenih i nepredviđenih), te usklađenost efekata s potrebama ciljnih grupa;

e)     ddrživost - trajnost pozitivnih promjena i efekata.

(2)    U evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji kriteriji iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti kumulativno ili pojedinačno, a mogu se koristiti i dodatni kriteriji, koji se određuju projektnim zadatkom o evaluaciji.

(3)    Kriteriji evaluacije predstavljaju osnov za pripremu evaluacijskih pitanja.

 

 

Član 11.

(Provođenje postupka evaluacije)

 

 

Institucije iz člana 2. stav (2) ove uredbe u provođenju evaluacije koordiniraju:

a)     izrađivanje plana evaluacije iz člana 14. ove uredbe;

b)     pripremanje opisa poslova;

c)     organiziranje i učestvovanje u evaluaciji i osigura­vanje da se evaluacija provodi u skladu sa radnim zadatkom i stručnim podlogama za provođenje evaluacije strateških dokumenata;

d)     pružanje administrativno-tehničke podrške evaluatorima tokom evaluacije;

e)     omogućavanje dostupnosti potrebnih podataka za evaluaciju;

f)      pripremanje objave rezultata evaluacije;

g)     izradu evaluacijskog izvještaja iz člana 15. ove uredbe;

h)     nadziranje provođenja usvojenih preporuka evalua­cije.

 

 

Član 12.

(Ex-ante evaluacija)

 

 

(1)    Ex-ante evaluacija provodi se s ciljem unapređenja kvaliteta, relevantnosti i koherentnosti strateškog dokumenta i vrši se u fazi izrade strateških dokumenata, prije njihovog usvajanja.

(2)    Ex-ante evaluacija provodi se za sve strateške dokumente Federacije, a za strateške dokumente kantona i jedinica lokalne samouprave u skladu sa potrebama.

(3)    Federalni zavod priprema i koordinira ex-ante evaluaciju Strategije razvoja Federacije, a tijela nadležna za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem pripremaju i koordiniraju ex-ante evaluaciju strategija razvoja kantona i jedinice lokalne samouprave, prema planu evaluacije koji sadrži minimalnu strukturu iz Priloga broj 1. člana 14. ove uredbe, te po potrebi i dodatnim elementima u skladu sa specifičnostima strateških dokumenata.

(4)    Federalna ministarstva, odnosno kantonalna ministarstva, pripremaju i koordiniraju ex-ante evaluaciju za sektorske strategije, prema planu evaluacije koji sadrži minimalnu strukturu iz Priloga broj 1. člana. 14. ove uredbe, te po potrebi i dodatnim elementima u skladu sa specifičnostima sektorskih strategija.

(5)    Izvještaj o ex-ante evaluaciji izrađuje se prema minimalnoj strukturi iz Priloga broj 2. člana 15. ove uredbe, te po potrebi i dodatnim elementima u skladu sa specifičnostima strateških dokumenata.

(6)    Ex-ante evaluaciju vrši nezavisni vanjski evaluator.

(7)    Izvještaj o provedenoj ex-ante evaluaciji dostavlja se Vladi Federacije, vladi kantona, gradskom, odnosno općinskom vijeću, radi informiranja.

(8)    Izvještaj o ex-ante evaluaciji objavljuje se na web stranici nadležne institucije.

 

 

Član 13.

(Evaluacija u toku)

 

 

(1)    Evaluacija u toku se provodi s ciljem utvrđivanja stepena implementacije strateških dokumenata, ostvarivanja, te efektivnosti i efikasnosti planiranih mjera i direktnih rezultata prema zacrtanim ciljevima i očekivanjima, kao i sumiranja rezultata i obezbjeđenja ulaznih elemenata za sljedeće strateške dokumente.

(2)    Evaluacija u toku se provodi obavezno u predzadnjoj godini implementacije strateških dokumenata u Federaciji, a postignuti rezultati dostupni su i koriste se u toku izrade novih strateških dokumenata.

(3)    Po potrebi evaluacija u toku se provodi i na sredini perioda implementacije strateških dokumenata u Federaciji.

(4)    Evaluacija u toku procjenjuje koherentnost, kvantitativne i kvalitativne aspekte implementacije strateških dokumenata, uključujući ostvarenje ciljeva i efekata razvoja.

(5)    Evaluaciju u toku u predzadnjoj godini implementacije strateških dokumenata provode nezavisni vanjski evaluatori, a na sredini perioda implementacije strateških dokumenata institucije iz člana 2. st (2) i (3) ove uredbe, prema planu evaluacije koji sadrži minimalnu strukturu iz Priloga broj 1. člana 14. ove uredbe, te po potrebi i dodatnim elementima u skladu sa specifičnostima srrateških-dokumenata.

(6)    Državni službenici zaduženi za izradu i implementaciju strateških dokumenata ne mogu biti imenovani u tim za pripremu evaluacije u toku.

(7)    Izvještaj o evaluaciji u toku sadrži minimalnu strukturu iz člana 15. ove uredbe, te po potrebi i dodatne elemente u skladu sa specifičnostima strateških dokumenata.

(8)    Izvještaj o evaluaciji u toku, dostavlja se Vladi Federacije, vladi kantona, gradskom, odnosno općinskom vijeću, radi informiranja.

(9)    Izvještaj o provedenoj evaluaciji u toku implementacije strateških dokumenata u Federaciji objavljuje se na web stranici nadležne institucije.

(10) Sažeti rezultati evaluacije u toku i preporuke za unapređenje provođenja strateških dokumenata uvrštavaju se u godišnji izvještaj o razvoju.

 

 

Član 14.

(Plan evaluacije strateških dokumenata)

 

 

Minimalna struktura plana evaluacije strateških dokumenata u Federaciji nalazi se u Prilogu broj 1. ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

 

Član 15.

(Minimalna struktura izvještaja o evaluaciji strateških dokumenata)

 

 

Minimalna struktura izvještaja o evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji nalazi se u Prilogu 2. ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

IV PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

 

 

Član 16.

(Prijelazna i završna odredba)

 

 

(1)    Za strateške dokumente u Federaciji koji su na snazi, evaluacija u toku nije obavezna do kraja tekućeg planskog ciklusa, odnosno do kraja 2020. godine.

(2)    U slučaju da nosilac izrade strateških dokumenata u Federaciji odluči da se provede evaluacija u toku, izvještaj o provedenoj evaluaciji u toku bit će uzet u obzir u sljedećem planskom ciklusu 2021.-2027. godine.

 

 

Član 17.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1128/2019

03. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.