Na temelju članka 22. stavak (2) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17) a u svezi sa člankom 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 193. sjednici, održanoj 03.04.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O TROGODIŠNJEM I GODIŠNJEM PLANIRANJU

RADA, MONITORINGU I IZVJEŠĆIVANJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

(Predmet)

 

 

Ovom uredbom, uz prethodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom financija/Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez Federacije), uređuje se trogodišnje i godišnje planiranje rada, način izrade implementacijskih dokumenata, principi planiranja, monitoringa i izvješćivanja, struktura implementacionih dokumenata, proces planiranja, montoring i izvješćivanje i druga pitanja od značaja za planiranje, monitoring i izvješćivanje u Federaciji.

 

 

Članak 2.

(Institucionalni okvir, koordinacija i odgovornost za planiranje, monitoring i izvješćivanje u Federaciji)

 

 

(1)    Institucionalni okvir za izradu trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada, godišnjeg "izvješća o radu čine: federalni organi uprave i federalne upravne organizacije (u daljem tekstu: federalni organ uprave), kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije (u daljem tekstu: kantonalni organ uprave), odnosno općinski/gradski organi uprave i općinske/gradske upravne organizacije (u daljem tekstu: općinski/gradski organ uprave).

(2)    Institucionalni okvir za tehničku i stručnu potporu u procesu planiranja, monitoringa i izvješćivanja čine: Federalni zavod za programiranje razvoja za razinu Federacije (u daljem tekstu: Federalni zavod), tijelo za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonu za razinu kantona, odnosno tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u jedinici lokalne samouprave za razinu jedinice lokalne samouprave iz članka 5. stavak (1) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17 - u daljem tekstu: Zakon).

(3)    Institucionalni okvir za izradu izvješća o razvoju čine: Federalni zavod za razinu Federacije, tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja u kantonu za razinu kantona, odnosno tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja u jedinici lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne samouprave.

(4)    Institucionalni okvir za uključivanje principa ravno­pravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane, čine institucije nadležne za ravnopravnost spolova, koje su uspostavljene sukladno propisima o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

(5)    Institucionalni okvir za donošenje godišnjeg programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), vlade kantona, kao i godišnjeg plana rada općine/grada čine: Vlada Federacije, vlada kantona, općinsko/gradsko vijeće.

 

 

Članak 3.

(Koordinacija i odgovornost u procesu planiranja, monitoringa i izvješćivanja)

 

 

(1)    Koordinaciju u procesu planiranja, monitoringa i izvješćivanja u federalnom i kantonalnom organu uprave vrsi tajnik organa uprave, a u općinskom/gradskom organu uprave vrše rukovodeći državni službenici (pomoćnici načelnika) uz potporu tajnika, svatko sukladno svojim nadležnostima, koji osiguravaju dosljednu provedbu internih uloga i odgovornosti sukladno unutarnjem ustrojstvu i nadležnostima, te sudjelovanjem različitih subjekata.

(2)    Iznimnno od odredbe stavka (1) ovog članka, ukoliko u federalnom i kantonalnom organu uprave radno mjesto tajnika organa uprave nije popunjeno ili nije sistematizirano propisom kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo, koordinaciju poslova u procesu planiranja, monitoringa i izvješćivanja obavlja pomoćnik rukovoditelja organa uprave, kojeg pismenim rješenjem za te poslove ovlasti rukovoditelj organa uprave.

(3)    Pomoćnik rukovoditelja organa uprave odgovoran je za neposrednu izradu dijela trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada, te godišnjeg izvješća o radu osnovne organizacijske jedinice kojom rukovodi.

(4)    Za izradu trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu, kao i drugih akata u procesu programiranja razvoja u Federaciji, odgovoran je rukovoditelj federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave.

 

II NAČIN IZRADE IMPLEMENTACIONIH DOKUMENATA U FEDERACIJI

 

a) Principi planiranja, monitoringa i izvještavanja u Federaciji

 

 

Članak 4.

(Ključni principi planiranja, monitoringa i izvješćivanja u Federaciji)

 

 

U procesu planiranja, monitoringa i izvješćivanja u Federaciji primjenjuju se principi planiranja i upravljanja razvojem iz članka 4. Zakona, a naročito:

a)     usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvješćivanju svih razina vlasti u Federaciji;

b)     ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane;

c)     horizontalna i vertikalna koordinacija između svih razina vlasti u Federaciji;

d)     komplementarnost;

e)     partnerstvo, javnost i transparentnost.

 

 

Članak 5.

(Usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvješćivanju svih razina

vlasti u Federaciji)

 

 

(1)    Usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvješćivanju svih razina vlasti u Federaciji podrazumijeva harmo­nizirano, ujednačeno i kontinuirano djelovanje svih razina vlasti u Federaciji u procesu operacionalizacije strateških ciljeva iz strateških dokumenata i nadležnosti federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave kroz implementacione dokumente iz članka 22. stavak (1) Zakona.

(2)    Usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvješćivanju u Federaciji predstavlja izravno povezivanje sa procesom izrade Dokumenta okvirnog proračuna u Federaciji (u daljem tekstu: DOB), Programom javnih investicija u Federaciji (u daljem tekstu: PJI) i godišnjeg budžeta.

 

 

Članak 6.

(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane)

 

 

(1)    Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane podrazumijeva uvažavanje različitosti i odsustvo diskriminacije uključivanjem specifičnih potreba i interesa žena i muškaraca, kao i višestruko ugroženih skupina građana, kroz adekvatne projekte, aktivnosti i odgovarajuće indikatore u trogodišnjem planu rada i godišnjem planu rada,

(2)    U procesu monitoringa i izvješćivanja, institucije na svim razinama vlasti u Federaciji prate i izvješćuju o postignutim učincima i rezultatima iz perspektive   ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

(3)    Princip jednakih mogućnosti za sve građane naročito se ostvaruje putem ne/posrednog uključivanja socijalno ugroženih skupina građana u izradu implementacijskih dokumenata.

 

 

Članak 7.

(Horizontalna i vertikalna koordinacija između svih razina vlasti

u Federaciji)

 

 

(1)    Horizontalna koordinacija podrazumijeva koordinirano postupanje u procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, monitoringa i izvješćivanja na istoj razini vlasti u Federaciji.

(2)    Vertikalna koordinacija podrazumijeva ujednačeno i koordinirano postupanje u procesima trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, monitoringa i izvješćivanja na razli­čitim razinama u Federaciji, radi osiguravanja zajedničkih razvojnih pravaca, te usklađenosti sa relevantnim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, dokumentima iz procesa europskih integracija i međunarodno prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja.

 

 

Članak 8.

(Komplementarnost)

 

 

Komplementarnost podrazumijeva da se strateški projekti i aktivnosti različitih institucija i razina vlasti u Federaciji u okviru trogodišnjeg plana rađa i godišnjeg plana rada međusobno nadopunjuju radi multiplikacije razvojnih efekata.

 

 

Članak 9.

(Partnerstvo, javnost i transparentnost)

 

 

(1)   Partnerstvo podrazumijeva međusobnu suradnju različitih razina vlasti u Federaciji i savjetodavnih tijela iz čl. 11. i 13. Zakona u procesu planiranja, monitoringa i izvješćivanja u Federaciji.

(2)    Javnost i transparentnost podrazumijevaju informiranje javnosti o implementacionim dokumentima u Federaciji, konkretnim rezultatima i progresu u realizaciji strateških ciljeva i razvojnih pravaca u Federaciji, ostvaruju se objavljivanjem informacija i implementacionih dokumenata na web stranici institucija u Federaciji, javnim saopćenjima, te korištenjem drugih odgovarajućih instrumenata razmjene informacija.

 

b) Proces planiranja u Federaciji

 

 

Članak 10.

(Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Federaciji)

 

 

(1)    Proces trogodišnjeg planiranja rada započinje izradom smjernica za trogodišnje planiranje u Federaciji (u daljem tekstu: smjernice).

(2)    Smjernice iz stavka (1) ovog članka priprema:

a)     Premijer Vlade Federacije u suradnji sa Federalnim zavodom za razinu Federacije;

b)     Premijer vlade kantona, odnosno načelnik/gradonačel­nik u suradnji sa tijelom za poslove razvojnog plani ranja i upravljanja razvojem za kanton ili jedinicu lokalne samouprave.

(3)    Smjernice iz stavka (1) ovog članka se izrađuju svake godine za razdoblje od tri godine (1+2 po rolling sustavu), i imaju sljedeće minimalne elemente:

a)     oznaku razine za koje se izrađuju i razdoblje na koje se odnose;

b)     uvod sa opisom svrhe smjernica i kratkim opisom razvojnog konteksta, uključujući izazove i rizike;

c)     strateške pravce, odnosno smjerove razvoja koji proizlaze iz strateških dokumenata u Federaciji, te drugih relevantnih strateških dokumenata Bosne i Hercegovine, relevantnih dokumenata iz procesa evropskih integracija i međunarodno prihvaćenih globalnih ciljeva održivog razvoja;

d)     prioritete, mjere i strateške projekte;

e)     indikativni financijski okvir usklađen sa relevantnim strateškim dokumentima;

f)      odgovarajuće indikatore strateških ciljeva iz Strategije razvoja Federacije, kao i odgovarajuće indikatore za prioritete i mjere.

(4)    Smjernice iz stavka (1) ovog članka usvaja Vlada Federacije za razinu Federacije, vlada kantona za razinu kantona, uz prethodne konsultacije i preporuke Vijeća Federacije i vijeća kantona sukladno članku 12. točka a) i člankom 14. točka a) Zakona, a načelnik/gradonačelnik za razinu jedinice lokalne samouprave, najkasnije do sredine mjeseca veljače u godini koja prethodi razdoblju trogodišnjeg planiranja i izrade DOB-a i PJI, te se primjenjuju u federalnom organu uprave, kantonalnom organu uprave, odnosno općinskom/gradskom organu uprave radi izrade trogodišnjeg plana rada.

(5)    Smjernice iz stavka (1) ovog članka pripremaju se sukladno strateškim dokumentima za razinu vlasti u Federaciji za koji se izrađuju. Ukoliko ne postoji strateški dokument za tu razinu vlasti, smjernice se izrađuju na temelju postojećih relevantnih strateških dokumenata.

(6)    Iznimno od odredbe stavka (2) tačke a) ovog članka, za razinu Vlade Federacije, ekonomska politika koja se radi sukladno propisima o proračunima u Federaciji, predstavlja dokument smjernica.

 

 

Članak 11

(Izrada trogodišnjeg plana rada)

 

 

(1)    Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave je implementacijski dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti organa uprave, i predstavlja temelj za izradu DOB-a i PJI-a.

(2)    Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka razdoblja na koji se odnosi. U trogodišnjem planu rada definira se jedan glavni program federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa, na temelju strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata.

(3)    Ukoliko na određenoj razini vlasti u Federaciji nema strateškog dokumenta, glavni program se utvrđuje na temelju relevantnih strateških dokumenata nadređene razine vlasti u Federaciji za koji postoji strateški dokument, Bosne i Hercegovine, dokumenata iz procesa europskih integracija i zakonskih nadležnosti federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave i smjernica iz članka 10. ove uredbe.

(4)    Za trogodišnji plan rada, federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno, općinski/gradski organ uprave, sukladno odredbama ove uredbe, ima obvezu preuzeti relevantne mjere iz strateških dokumenata sa pripadajućim indikatorima, polaznim i ciljnim vrijednostima za svaku godinu trogodišnjeg razdoblja koje postaju programi (mjera iz strateškog dokumenta = program u trogodišnjem planu rada).

(5)    Svaki odabrani program u trogodišnjem planu rada utvrđuje se kao program u DOB-u (program u trogodišnjem planu rada = program u DOB-u), sa dodijeljenom šifrom.

(6)    Za svaki od utvrđenih programa (mjera) definira se aktivnosti/projekti čija realizacija u trogodišnjem razdoblju doprinosi ostvarenju prioriteta i strateških ciljeva iz strateških dokumenata, odnosno zakonskih nadležnosti institucija na svim razinama vlasti u Federaciji.

(7)    U izradi trogodišnjeg plana rada federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski organ uprave preuzima projekte i aktivnosti iz akcionog plana.

(8)    Za svaku aktivnost/projekat navodi se: rok izvršenja, očekivani rezultat, nositelj (najmanji organizacioni dio), status PJI, oznaka o potrebi usvajanja, izvor financiranja i iznos planiranih financijskih sredstava neophodnih za njihovo realiziranje po godinama izraženim u KM.

(9)    Prigodom izrade trogodišnjeg plana rada potrebno je ostvariti međusobne institucionalne konsultacije, u cilju osiguravanja principa horizontalne usklađenosti iz članka 7. stavak (1) ove uredbe.

(10) Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave, objavljuje na web stranici radnu verziju trogodišnjeg plana rada, koja služi kao temelj za izradu zahtjeva za financijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima širom javnosti i dobijanja komentara i preporuka u roku od deset dana, od dana objave na web stranici.

(11) Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave, nakon provedenih konsultacija prilagođava radnu verziju trogodišnjeg plana rada najkasnije do 31. ožujka u godini prije početka trogodišnjeg razdoblja na koje se trogodišnji plan rada odnosi.

(12) U izradi prijedloga prioriteta proračunskih korisnika za DOB i PJI koriste se podaci o aktivnostima/projektinia sa iznosima planiranih financijskih sredstava iz radne verzije trogodišnjeg plana rada, a proces izrade trogodišnjeg plana rada je usklađen sa procesom izrade DOB-a i PJI i međusobno se nadopunjuju.

(13) Na bazi usvojenog DOB-a, do 31. srpnja godine koja prethodi trogodišnjem razdoblju, a prije roka za dostavljanje zahtjeva budžetskih korisnika za narednu godinu, federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave vrši usklađivanje trogodišnjeg plana rada.

(14) Trogodišnji plan rada postaje operativan do 31. prosinca godine koja prethodi trogodišnjem razdoblju, a nakon usvajanja PJI u mjesecu studenom i objavljuje se na web stranici federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave.

(15) Trogodišnji plan rada izrađuje se u formatu utvrđenom u Obrascu broj 1.

 

 

Članak 12.

(Izrada i usvajanje godišnjeg plana rada)

 

 

(1) Godišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave je implementacioni dokument sa aktivnostima/projektima koji će se poduzimati na godišnjoj razini kako bi se realizirali programi (mjere), iz trogodišnjeg plana rada, te ostvarili prioriteti i strateški ciljevi iz relevantnih strateških dokumenata i nadležnosti organa  uprave utvrđenih u trogodišnjem planu rada.

(2)    Godišnji plan rada izrađuje se za svaku kalendarsku godinu.

(3)    U godišnji plan rada preuzima se glavni program iz trogodišnjeg plana rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave, sa dodijeljenom šifrom u DOB-u, izvorima financiranja i iznosima planiranih finansijskih sredstava u KM.

(4)    U godišnji plan rada preuzimaju se programi (mjere) iz trogodišnjeg plana rada sa dodijeljenom šifrom programa, pripadajućim indikatorima, polaznim i ciljnim godišnjim vrijednostima iz trogodišnjeg plana rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/ gradskog organa uprave.

(5)    Za svaki od utvrđenih programa (mjera) u godišnjem planu rada preuzimaju se/prilagođavaju aktivnosti/projekti iz trogodišnjeg plana rada, i/ili se po potrebi definiraju nove aktivnosti/projekti, čija realizacija doprinosi ostvarenju prioriteta i strateških ciljeva iz strateških dokumenata, odnosno nadležnosti institucija na svim razinama vlasti u Federaciji. U izradi godišnjeg plana rada, federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski organ uprave preuzima projekte i aktivnosti iz akcionog plana za koje su osigurana financijska sredstva. Za sve aktivnosti/projekte navodi se: naziv aktivnosti/projekta, rok izvršenja po kvartalima, očekivani rezultat aktivnosti/ projekta, nositelj (najmanji organizacioni dio), status PJI, oznaka o potrebi usvajanja, izvori financiranja i iznos planiranih financijskih sredstava neophodnih za njihovo realiziranje izraženih u KM na godišnjoj razini.

(6)    Tajnik federalnog i kantonalnog organa uprave, a u općinskom/gradskom organu uprave rukovodeći državni službenici (pomoćnici načelnika) uz potporu tajnika, izrađuju godišnji plan rada sukladno unutarnjem ustrojstvu i nadležnostima.

(7)   Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave priprema radnu verziju godišnjeg plana rada najkasnije do 31. srpnja u godini koja prethodi godini za koju se donosi godišnji plan rada.

(8)    Godišnji plan rada sa podacima o aktivnostima/projektima, te iznosima i izvorima planiranih financijskih sredstava koriste se u procesu izrade zahtjeva proračunkih korisnika na svim razinama vlasti u Federaciji u mjesecu kolovozu godine koja prethodi godini za koju se izrađuje proračun.

(9)   Nakon stupanja na snagu proračuna, federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave, vrši eventualne korekcije i prilagođavanje godišnjeg plana rada.

(10) Rukovoditelj federalnog, odnosno kantonalnog ministarstva dostavlja godišnji plan rada Federalnom zavodu, odnosno tijelu nadležnom za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonu najkasnije do 7. siječnja tekuće godine.

(11) Federalni zavod za razinu Federacije objedinjava godišnje planove rada federalnih ministarstava u jedinstveni godišnji program rada Vlade Federacije, najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

(12) Nadležna instutucija/organizacijska jedinica vlade kantona za razinu kantona objedinjava godišnje planove rada kantonalnih ministarstava u jedinstveni program rada vlade kantona najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

(13) U jedinici lokalne samouprave, sekretar u suradnji sa rukovodećim državnim službenicima (pomoćnici načelnika), objedinjava godišnje planove rada općinskih/ gradskih organa uprave (službi) u jedinstveni godišnji plan

rada jedinice lokalne samouprave koji se dostavlja načelniku/gradonačelniku najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

(14) Federalni zavod za razinu Federacije, nadležna instu­tucija/organizacijska jedinica vlade kantona za razinu kantona, a načelnik/gradonačelnik za razinu jedinice lokalne samouprave dostavlja objedinjeni program rada Vlade Federacije i vlade kantona, odnosno godišnji plan rada jedinice lokalne samouprave na usvajanje Vladi Federacije, vladi kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću najkasnije do 20. siječnja tekuće godine.

(15) Sastavni dio Godišnjeg programa rada Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno godišnjeg plana rada jedinice lokalne samouprave je zbirni tabelarni pregled strateških projekata iz Smjernica iz članka 10. ove uredbe, a koji su uvršteni u godišnje planove rada organa uprave u Federaciji.

(16) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće usvaja godišnji program rada Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno godišnji plan rada jedinice lokalne samouprave, najkasnije do 31. siječnja godine za koju se donosi godišnji plan.

(17) Godišnji program rada Vlade Federacije i vlade kantona dostavlja se na informiranje Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije) i skupštini kantona radi planiranja aktivnosti zakonodavne vlasti.

(18) Godišnji planovi rada organa uprave koji nisu sastavni dio godišnjeg programa rada Vlade Federacije i vlade kantona, razmatraju se i usvajaju pojedinačno.

(19) Usvojeni godišnji program rada Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno godišnji plan rada općinskog/gradskog organa uprave objavljuje se na web stranici vlada, federalnih, kantonalnih ministarstava, odnosno općinskog/ gradskog organa uprave.

(20) Godišnji plan rada izrađuje se u formatu utvrđenom u Obrascu broj 2.

 

 

Članak 13.

(Povezane aktivnosti)

 

 

Aktivnosti/projekti privrednih društava, ustanova, udruženja građana, fondacija za koje organ uprave ne izdvaja sredstva u proračunu a kojima se doprinosi implementaciji strateškog dokumenta u Federaciji, navode se u dodatku trogodišnjeg i godišnjeg plana rada.

 

c) Monitoring i izvješćivanje

 

 

Članak 14.

(Monitoring)

 

 

(1)    Monitoring je sistematično i kontinuirano prikupljanje, analiziranje i korištenje podataka i indikatora radi mjerenja napretka realiziranja strateških i implementacijskih dokumenata, u svrhu poduzimanja odgovarajućih mjera radi eventualnih korekcija i izvješćivanja o ostvarenim rezultatima.

(2)   U procesu monitoringa institucije iz čl. 6., 7., 8., 9. i 10. Zakona uspostavljaju i redovno ažuriraju elektronske evidencije indikatora ostvarenja strateških ciljeva, prioriteta i mjera iz strateških dokumenata, te indikatora iz godišnjeg plana rada.

(3)    Evidencije iz stavka (2) ovog članka su temelj za izradu izvješća iz članka 15. i članka 16. ove uredbe.

(4)    Svaka organizaciona jedinica u federalnom organu uprave, kantonalnom organu uprave, odnosno u općinskom/ gradskom organu uprave vrši monitoring realiziranja trogodišnjeg plana rada, odnosno godišnjeg plana rada.

 

 

Članak 15.

(Izrada godišnjeg izvješća o radu)

 

 

(1)    Godišnje izvješće o raduje implementacioni dokument koji sadrži pregled i analizu izvršenja programa (mjera) i aktivnosti/projekata iz godišnjeg plana rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave.

(2)    Godišnje izvješće o radu priprema se s ciljem praćenja provedbe planiranih programa (mjera) i aktivnosti/projekata i ocjene doprinosa u ostvarivanju glavnog programa federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave.

(3)    Godišnje izvješće o radu priprema se na temelju konti­nuiranog prikupljanja, obrade i analize podataka vezanih za praćenje provedbe programa (mjera) prema indikatorima iz godišnjeg plana rada, odnosno, aktivnostima/projektima prema očekivanim i ostvarenim rezultatima.

(4)   U godišnje izvješće o radu preuzimaju se programi (mjere) iz godišnjeg plana rada sa dodijeljenom šifrom programa i pripadajući indikatori sa ciljnim i realiziranim godišnjim vrijednostima.

(5)    Za svaku aktivnost/projekat iz godišnjeg plana rada navodi se naziv programa (mjere), oznaka da li je izvršena u roku ili ne, očekivani rezultat, ostvareni rezultat, status PJI, oznaka o statusu usvajanja, izvori financiranja, iznosi financijskih sredstava predviđenih za njihovo realiziranje izraženi u KM (planirani iznosi i izvršeni iznosi), procenat izvršenja i za neizvršene aktivnosti/projekte razlozi neizvršenja ili djelimičnog izvršenja.

(6)    Tajnik federalnog i kantonalnog organa uprave, a u općinskom/gradskom organu uprave rukovodeći državni službenici (pomoćnici načelnika) uz potporu tajnika, izrađuju godišnje izvješće o radu sukladno unutarnjem ustrojstvu i nadležnostima.

(7)    Rukovoditelj federalnog, odnosno kantonalnog ministar­stva, dostavlja godišnje izvješće o radu Federalnom zavodu, odnosno nadležnoj instutuciji/organizacijskoj jedinici vlade u kantonu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(8)    Federalni zavod za razinu Federacije objedinjava godišnja izvješća o radu federalnih ministarstava u jedinstveno godišnje izvješće o radu Vlade Federacije, najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(9)    Nadležna institucija/organizacijska jedinica vlade kantona za razinu kantona objedinjava godišnja izvješća o radu kantonalnih ministarstava u jedinstveno izvješće o radu vlade kantona, najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(10) U jedinici lokalne samouprave, tajnik u suradnji sa rukovodećim državnim službenicima (pomoćnici načelnika), objedinjava godišnje izvješće o radu općinskih/ gradskih organa uprave (službi) u jedinstveno izvješće o radu jedinice lokalne samouprave, koji se dostavlja načelniku/gradonačelniku najkasnije do 10. veljače tekuće godine.

(11) Federalni zavod za razinu Federacije, nadležna institucija/ organizaciona jedinica vlade kantona za razinu kantona, odnosno načelnik/gradonačelnik za jedinicu lokalne samouprave dostavlja objedinjeno godišnje izvješće o radu Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave na usvajanje Vladi Federacije, vladi kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću najkasnije do 15. veljače tekuće godine.

(12) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće usvaja godišnje izvješće o radu Vlade Federacije, vlade kantona,  odnosno jedinice   lokalne samouprave, najkasnije do 28. veljače tekuće godine.

(13) Vlada Federacije, odnosno vlada kantona dostavlja godišnje izvješće o radu za proteklu godinu Parlamentu Federacije, odnosno skupštini kantona na usvajanje.

(14) Godišnja izvješća o radu organa uprave koji nisu sastavni dio godišnjeg izvješća o radu Vlade Federacije i vlade kantona, razmatraju se i usvajaju pojedinačno.

(15) Usvojeno godišnje izvješće o radu Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave objavljuje se na web stranici Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno na web stranici jedinice lokalne samouprave.

(16)  Godišnje izvješće o radu se izrađuje u formatu utvrđenom u Obrascu broj 3.

(17) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno načelnik/ gradonačelnik svojim aktom propisuju interno izvješćivanje za rokove kraće od jedne godine.

 

 

Članak 16.

(Izrada izvješća o razvoju)

 

 

(1)    Izvješće o razvoju je implementacijski dokument kojim se sagledavaju opći razvojni trendovi kao i napredak u ostvarenju strateških ciljeva iz strateških dokumenata u Federaciji.

(2)    Izvješće o razvoju za Strategiju razvoja Federacije izrađuje Federalni zavod, izvješće o razvoju za strategiju razvoja kantona, izrađuje tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja u kantonima, a izvješće o razvoju za strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave, izrađuje tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u jedinici lokalne samouprave, do 30. rujna svake godine za prethodnu godinu.

(3)    Izvješće o implementaciji sektorske strategije izrađuje federalni organ uprave, odnosno kantonalni organ uprave, sukladno odredbama članka 7. točka g) i članka 9. točka f) Zakona do kraja lipnja svake godine za prethodnu godinu.

(4)    Izvješće o razvoju sadrži minimalne elemente: izvršni sažetak, uvod, analiza razvojnih trendova kroz prikaz utvrđenog sustava indikatora, pregled implementacije strateških dokumenata i akcionih planova, procjena napretka, pregled planiranih i ostvarenih financijskih sredstava na razini strateških ciljeva i prioriteta na godišnjoj razinu preporuke.

(5)    Izvješće o razvoju izrađuje se na bazi podataka iz članka 15. stavak (3) ove uredbe i po potrebi drugih relevantnih podataka.

(6)    Izvješće o razvoju iz st. (2) i (3) ovog članka dostavlja se savjetodavnim tijelima iz čl. 11. i 13. Zakona, radi razmatranja i davanja preporuka u skladu sa člankom 12. točka f) i člankom 14. točka e) Zakona do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

(7)    Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno načelnik/ gradonačelnik, dostavljaju Parlamentu Federacije, skupštini kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću izvješće o razvoju radi informiranja.

(8)    Izvješće o razvoju objavljuje se na web stranici institucije iz st. (2) i (3) ovog članka.

 

 

Članak 17.

(Minimalna struktura trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana

rada i godišnjeg izvješća o radu)

 

 

Minimalna struktura trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu sadržana je u Obrascima br. 1., 2. i 3. koji se nalaze se u privitku ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 18.

(Prijelazne i završne odredbe)

 

 

(1)    Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave za razdoblje 2019. - 2021. i 2020. -2022. za razinu Federacije, Godišnji program rada Vlade Federacije i godišnji plan rada federalnog organa uprave za 2019. i 2020. godinu i Izvješće o radu Vlade Federacije i godišnje izvješće o radu federalnog organa uprave za 2019. i 2020. godinu izrađuje se sukladno odredbama Uredbe o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/14 i 107/14).

(2)    Kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave godišnji plan rada za 2019. i 2020. godinu i godišnji izvješće o radu i izvješću o razvoju za 2019. i 2020. godinu izrađuju sukladno važećim propisima i postojećim metodologijama.

(3)    Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Federaciji iz članka 10. ove uredbe za razinu kantona i jedinice lokalne samouprave izrađuju se u 2020. godini za planski ciklus 2021. - 2023. sukladno odredbama ove uredbe.

(4)    Trogodišnji plan rada iz članka 11. ove uredbe za sve razine vlasti u Federaciji izrađuje se u 2020. godini za planski ciklus 2021. - 2023. sukladno odredbama ove uredbe.

 

 

Članak 19.

(Usklađivanje)

 

 

U roku od tri mjeseca od dana primjene ove uredbe u kantonu i jedinici lokalne samouprave izvršit će se usklađivanje normativnih akata o trogodišnjem i godišnjem planiranju i izvješćivanju sa odredbama ove uredbe.

 

 

Članak 20.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2021. godine.

 

 

Članak 21.

(Prestanak važenja)

 

 

Danom početka primjene ove uredbe prestaje da važi Uredba o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/14 i 107/14).

 

 

V broj 1127/2019

03. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.