Na osnovu člasna 22. stav (2) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17) a u vezi sa članom 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i'8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 193. sjednici, održanoj 03.04.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O TROGODIŠNJEMU GODIŠNJEM PLANIRANJU

RADA, MONITORINGU I IZVJEŠTAVANJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

Član 1.

(Predmet)

 

 

Ovom uredbom, uz prethodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom finansija/Federalnim ministarstvom financija, drugim institucijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu; Savez Federacije), ureduje se trogodišnje i godišnje planiranje rada, način izrade implementacionih dokumenata, principi planiranja, monitoringa i izvještavanja, struktura implementacionih dokumenata, proces planiranja, montoring i izvještavanje i druga pitanja od značaja za planiranje, monitoring i izvještavanje u Federaciji.

 

 

Član 2.

(Institucionalni okvir, koordinacija i odgovornost za planiranje, monitoring i izvještavanje u Federaciji)

 

 

(1)   Institucionalni okvir za izradu trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada, godišnjeg izvještaja o radu čine: federalni organi uprave i federalne upravne organizacije (u daljem tekstu: federalni organ uprave), kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije (u daljem tekstu: kantonalni organ uprave), odnosno općinski/gradski organi uprave i općinske/gradske upravne organizacije (u daljem tekstu: općinski/gradski organ uprave).

(2)    Institucionalni okvir za tehničku i stručnu podršku u procesu planiranja,  monitoringa i izvještavanja čine: Federalni zavod za programiranje razvoja za   nivo Federacije (u daljem tekstu: Federalni zavod), tijelo za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonu za nivo kantona, odnosno tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u jedinici lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne samouprave iz člana 5. stav (1) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne s Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17 - u daljem tekstu: Zakon).

(3)    Institucionalni okvir za izradu izvještaja o razvoju čine: Federalni zavod za nivo Federacije, tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja u kantonu za nivo kantona, odnosno tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja u jedinici lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne samouprave.

(4)    Institucionalni okvir za uključivanje principa ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane, čine institucije nadležne za ravnopravnost spolova, koje su uspostavljene u skladu sa propisima o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

(5)    Institucionalni okvir za donošenje godišnjeg programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), vlade kantona, kao i godišnjeg plana rada općine/grada čine: Vlada Federacije, vlada kantona, općinsko/gradsko vijeće.

 

 

Član 3.

(Koordinacija i odgovornost u procesu planiranja, monitoringa i izvještavanja)

 

 

(1)    Koordinaciju u procesu planiranja, monitoringa i izvještavanja u federalnom i kantonalnom organu uprave vrši sekretar organa uprave, a u općinskom/gradskom organu uprave vrše rukovodeći državni službenici (pomoćnici načelnika) uz pomoć sekretara, svako u skladu sa svojim nadležnostima, koji osiguravaju dosljedno provođenje internih uloga i odgovornosti u skladu sa unutrašnjom. organizacijom i nadležnostima, te učešćem različitih subjekata.

(2)    Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, ukoliko u federalnom i kantonalnom organu uprave radno mjesto sekretara organa uprave nije popunjeno ili nije sistematizirano propisom kojim se uređuje unutrašnja organizacija, koordinaciju poslova .u procesu planiranja, monitoringa i izvještavanja obavlja pomoćnik rukovodioca organa uprave, kojeg pismenim rješenjem za te poslove ovlasti rukovodilac organa uprave.

(3)    Pomoćnik rukovodioca organa uprave odgovoran je za neposrednu izradu dijela trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada, te godišnjeg izvještaja o radu osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi.

(4)    Za izradu trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu, kao i drugih akata u procesu programiranja razvoja u Federaciji, odgovoran je rukovodilac federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave.

 

II NAČIN IZRADE EVIPLEMENTACIONIH DOKUMENATA U FEDERACIJI

 

a) Principi planiranja, monitoringa i izvještavanja u Federaciji

 

 

Član 4.

(Ključni principi planiranja, monitoringa i izvještavanja u Federaciji)

 

 

U procesu planiranja, monitoringa i izvještavanja u Federaciji primjenjuju se principi planiranja i upravljanja razvojem iz člana 4. Zakona, a naročito:

a)     usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvještavanju svih nivoa vlasti u Federaciji;

b)     ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane;

c)     horizontalna i vertikalna koordinacija između svih nivoa vlasti u Federaciji;

d)     komplementarnost;

e)     partnerstvo, javnost i transparentnost.

 

 

Član 5.

(Usklađeni pristup u planiranja, monitonngu i izvještavanju svih nivoa

vlasti u Federaciji)

 

 

(1)    Usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvještavanju svih nivoa vlasti u Federaciji podrazumijeva harmonizirano, ujednačeno i kontinuirano djelovanje svih nivoa vlasti u Federaciji u procesu operacionalizacije strateških ciljeva iz strateških dokumenata i nadležnosti federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave kroz implementacione dokumente iz člana 22. stav (1) Zakona.

(2)    Usklađeni pristup u planiranju, monitoringu i izvještavanju u Federaciji predstavlja direktno povezivanje sa procesom izrade Dokumenta okvirnog budžeta u Federaciji (u daljem tekstu: DOB), Programom javnih investicija u Federaciji (u daljem tekstu: PJI) i godišnjeg budžeta.

 

 

Član 6.

(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane)

 

 

(1)    Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane podrazumijeva uvažavanje različitosti i odsustvo diskriminacije uključivanjem specifičnih potreba i interesa žena i muškaraca, kao i višestruko ugroženih grupa građana, kroz adekvatne projekte, aktivnosti i odgovarajuće indikatore u trogodišnjem planu rada i godišnjem planu rada.

(2)   U procesu monitoringa i izvještavanja, institucije na svim nivoima vlasti u Federaciji prate i izvještavaju o postignutim efektima i rezultatima iz perspektive ravno­pravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

(3)    Princip jednakih mogućnosti za sve građane naročito se ostvaruje putem ne posrednog uključivanja socijalno ugroženih grupa građana u izradu implementacionih dokumenata.

 

 

Član 7.

(Horizontalna i vertikalna koordinacija između svih nivoa vlasti u Federaciji)

 

 

(1)    Horizontalna koordinacija podrazumijeva koordinirano postupanje u procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, monitoringa i izvještavanja na istom nivou vlasti u Federaciji.

(2)    Vertikalna koordinacija podrazumijeva ujednačeno i koordinirano postupanje u procesima trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, monitoringa i izvještavanja na različitim nivoima u Federaciji, radi osiguravanja zajed­ničkih razvojnih pravaca, te usklađenosti sa relevantnim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, doku­mentima iz procesa evropskih integracija i međunarodno prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja.

 

 

Član 8.

(Komplementarnost)

 

 

Komplementarnost podrazumijeva da se strateški projekti i aktivnosti različitih institucija i nivoa vlasti u Federaciji u okviru trogodišnjeg plana rada i godišnjeg plana rada međusobno nadopunjuju radi multiplikacije razvojnih efekata.

 

 

Član 9.

(Partnerstvo, javnost i transparentnost)

 

 

(1) Partnerstvo podrazumijeva međusobnu saradnju različitih nivoa vlasti u Federaciji i savjetodavnih tijela iz čl. 11. i 13. Zakona u procesu planiranja, monitoringa i izvještavanja u Federaciji.

(2)   Javnost i transparentnost podrazumijevaju informiranje javnosti o implementacionim dokumentima u Federaciji, konkretnim rezultatima i progresu u realizaciji strateških ciljeva i razvojnih pravaca u Federaciji, ostvaruju se objavljivanjem informacija i implementacionih dokumenata na web stranici institucija u Federaciji, javnim saopćenjima, te korištenjem drugih odgovarajućih instrumenata razmjene informacija.

 

b) Proces planiranja u Federaciji

 

 

Član 10.

(Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Federaciji)

 

 

(1)    Proces trogodišnjeg planiranja rada započinje izradom smjernica za trogodišnje planiranje u Federaciji (u daljem tekstu: smjernice).

(2)    Smjernice iz stava (1) ovog člana priprema:

a)     Premijer Vlade Federacije u saradnji sa Federalnim zavodom za nivo Federacije;

b)     Premijer vlade kantona, odnosno načelnik/ gradonačelnik u saradnji sa tijelom za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem za kanton ili jedinicu lokalne samouprave.

(3)    Smjernice iz stava (1) ovog člana se izrađuju svake godine za period od tri godine (1+2 po rolling sistemu), i imaju sljedeće minimalne elemente:

a)     oznaku nivoa za koje se izrađuju i period na koje se odnose;

b)     uvod sa opisom svrhe smjernica i kratkim opisom razvojnog konteksta, uključujući izazove i rizike;

c)     strateške pravce, odnosno smjerove razvoja koji proizlaze iz strateških dokumenata u Federaciji, te drugih relevantnih strateških dokumenata Bosne i Hercegovine, relevantnih dokumenata iz procesa evropskih integracija i međunarodno prihvaćenih globalnih ciljeva održivog razvoja;

d)     prioritete, mjere i strateške projekte;

e)     indikativni finansijski okvir usklađen sa relevantnim strateškim dokumentima;

f)      odgovarajuće indikatore strateških ciljeva iz Strategije razvoja Federacije, kao i odgovarajuće indikatore za prioritete i mjere.

(4)    Smjernice iz stava (1) ovog člana usvaja Vlada Federacije za nivo Federacije, vlada kantona za nivo kantona, uz prethodne konsultacije i preporuke Vijeća Federacije i vijeća kantona u skladu sa članom 12. tačka a) i članom 14. tačka a) Zakona, a načelnik/gradonačelnik za nivo jedinice lokalne samouprave, najkasnije do sredine mjeseca februara u godini koja prethodi periodu trogodišnjeg planiranja i izrade DOB-a i PJI, te se primjenjuju u federalnom organu uprave, kantonalnom organu uprave, odnosno općinskom/ gradskom organu uprave radi izrade trogodišnjeg plana rada.

(5)    Smjernice iz stava (1) ovog člana pripremaju se u skladu sa strateškim dokumentima za nivo vlasti u Federaciji za koji se izrađuju. Ukoliko ne postoji strateški dokument za taj nivo vlasti, smjernice se izrađuju na osnovu postojećih relevantnih strateških dokumenata.

(6)    Izuzetno od odredbe stava (2) tačke a) ovog člana, za nivo Vlade Federacije, ekonomska politika koja se radi u skladu sa propisima o budžetima u Federaciji, predstavlja dokument smjernica.

 

 

Član 11. (Izrada trogodišnjeg plana rada)

 

 

(1)    Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti organa uprave, i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a.

(2)    Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi. U trogodišnjem planu rada definira se jedan glavni program federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata.

(3)    Ukoliko na određenom nivou vlasti u Federaciji nema strateškog dokumenta, glavni program se utvrđuje na osnovu relevantnih strateških dokumenata nadređenog nivoa vlasti u Federaciji za koji postoji strateški dokument, Bosne i Hercegovine, dokumenata iz procesa evropskih integracija i zakonskih nadležnosti federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/ gradskog organa uprave i smjernica iz člana 10. ove uredbe.

(4)    Za trogodišnji plan rada, federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno, općinski/gradski organ uprave, u skladu sa odredbama ove uredbe, ima obavezu preuzeti relevantne mjere iz strateških dokumenata sa pripadajućim indikatorima, polaznim i ciljnim vrijednostima za svaku godinu trogodišnjeg perioda koje postaju programi (mjera iz strateškog dokumenta = program u trogodišnjem planu rada).

(5)    Svaki odabrani program u trogodišnjem planu rada utvrđuje se kao program u DOB-u (program u trogodišnjem planu rada = program u DOB-u), sa dodijeljenom šifrom.

(6)    Za svaki od utvrđenih programa (mjera) definira se aktivnosti/projekti čija realizacija u trogodišnjem periodu doprinosi ostvarenju prioriteta i strateških ciljeva iz strateških dokumenata, odnosno zakonskih nadležnosti institucija na svim nivoima vlasti u Federaciji.

(7)    U izradi trogodišnjeg plana rada federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski organ uprave preuzima projekte i aktivnosti iz akcionog plana.

(8)    Za svaku aktivnost/projekat navodi se: rok izvršenja, očekivani rezultat, nosilac (najmanji organizacioni dio), status PJI, oznaka o potrebi usvajanja, izvor finansiranja i iznos planiranih finansijskih sredstava neophodnih za njihovu realizaciju po godinama izraženim u KM.

(9)    Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada potrebno je ostvariti međusobne institucionalne konsultacije, u cilju osigura­vanja principa horizontalne usklađenosti iz člana 7. stav (1) ove uredbe.

(10) Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave, objavljuje na web stranici radnu verziju trogodišnjeg plana rada, koja služi kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socioekonomskim partnerima širom javnosti i dobijanja komentara i preporuka u roku od deset dana, od dana objave na web stranici.

(11) Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave, nakon provedenih konsultacija prilagođava radnu verziju trogodišnjeg plana rada najkasnije do 31. marta u godini prije početka trogodišnjeg perioda na koje se trogodišnji plan rada odnosi.

(12) U izradi prijedloga prioriteta budžetskih korisnika za DOB i PJI koriste se podaci o aktivnostima/projektima sa iznosima planiranih finansijskih sredstava iz radne verzije trogodišnjeg plana rada, a proces izrade trogodišnjeg plana rada je usklađen sa procesom izrade DOB-a i PJI i međusobno se nadopunjuju.

(13) Na bazi usvojenog DOB-a, do 31. jula godine koja prethodi trogodišnjem periodu, a prije roka za dostavljanje zahtjeva budžetskih korisnika za narednu godinu, federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave vrši usklađivanje trogodišnjeg plana rada.

(14) Trogodišnji plan rada postaje operativan do 31. decembra godine koja prethodi trogodišnjem periodu, a nakon usvajanja PJI u mjesecu novembru i objavljuje se na web stranici federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave.

(15) Trogodišnji plan rada izrađuje se u formatu utvrđenom u Obrascu broj 1.

 

 

Član 12.

(Izrada i usvajanje godišnjeg plana rada)

 

 

(1)    Godišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave je implementacioni dokument sa aktivnostima/projektima koji će se poduzimati na godišnjem nivou kako bi se realizirali programi (mjere), iz trogodišnjeg plana rada, te ostvarili prioriteti i strateški ciljevi iz relevantnih strateških dokumenata i nadležnosti organa uprave utvrđenih u trogodišnjem planu rada.

(2)    Godišnji plan rada izrađuje se za svaku kalendarsku godinu.

(3)    U godišnji plan rada preuzima se glavni program iz trogodišnjeg plana rada federalnog organa uprave, kantonainog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave, sa dodijeljenom šifrom u DOB-u, izvorima finansiranja i iznosima planiranih finansijskih sredstava u KM.

(4)    U godišnji plan rada preuzimaju se programi (mjere) iz trogodišnjeg plana rada sa dodijeljenom šifrom programa, pripadajućim indikatorima, polaznim i ciljnim godišnjim vrijednostima iz trogodišnjeg plana rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/ gradskog organa uprave.

(5)    Za svaki od utvrđenih programa (mjera) u godišnjem planu rada preuzimaju se/prilagođavaju aktivnosti/projekti iz trogodišnjeg plana rada, i/ili se po potrebi definiraju nove aktivnosti/projekti, čija realizacija doprinosi ostvarenju prioriteta i strateških ciljeva iz strateških dokumenata, odnosno nadležnosti institucija na svim nivoima vlasti u Federaciji. U izradi godišnjeg plana rada, federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski organ uprave preuzima projekte i aktivnosti iz akcionog plana za koje su obezbijedena finansijska sredstva. Za sve aktivnosti/projekte navodi se: naziv aktivnosti/projekta, rok izvršenja po kvartalima, očekivani rezultat aktivnosti/ projekte, nosilac (najmanji organizacioni dio), status PJI, oznaka o potrebi usvajanja, izvori finansiranja i iznos planiranih finansijskih sredstava neophodnih za njihovu realizaciju izraženih u KM na godišnjem nivou.

(6)    Sekretar federalnog i kantonalnog organa uprave, a u općinskom/gradskom organu uprave rukovodeći državni službenici (pomoćnici načelnika) uz pomoć sekretara, izrađuju godišnji plan rada u skladu sa unutrašnjom organizacijom i nadležnostima.

(7)    Federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave priprema radnu verziju godišnjeg plana rada najkasnije do 31. jula u'godini koja prethodi godini za koju se donosi godišnji plan rada.

(8)    Godišnji plan rada sa podacima o aktivnostima/projektima, te iznosima i izvorima planiranih finansijskih sredstava koriste se u procesu izrade zahtjeva budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti u Federaciji u mjesecu avgustu godine koja prethodi godini za koju se izrađuje budžet.

(9)    Nakon stupanja na snagu budžeta, federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave, vrši eventualne korekcije i prilagođavanje godišnjeg plana rada.

(10) Rukovodilac federalnog, odnosno kantonalnog ministarstva dostavlja godišnji plan rada Federalnom zavodu, odnosno tijelu nadležnom za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonu najkasnije do 7. januara tekuće godine.

(11) Federalni zavod za nivo Federacije objedinjava godišnje planove rada federalnih ministarstava u jedinstveni godišnji program rada Vlade Federacije, najkasnije do 15. januara tekuće godine.

(12) Nadležna instutucija/organizaciona jedinica vlade kantona za nivo kantona objedinjava godišnje planove rada kantonalnih ministarstava u jedinstveni program rada vlade kantona najkasnije do 15. januara tekuće godine.

(13) U jedinici lokalne samouprave, sekretar u saradnji sa rukovodećim državnim službenicima (pomoćnici načelnika), objedinjava godišnje planove rada općinskih/ grad­skih organa uprave (službi) u jedinstveni godišnji plan rada jedinice lokalne samouprave koji se dostavlja načelni­ku/gradonačelniku najkasnije do 15. januara tekuće godine.

(14) Federalni zavod za nivo Federacije, nadležna instutucija/ organizaciona jedinica vlade kantona za nivo kantona, a načelnik/gradonačelnik za nivo jedinice lokalne samouprave dostavlja objedinjeni program rada Vlade Federacije i vlade kantona, odnosno godišnji plan rada jedinice lokalne samouprave na usvajanje Vladi Federacije, Vladi kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću najkasnije do 20. januara tekuće godine.

(15) Sastavni dio Godišnjeg programa rada Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno godišnjeg plana rada jedinice lokalne samouprave je zbirni tabelarni pregled strateških projekata iz Smjernica iz člana 10. ove uredbe, a koji su uvršteni u godišnje planove rada organa uprave u Federaciji.

(16) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće usvaja godišnji program rada Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno godišnji plan rada jedinice lokalne samouprave, najkasnije do 31. januara godine za koju se donosi godišnji plan.

(17) Godišnji program rada Vlade Federacije i vlade kantona dostavlja se na informiranje Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije) i skupštini kantona radi planiranja aktivnosti zakonodavne vlasti.

(18) Godišnji planovi rada organa uprave koji nisu sastavni dio godišnjeg programa rada Vlade Federacije i vlade kantona, razmatraju se i usvajaju pojedinačno.

(19) Usvojeni godišnji program rada Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno godišnji plan rada općinskog/gradskog organa uprave objavljuje se na web stranici vlada, federalnih, kantonalnih ministarstava, odnosno općinskog/ gradskog organa uprave.

(20) Godišnji plan rada izrađuje se u formatu utvrđenom u Obrascu broj 2.

 

 

Član 13.

(Povezane aktivnosti)

 

 

Aktivnosti/projekti privrednih društava, ustanova, udruženja građana, fondacija za koje organ uprave ne izdvaja sredstva u budžetu a kojima se doprinosi implementaciji strateškog dokumenta u Federaciji, navode se u dodatku trogodišnjeg i godišnjeg plana rada.

 

c) Monitoring i izvještavanje

 

 

Član 14.

(Monitoring)

 

 

(1)    Monitoring je sistematično i kontinuirano prikupljanje, analiziranje i korištenje podataka i indikatora radi mjerenja napretka realizacije strateških i implementacionih dokumenata, u svrhu poduzimanja odgovarajućih mjera radi eventualnih korekcija i izvještavanja o ostvarenim rezultatima.

(2)    U procesu monitoringa institucije iz čl. 6., 7., 8., 9. i 10. Zakona uspostavljaju i redovno ažuriraju elektronske evidencije indikatora ostvarenja strateških ciljeva, prioriteta i mjera iz strateških dokumenata, te indikatora iz godišnjeg plana rada.

(3)    Evidencije iz stava (2) ovog člana su osnov za izradu izvještaja iz člana 15. i člana 16. ove uredbe.

(4)    Svaka organizaciona jedinica u federalnom organu uprave, kantonalnom organu uprave, odnosno u općinskom/ gradskom organu uprave vrši monitoring realizacije trogodišnjeg plana rada, odnosno godišnjeg plana rada.

 

 

Član 15.

(Izrada godišnjeg izvještaja o radu)

 

 

(1)    Godišnji izvještaj o raduje implementacioni dokument koji sadrži pregled i analizu izvršenja programa (mjera) i aktivnosti/projekata iz godišnjeg plana rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave.

(2)    Godišnji izvještaj o radu priprema se s ciljem praćenja provođenja planiranih programa (mjera) i aktivnosti/ projekata i ocjene doprinosa u ostvarivanju glavnog programa federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave.

(3)    Godišnji izvještaj o radu priprema se na osnovu konti­nuiranog prikupljanja, obrade i analize podataka vezanih za praćenje provođenja programa (mjera) prema indikatorima iz godišnjeg plana rada, odnosno, aktivnostima/projektirna prema očekivanim i ostvarenim rezultatima.

(4)    U godišnji izvještaj o radu preuzimaju se programi (mjere) iz godišnjeg plana rada sa dodijeljenom šifrom programa i pripadajući indikatori sa ciljnim i realiziranim godišnjim vrijednostima.

(5)    Za svaku aktivnost/projekat iz godišnjeg plana rada navodi se naziv programa (mjere), oznaka da li je izvršena u roku ili ne, očekivani rezultat, ostvareni rezultat, status PJI, oznaka o statusu usvajanja, izvori finansiranja, iznosi finansijskih sredstava predviđenih za njihovu realizaciju izraženi u KM (planirani iznosi i izvršeni iznosi), procenat izvršenja i za neizvršene aktivnosti/projekte razlozi neizvršenja ili djelimičnog izvršenja.

(6)    Sekretar federalnog i kantonalnog organa uprave, a u općinskom/gradskom organu uprave rukovodeći državni službenici (pomoćnici načelnika) uz pomoć sekretara, izrađuju godišnji izvještaj o radu u skladu sa unutrašnjom organizacijom i nadležnostima.

(7)    Rukovodilac federalnog, odnosno kantonalnog ministarstva, dostavlja godišnji izvještaj o radu Federalnom zavodu, odnosno nadležnoj instutuciji/organizacionoj jedinici vlade u kantonu najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

(8)    Federalni zavod za nivo Federacije objedinjava godišnje izvještaje o radu federalnih ministarstava u jedinstveni godišnji izvještaj o radu Vlade Federacije, najkasnije do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

(9)    Nadležna institucija/organizaciona jedinica vlade kantona za nivo kantona objedinjava godišnje izvještaje o radu kantonalnih ministarstava u jedinstveni izvještaj o radu vlade kantona, najkasnije do 15. februara tekuće godine za i prethodnu godinu.

(10) U jedinici lokalne  samouprave,  sekretar u saradnji  sa rukovodećim      državnim službenicima (pomoćnici l načelnika), objedinjava godišnji izvještaj o radu općinskih/ gradskih organa uprave (službi) u jedinstveni izvještaj o radu  jedinice lokalne samouprave, koji se dostavlja načelniku/gradonačelniku najkasnije do 10. februara tekuće godine.

(11) Federalni zavod za nivo Federacije, nadležna institucija/ organizaciona jedinica vlade kantona za nivo kantona, odnosno načelnik/gradonačelnik za jedinicu lokalne samouprave dostavlja objedinjeni godišnji izvještaj o radu Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave na usvajanje Vladi Federacije, vladi kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću najkasnije do 15. februara tekuće godine.

(12) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće usvaja godišnji izvještaj o radu Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave, najkasnije do 28. februara tekuće godine.

(13) Vlada Federacije, odnosno vlada kantona dostavlja godišnji izvještaj o radu za proteklu godinu Parlamentu Federacije. odnosno skupštini kantona na usvajanje.

(14) Godišnje izvještaje o radu organa uprave koji nisu sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu Vlade Federacije i vlade kantona, razmatraju se i usvajaju pojedinačno.

(15) Usvojeni godišnji izvještaj o radu Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave objavljuje se na web stranici Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno na web stranici jedinice lokalne samouprave.

(16) Godišnji izvještaj o radu se izrađuje u formatu utvrđenom u Obrascu broj 3.

(17) Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno načelnik/ gradonačelnik svojim aktom propisuju interno izvještavanje za rokove kraće od jedne godine.

 

 

Član 16.

(Izrada izvještaja o razvoju)

 

 

(1)   Izvještaj o razvoju je implementacioni dokument kojim se sagledavaju opći razvojni trendovi kao i napredak u ostvarenju strateških ciljeva iz strateških dokumenata u Federaciji.

(2)    Izvještaj o razvoju za Strategiju razvoja Federacije izrađuje Federalni zavod, izvještaj o razvoju za strategiju razvoja kantona, izrađuje tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja u kantonima, a izvještaj o razvoju za strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave, izrađuje tijelo nadležno za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u jedinici lokalne samouprave, do 30. septembra svake godine za prethodnu godinu.

(3)    Izvještaj o implementaciji sektorske strategije izrađuje federalni organ uprave, odnosno kantonalni organ uprave, u skladu sa odredbama člana 7. tačka g) i člana 9. tačka f) Zakona do kraja juna svake godine za prethodnu godinu.

(4)    Izvještaj o razvoju sadrži minimalne elemente: izvršni sažetak, uvod, analiza razvojnih trendova kroz prikaz utvrđenog sistema indikatora, pregled implementacije strateških dokumenata i akcionih planova, procjena napretka, pregled planiranih i ostvarenih finansijskih sredstava na nivou strateških ciljeva i prioriteta na godišnjem nivou preporuke.

(5)    Izvještaj o razvoju izrađuje se na bazi podataka iz člana 15. stav (3) ove uredbe i po potrebi drugih relevantnih podataka.

(6)    Izvještaj o razvoju iz st. (2) i (3) ovog člana dostavlja se savjetodavnim tijelima iz čl. 11. i 13. Zakona, radi razmatranja i davanja preporuka u skladu sa članom 12 tačka f) i članom 14. tačka e) Zakona do 30. septembra tekuće godine za prethodnu godinu.

(7)    Vlada Federacije, vlada kantona, odnosno načelnik/ gradonačelnik, dostavljaju Parlamentu Federacije, skupštini kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću izvještaj o razvoju radi informiranja.

(8)    Izvještaj o razvoju objavljuje se na web stranici institucije iz st. (2) i (3) ovog člana.

 

 

Član 17.

(Minimalna struktura trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana

rada i godišnjeg izvještaja o radu)

 

 

Minimalna struktura trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu sadržana je u Obrascima br. 1., 2. i 3. koji se nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 18.

(Prijelazne i završne odredbe)

 

 

(1)    Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave za period 2019. - 2021. i 2020. - 2022, za nivo Federacije, Godišnji program rada Vlade Federacije i godišnji plan rada federalnog organa uprave za 2019. i 2020. godinu i Izvještaj o radu Vlade Federacije i godišnji izvještaj o radu federalnog organa uprave za 2019. i 2020. godinu izrađuje se u skladu sa odredbama Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne, Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/14 i 107/14).

(2)    Kantonalni organ uprave, odnosno općinski/gradski organ uprave godišnji plan rada za 2019. i 2020. godinu i godišnji izvještaj o radu i izvještaj o razvoju za 2019. i 2020. godinu izrađuju u skladu sa važećim propisima i postojećim metodologijama.

(3)    Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Federaciji iz člana 10. ove uredbe za nivo kantona i jedinice lokalne samouprave izrađuju se u 2020. godini za planski ciklus 2021.-2023. u skladu sa odredbama ove uredbe.

(4)    Trogodišnji plan rada iz člana 11. ove uredbe za sve nivoe vlasti u Federaciji izrađuje se u 2020. godini za planski ciklus 2021. - 2023. u skladu sa odredbama ove uredbe.

 

 

Član 19.

(Usklađivanje)

 

 

U roku od tri mjeseca od dana primjene ove uredbe u kantonu i jedinici lokalne samouprave izvršit će se usklađivanje normativnih akata o trogodišnjem i godišnjem planiranju i izvještavanju sa odredbama ove uredbe.

 

 

Član 20.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlji­vanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2021. godine.

 

 

Član 21.

(Prestanak važenja)

 

 

Danom početka primjene ove uredbe prestaje da važi Uredba o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/14 i 107/14).

 

 

V broj 1 127/2019

03. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.