Na osnovu člana 69. stav (5) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/1 1 i 13/18), Vlada Federa­cije Bosne i Hercegovine na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O DODJELJIVANJU I

ODUZIMANJU ČINOVA POLICIJSKIM

SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

Član l .

 

 

U Uredbi o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 95/15) u članu 11. tačka a) mijenja se i glasi:

"a)   policajac

- jednostavni poslovi formiranja i vođenja evidencija;

- jednostavni poslovi zaštite ličnosti po mjestu stanovanja;

- jednostavni poslovi zaštite objekata, jedno­stavniji poslovi u okviru operativnih timova;

- jednostavni poslovi patrolne službe;

- jednostavni poslovi podrške i intervencije;

- jednostavni poslovi KDZ i osiguranja;

- jednostavni poslovi za neposrednu zaštitu ličnosti;

- jednostavni poslovi pratnje u kretanju ličnosti i stranih delegacija;

- jednostavni poslovi upravljanja specijalnim vozilima;

- jednostavni poslovi u Specijalnoj jedinici specijalca snajperiste, probijača i tehničke podrške, vodiča službenih pasa, alpiniste, padobranca, ronioca;

- jednostavni poslovi eksploatacije operativnih tehnika;

- jednostavni poslovi unosa podataka."  

 -" U tačkib) iza alineje 8. dodaju se nove al.: 9., 10. i 11., koje

glase:

- osnovni poslovi podrške i intervencije;

- osnovni poslovi neposredne zaštitu ličnosti i KDZ osiguranja;

- osnovni poslovi u Specijalnoj jedinici specijalca probijača i tehničke podrške, upravljanja specijalnim vozilima policije, ronioca, alpiniste, padobranca." Dosadašnja alineja 9. postaje alineja 12.

U tački c) al.: 3., 5. i 7., mijenjaju se i glase:

"- složeniji poslovi policajca za podršku i intervenciju;

- složeniji poslovi policajca za neposrednu zaštitu ličnosti i zaštitu ličnosti po mjestu stanovanja;

- složeniji poslovi KDZ osiguranja.

Iza alineje 12., dodaju se nove al. 13. i 14., koje glase:

"- složeniji poslovi za zaštitu objekata i neposrednu zaštitu ličnosti i zaštitu ličnosti po mjestu stanovanja;

- složeniji poslovi u Specijalnoj jedinici specijalca probijača i tehničke podrške, upravljanja specijalnim vozilima policije, ronioca, alpiniste, padobranca."

U tački d) iza alineje 14. dodaje se nova alineja 15., koja glasi:

"- najsloženiji poslovi u Specijalnoj jedinici specijalca probijača i tehničke podrške, upravljanja specijalnim vozilima policije, ronioca, alpiniste, padobranca."

Dosadašnja alineja 15. postaje alineja 16.

 

 

Član 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1002/2019

05. septembra 2019, godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.