Na temelju članka 29. stavak (4) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I

KRITERIJIMA ZA PRIPREMU, IZRADU I PRAĆENJE

REALIZACIJE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA

 

 

Članak l.

 

 

U Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praće­nje realizacije programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/14), u članku 4. stavak (3) točka a) mijenja se i glasi:

"a)    projekte za čije financiranje su, djelimično ili u potpu­nosti, osigurana sredstva postala efektivna i njihova realizacija je u tijeku (u daljnjem tekstu: projekti u implementaciji),".

Iza točke a) dodaje se nova točka b) koja glasi: "b)  projekte za čije financiranje je pokrenut proces osiguranja sredstava (u daljnjem tekstu:  odobreni projekti),". Dosadašnja točka b) postaje točka c).

 

 

Članak 2.

 

 

U članku 10. stavak (3) riječ: "popunjen" zamjenjuje se rije­čima: "generiran iz PIMIS-a", iza rijeci: "obrazac" interpunkcijski znak zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio teksta briše se.

 

 

Članak 3.

 

 

U članku 17. iza stavka (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:

"(2)  Podaci o sredstvima planiranim za realizaciju odobre­nih i projekata u implementaciji unose se u PIMIS do 5. travnja i mogu se mijenjati samo nakon konsultacija izvršenih prema kalendaru iz članka 6. ove uredbe, a najkasnije do 25. rujna.

(3)    Podaci o financijskim sredstvima utrošenim za reali­zaciju odobrenih i projekata u implementaciji u teku­ćoj godini unose se u PIMIS kvartalno i to do 5. trav­nja, 15. srpnja i 25. rujna, a podaci o sredstvima utro­šenim u prethodnoj godini do 20. siječnja tekuće godine.".

Dosadašnji st. (2) do (5) postaju st. (4) do (7).

 

 

Članak 4.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 303/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.