Na osnovu člana 29. stav (4) Zakona o budžetima u Federa­ciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I

KRITERIJIMA ZA PRIPREMU, IZRADU I PRAĆENJE

REALIZACIJE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA

 

 

Član l.

 

 

U Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/14), u članu 4. stav (3) tačka a) mijenja se i glasi:

"a)   projekte za čije finansiranje su, djelimično ili u potpu­nosti, osigurana sredstva postala efektivna i njihova realizacija je u toku (u daljem tekstu: projekti u implementaciji),".

Iza tačke a) dodaje se nova tačka b) koja glasi: "b)   projekte za čije finansiranje je pokrenut proces osigu­ranja sredstava (u daljem tekstu: odobreni projekti),". Dosadašnja tačka b) postaje tačka c).

 

 

Član 2.

 

 

U članu 10. stav (3) riječ: "popunjen" zamjenjuje se rije­čima: "generiran iz PIMIS-a", iza riječi: "obrazac" interpunkcijski znak zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta briše se.

 

 

Član 3.

 

 

U članu 17. iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:

"(2) Podaci o sredstvima planiranim za realizaciju odo­brenih i projekata u implementaciji unose se u PIMIS do 5. aprila i mogu se mijenjati samo nakon konsulta­cija izvršenih prema kalendaru iz člana 6. ove uredbe, a najkasnije do 25. septembra.

(3)    Podaci o finansijskim sredstvima utrošenim za reali­zaciju odobrenih i projekata u implementaciji u teku­ćoj godini unose se u PIMIS kvartalno i to do 5. apri­la, 15. jula i 25. septembra, a podaci o sredstvima utrošenim u prethodnoj godini do 20. januara tekuće godine.".

Dosadašnji st. (2) do (5) postaju st. (4) do (7).

 

 

Član 4.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 303/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.