Na temelju članka 30. stavak (5) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), a u svezi sa člankom 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,

58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZRADI INDEKSA RAZVIJENOSTI U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

(Predmet)

 

 

Ovom uredbom, uz prethodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom financija/ Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez općina), uređuju se izrada indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za izradu indeksa razvijenosti u Federaciji.

 

 

Članak 2.

(Institucionalni okvir)

 

 

Institucionalni okvir za izradu indeksa razvijenosti u Federaciji čini Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljem tekstu: Federalni zavod) sukladno odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17 - u daljem tekstu: Zakon).

 

 

Članak 3.

(Indeks razvijenosti)

 

 

(1)    Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji se računa kao ponderirani prosjek više temeljnih socio-ekonomskih pokazatelja radi mjerenja stupnja razvijenosti kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave.

(2)    Federalni zavod u svrhu mjerenja sveukupnog utjecaja implementacije strateških dokumenata u Federaciji vrši izračun indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave na godišnjoj razini.

(3)    Indeks razvijenosti se objavljuje na web stranici Federalnog zavoda do 31.svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

 

II. CILJEVI I INDIKATORI ZA IZRADU INDEKSA RAZVIJENOSTI

 

 

Članak 4.

(Ciljevi i koristi izrade indeksa razvijenosti)

 

 

Ciljevi indeksa razvijenosti su:

a)     omogućavanje kvalitetnog uvida u stupanj razvijenosti kantona ijedinica lokalne samouprave;

b)     korišćenje indeksa razvijenosti kao temelj za kreiranje ciljanih javnih politika i strateških intervencija u svrhu ravnomjernijeg razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave;

c)     korišćenje indeksa razvijenosti kao temelja za utvrđi­vanje kako predviđenih, tako i nepredviđenih pozitiv­nih i negativnih učinaka implementacije strateških dokumenata i razvojnih politika.

 

 

Članak 5.

(Indikatori za izradu indeksa razvijenosti)

 

 

Za izradu indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave u Federaciji koriste se sljedeći indikatori:

a)     prihodi od poreza na dohodak po stanovniku (X1);

b)     stupanj uposlenosti (X2);

c)     kretanje stanovništva (X3);

d)     udio starog stanovništva u ukupnom stanovništvu (X4);

e)     stupanj obrazovanja radne snage (X5).

 

 

Članak 6.

(Prihodi od poreza na dohodak po stanovniku)

 

 

(1)    Prihodi od poreza na dohodak po stanovniku (X1) se računaju kao odnos ukupnog iznosa naplaćenih poreza koji su tijekom jedne fiskalne godine platili poreski obveznici, fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave za koje se vrsi izračunavanje, i broja stanovnika koji žive na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave.

(2)    Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine iz obrazaca: porez na dohodak od nesamostalnih djelatnosti (GIP-1022), porez na dohodak od samostalne djelatnosti (SPR-1053), porez po odbitku od slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti (AUG-1031, ASD-1032, AMS-1035, APR-1036), porez na prihod od imovine i imovinskih prava (PIP-1034), porez od iznajmljivanja imovine (PRIM-1054), porez na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću, i porez po odbitku nerezidenta na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (PDN-1033), i podaci Federalnog zavoda za statistiku o procijenjenom broju stanovnika na razini kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave.

 

 

Članak 7.

(Stupanj uposlenosti)

 

 

(1)    Stupanj uposlenosti (X2) se računa kao odnos ukupnog broja uposlenih na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave, i radno sposobnog stanovništva na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti.

(2)    Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.

 

 

Članak 8.

(Kretanje stanovništva)

 

 

(1)    Kretanje stanovništva (X3) se računa kao odnos procijenjenog broja stanovnika na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti i broja stanovnika kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave prema rezultatima posljednjeg zvaničnog popisa stanovništva.

(2)    Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.

 

 

Članak 9.

(Udio starog stanovništva u ukupnom stanovništvu)

 

 

(1)   Udio starog stanovništva (X4) se računa kao odnos broja stanovnika sa 65 godina i više na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave i procijenjenog ukupnog broja stanovnika kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti.

(2)    Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.

 

 

Članak 10.

(Stupanj obrazovanja radne snage)

 

 

(1)    Stupanj obrazovanja radne snage (X5) se računa kao odnos broja stanovnika sa srednjom školom i višom razinom obrazovanja i radne snage (uposleni i neuposleni) na razini kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti.

(2)    Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.

 

III IZRAČUN INDEKSA RAZVIJENOSTI

 

 

Članak 11.

(Normalizacija indikatora)

 

 

Za izračun indeksa razvijenosti koristi se min-max metoda na način da se normalizirana vrijednost svakog pokazatelja dijeli s normaliziranom vrijednošću pokazatelja na razini Federacije prema sljedećoj formuli:

 

pri čemu Xi predstavlja vrijednost pokazatelja za kanton, odnosno jedinicu lokalne samouprave, Xmin i Xmax predstavljaju minimalnu, odnosno maksimalnu vrijednost pokazatelja na nivou kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave, dok XFBiH predstavlja vrijednost pokazatelja na nivou Federacije.

 

 

Članak 12.

(Vrijednost pondera)

 

 

Vrijednost pondera za svaki od indikatora koji ulaze u izračun indeksa razvijenosti utvrđuje se u sljedećim procentima;

a)     prihodi od poreza po stanovniku 25%;

b)     stupanj zaposlenosti 20%;

c)     kretanje stanovništva 20%;

d)     učešće starog stanovništva 15%;

e)     stupanj obrazovanja stanovništva 20%.

 

 

Članak 13.

(Formula za izračun indeksa razvijenosti)

 

 

Indeks razvijenosti kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave c računa se pomoću formule:

Ic - 0,25 Xc1 + 0,20 Xc2 + 0,20 Xc3 + 0,15 Xc4 + 0,20 Xc5 c

= 1,2,..,,m

gdje su Xci , i = 1,2, ... ,5 normalizirane vrijednosti pokazatelja X, za jedinicu c.

 

 

Članak 14.

(Kategorizacija kantona i jedinica lokalne samouprave)

 

 

Prema indeksu razvijenosti  u Federaciji, kategorizacija jedinica lokalne samouprave radi se u pet skupina, a kantona u tri skupine, pri čemu viši broj skupine znači nižu razinu razvijenosti, prema sljedećoj tabeli:

 

Skupina

Vrijednost JLS indeksa

Skupina

Vrijednost indeksa na nivou kantona

I

>1,25

I

>1,25

II

<1,00, 1,25>

II

<0,60, 1,25>

III

<0,75, 1,00>

III

<0,60

IV

<0,60, 0,75>

 

 

V

<0,60

 

 

 

IV ZAVRŠNA ODREDBA

 

 

Članak 15.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 225/2019

13. ožujka 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v . r.