Na osnovu člana 30. stav (5) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), a u vezi sa članom 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZRADI INDEKSA RAZVIJENOSTI U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član l.

(Predmet)

 

 

Ovom uredbom, uz prethodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom finansija/ Federalnim ministarstvom financija, drugim institucijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez općina), uređuju se izrada indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za izradu indeksa razvijenosti u Federaciji.

 

 

Član 2.

(Institucionalni okvir)

 

 

Institucionalni okvir za izradu indeksa razvijenosti u Federaciji čini Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljem tekstu: Federalni zavod) u skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17 - u daljem tekstu: Zakon).

 

 

Član 3.

(Indeks razvijenosti)

 

 

(1)    Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji se računa kao ponderirani prosjek više osnovnih socio-ekonomskib pokazatelja radi mjerenja stepena razvijenosti kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave.

(2)    Federalni zavod u svrhu mjerenja sveukupnog uticaja implementacije strateških dokumenata u Federaciji vrši izračun indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave na godišnjem nivou.

(3)    Indeks razvijenosti se objavljuje na web stranici Federalnog zavoda do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu.

 

II. CILJEVI I INDIKATORI ZA IZRADU INDEKSA RAZVIJENOSTI

 

 

Član 4.

(Ciljevi i koristi izrade indeksa razvijenosti)

 

 

Ciljevi indeksa razvijenosti su:

a)     omogućavanje kvalitetnog uvida u stepen razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave;

b)     korišćenje indeksa razvijenosti kao osnove za kreira­nje ciljanih javnih politika i strateških intervencija u svrhu ravnomjernijeg razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave;

c)     korišćenje indeksa razvijenosti kao osnove za utvrđivanje kako predviđenih, tako i nepredviđenih pozitivnih i negativnih efekata implementacije strateških dokumenata i razvojnih politika.

 

 

Član 5.

(Indikatori za izradu indeksa razvijenosti)

 

 

Za izradu indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave u Federaciji koriste se sljedeći indikatori:

a)     prihodi od poreza na dohodak po stanovniku (X1);

b)     stepen zaposlenosti (X2);

c)     kretanje stanovništva (X3);

d)     udio starog stanovništva u ukupnom stanovništvu (X4);

e)     stepen obrazovanja radne snage (X5).

 

 

Član 6.

(Prihodi od poreza na dohodak po stanovniku)

 

 

(1)    Prihodi od poreza na dohodak po stanovniku (X1) se računaju kao odnos ukupnog iznosa naplaćenih poreza koji su tokom jedne fiskalne godine platili poreski obveznici, fizička lica s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave za koje se vrši izračunavanje, i broja stanovnika koji žive na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave.

(2)    Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine iz obrazaca: porez na dohodak od nesamostalnih djelatnosti (GIP-1022), porez na dohodak od samostalne djelatnosti (SPR-1053), porez po odbitku od slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti (AUG-1031, ASD-I032, AMS-1035, APR-1036), porez na prihod od imovine i imovinskih prava (PIP-1034), porez od iznajmljivanja imovine (PRIM-1054), porez na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću, i porez po odbitku nerezidenta na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (PDN-1033), i podaci Federalnog zavoda za statistiku o procijenjenom broju stanovnika na nivou kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave.

 

 

Član 7.

(Stepen zaposlenosti)

 

 

(1)    Stepen zaposlenosti (X2) se računa kao odnos ukupnog broja zaposlenih na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave, i radno sposobnog stanovništva na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti.

(2)    Za izračun ovog indikatora korištene podaci Federalnog zavoda za statistiku.

 

 

Član 8.

(Kretanje stanovništva)

 

 

(1)    Kretanje stanovništva (X3) se računa kao odnos procijenjenog broja stanovnika na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti i broja stanovnika kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave prema rezultatima posljednjeg zvaničnog popisa stanovništva.

(2)    Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.

 

 

Član 9.

(Udio starog stanovništva u ukupnom stanovništvu)

 

 

(1)    Udio starog stanovništva (X4) se računa kao odnos broja stanovnika sa 65 godina i više na području kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave i procijenjenog ukup­nog broja stanovnika kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti.

(2)    Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.

 

 

Član 10.

(Stepen obrazovanja radne snage)

 

 

(1)    Stepen obrazovanja radne snage (X5) se računa kao odnos broja stanovnika sa srednjom školom i višim nivoom obrazovanja i radne snage (zaposleni i nezaposleni) na nivou kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave u godini za koju se radi indeks razvijenosti.

(2)    Za izračun ovog indikatora koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku.

 

III IZRAČUN INDEKSA RAZVIJENOSTI

 

 

Član 11.

(Normalizacija indikatora)

 

 

Za izračun indeksa razvijenosti koristi se min-max metoda na način da se normalizirana vrijednost svakog pokazatelja dijeli s normaliziranom vrijednošću pokazatelja na nivou Federacije prema sljedećoj formuli:

 

pri čemu Xi predstavlja vrijednost pokazatelja za kanton, odnosno jedinicu lokalne samouprave, Xmin i Xmax predstavljaju minimalnu, odnosno maksimalnu vrijednost pokazatelja na nivou kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave, dok XFBiH predstavlja vrijednost pokazatelja na nivou Federacije.

 

 

Član 12.

(Vrijednost pondera)

 

 

Vrijednost pondera za svaki od indikatora koji ulaze u izračun indeksa razvijenosti utvrđuje se u sljedećim procentima;

a)     prihodi od poreza po stanovniku 25%;

b)     stepen zaposlenosti 20%;

c)     kretanje stanovništva 20%;

d)     učešće starog stanovništva 15%;

e)     stepen obrazovanja stanovništva 20%.

 

 

Član 13.

(Formula za izračun indeksa razvijenosti)

 

 

Indeks razvijenosti kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave c računa se,pomoću formule:

Ic - 0,25 Xc1 + 0,20 Xc2 + 0,20 Xc3 + 0,15 Xc4 + 0,20 Xc5 c

= 1,2,..,,m

gdje su Xci , i = 1,2, ... ,5 normalizirane vrijednosti pokazatelja X, za jedinicu c.

 

 

Član 14.

(Kategorizacija kantona i jedinica lokalne samouprave)

 

 

Prema indeksu razvijenosti  u Federaciji, kategorizacija jedinica lokalne samouprave radi se u pet grupa, a kantona u tri grupe, pri čemu viši broj grupe znači niži nivo razvijenosti, prema sljedećoj tabeli:

 

Grupa

Vrijednost JLS indeksa

Grupa

Vrijednost indeksa na nivou kantona

I

>1,25

I

>1,25

II

<1,00, 1,25>

II

<0,60, 1,25>

III

<0,75, 1,00>

III

<0,60

IV

<0,60, 0,75>

 

 

V

<0,60

 

 

 

IV ZAVRŠNA ODREDBA

 

 

Član 15.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 225/2019

13. marta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.