Temeljem članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 20a. stavak (3) Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 172. sjednici, održanoj 19.02.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

DIO PRVI - TEMELJNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

(Predmet i sadržaj uredbe)

 

 

(1)    Ovom uredbom propisuje se postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama sa javnim ovlastima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), te u gospodarskim društvima u kojima Federacija sudjeluje sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: poslodavac), osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

(2)    Ova uredba se ne primjenjuje u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom u kojima se na postupak prijema u radni odnos primjenjuju propisi kojima je uređen radno-pravni status državnih

službenika i namještenika u organima državne službe.

 

 

Članak 2.

(Rodna neutralnost izraza)

 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

Članak 3.

(Ovlašteni organ kod poslodavca)

 

 

Obavljanje određenih radnji, u vezi sa procedurom prijema u radni odnos kod poslodavca, poduzima onaj organ koji je u skladu sa općim ili drugim internim aktom poslodavca, nadležan za obavljanje tih radnji.

 

DIO DRUGI - POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOS

 

 

Članak 4.

(Obveza javnog oglašavanja)

 

 

(1)    Kod poslodavaca iz članka 1. stavak (1) ove uredbe, prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obveznog javnog oglašavanja.

(2)    Prije provođenja procedure obveznog javnog oglašavanja iz stavka (1) ovog članka, poslodavac donosi odluku o potrebi prijema u radni odnos za određeno radno mjesto.

(3)    Temeljem odluke poslodavca iz stavka (2) ovog članka, raspisuje se javni oglas koji se obvezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji.

(4)    Javni oglas iz stavka (3) ovog članka obvezno se dostavlja i javnoj službi za upošljavanje prema sjedištu poslodavca, najkasnije na dan njegove objave. Javna služba za upošljavanje dostavljeni javni oglas objavljuje putem svoje web stranice.

 

 

Članak 5.

(Iznimke od obveze javnog oglašavanja)

 

 

Iznimno od odredbe članka 4. ove uredbe, kod poslodavaca iz članka 1. stavak (i) ove uredbe pirijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obveznog javnog oglašavanja u slučaju:

a)     otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, ukoliko radnik ispunjava navedene uvjete, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu.

b)     prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto,

c)     prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za upošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o

posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba. 

Članak 6.

(Sadržaj javnog oglasa)

 

 

(1)    Javni oglas iz članka 4. stavak (3) ove uredbe sadrži sljedeće podatke:

a)     naziv i sjedište poslodavca,

b)     naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos,

c)     opće i posebne uvjete za prijem u radni odnos za radno mjesto iz stavka (1) točka b) ovog članka,

d)     kratak opis poslova radnog mjesta iz stavka (1) točka b) ovog članka,

e)     naznaku da li se radni odnos zasniva na neodređeno ili određeno vrijeme i trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme,

f)      naznaku da li je predviđen probni rad i trajanje probnog rada,

g)     dokaze koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas,

h)     adresa na koju se dostavlja prijava i dokazi iz stavka (l) točka g) ovog članka,

i)      rok za podnošenje prijava na javni oglas,

j)      napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta iz stavka (l) točka b) ovog članka,

k)     napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obvezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ukoliko je isto uvjet za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz stavka (1) točka b) ovog članka.

(2)    Rok za podnošenje prijava na javni oglas iz stavka (l) ovog članka ne može biti kraći od osam dana od dana njegove posljednje objave.

 

 

Članak 7.

(Prijava na javni oglas)

 

 

(1)    Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

(2)    Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu.

(3)    Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

(4)    Pravovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

 

 

Članak 8.

(Povjerenstvo za izbor kandidata za prijem u radni odnos)

 

 

(1)   Poslodavac imenuje povjerenstvo za izbor kandidata za prijem u radni odnos (u daljem tekstu: povjerenstvo), najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na javni oglas.

(2)    Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda uposlenih.

(3)    Članovi povjerenstva iz stavka (2) ovog članka moraju imati najmanje isti stupanj stručne spreme kao i kandidat za čiji prijem u radni odnos je objavljen javni oglas.

(4)    Administrativno-tehničke poslove za povjerenstvo obavlja tajnik kojeg imenuje poslodavac.

(5)    U slučaju kada je javni oglas objavljen radi popunjavanja više radnih mjesta, poslodavac može imenovati jedno ili više povjerenstava.

(6)    Članovi povjerenstva u svom radu moraju biti neovisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti rada sukladno ovoj uredbi.

(7)    Povjerenstvo je obvezno najkasnije u roku od osam dana od dana imenovanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću člana povjerenstva, održati prvu sjednicu na kojoj će izabrati predsjedavajućeg iz reda članova povjerenstva.

 

 

Članak 9.

(Izuzeće članova povjerenstva)

 

 

(1)    Član povjerenstva će zatražiti izuzeće od rada u povjerenstvu od poslodavca ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stupnja i u tazbinskoj liniji do drugog stupnja.

(2)    O zahtjevu za izuzeće iz stavka (1) ovog članka poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

 

DIO TREĆI - PROCES IZBORA KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

Članak 10.

(Otvaranje prijava)

 

 

(1)    Povjerenstvo u pravilu otvara i razmatra pristigle prijave na prvoj sjednici iz članka 8. stavak (7) ove uredbe.

(2)    Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave, povjerenstvo će odbaciti zaključkom.

 

 

Članak 11.

(Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos)

 

 

(1)    Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i pravovremene.

(2)    Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u ovisnosti od stupnja stručne spreme koja je kao uvjet propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.

(3)    Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.

(4)    Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.

Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uvjet propisano srednje obrazovanje, pored razmatranja dokumentacije i usmenog ispita, provede pismeni i/ili praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.

(5)    Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uvjet propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, pored razmatranja dokumentacije, te pismenog i/ili usmenog ispita, provede i praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.

(6)    Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

(7)    Poslodavac će pravilnikom o radu ili drugim internim aktom urediti način, postupak i druga pitanja u vezi sa provođenjem faza koje su obuhvaćene procesom izbora kandidata.

 

 

Članak 12.

(Rangiranje uspješnih kandidata)

 

 

(1)   Nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos iz članka 11. ove uredbe, povjerenstvo utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i praktičnom ispitu, u ovisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora.

(2)    Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa usmenog, pismenog i praktičnog ispita, u ovisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora.

(3).   Povjerenstvo dostavlja poslodavcu izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi povjerenstva. Uz izvještaj se prilaže lista uspješnih kandidata.

(4)    Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja - liste iz stavka (3) ovog članka, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste, u ovisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata.

(5)    Lista uspješnih kandidata iz stavka (3) ovog članka predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka kandidata iz stavka (4) ovog članka, donijeti odluka o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste.

(6)    Poslodavac je dužan najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke iz stavka (4) ovog članka, u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene kandidate, a koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. Obavijest sadrži pouku o pravnom lijeku iz članka 14. ove uredbe.

(7)    Poslodavac će sa kandidatom sa liste iz stavka (4) ovog članka, zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke iz stavka (4) ovog članka.

(8)    Odluka iz stavka (4) ovog članka postaje konačna istekom roka iz članka 14. stavak (1) ove uredbe, ili donošenjem odluke iz članka 14. stavak (3) ove uredbe.

 

 

Članak 13.

(Pravo uvida u rezultate procedure prijema u radni odnos)

 

 

(1)    Po prijemu obavijesti iz članka 12. stavak (6) ove uredbe, kandidat koji nije izabran može podnijeti zahtjev za uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos.

(2)    Poslodavac će najkasnije u roku od tri dana o dana prijema zahtjeva iz stavka (1) ove uredbe, omogućiti kandidatu uvid u dokumentaciju u svezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos, osim dokumentacije koja se odnosi na osobne podatake drugih kandidata.

(3)    Kandidat kojem u roku iz stavka (2) ovog članka ne bude omogućen uvid u dokumentaciju, može zatražiti da nadležni organ iz članka 16. ove uredbe izvrši inspekcijski nadzor.

 

 

Članak 14.

(Pravo na prigovor)

 

 

(1)    Kandidat koji je nezadovoljan odlukom iz članka 12. stavak (4) ove uredbe, može u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti, izjaviti prigovor poslodavcu.

(2)    O prigovoru iz stavka (1) ovog članka odlučuje poslodavac, odnosno organ kod poslodavca, ukoliko isti postoji, a koji je sukladno općem ili drugim internim aktima nadležan da odlučuje o prigovorima radnika i drugih osoba na odluke kojima je drugi organ kod poslodavca odlučivao o pitanjima iz radnog odnosa.

(3)    Organ iz stavka (2) ovog članka dužan je riješiti po prigovoru najkasnije u roku od 15 dana.

(4)    Odluka donesena po prigovoru je konačna i protiv iste se može podnijeti tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana.

 

 

Članak 15.

(Primjena pravilnika o radu ili drugog internog akta poslodavca)

 

 

Na pitanja u svezi sa postupkom prijema u radni odnos koja nisu uređena ovom uredbom, primjenjuje se pravilnik o radu ili drugi interni akt poslodavca.

 

DIO ČETVRTI - NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE I KAZNENE ODREDBE

 

 

Članak 16.

(Nadzor nad primjenom uredbe)

 

 

Inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši federalni inspektorat rada.

 

 

Članak 17.

(Vrste i visine prekršaja)

 

 

(1)    Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac, ako:

a)     izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog oglašavanja, osim u slučajevima predviđenim odredbom članka 5. ove uredbe, članak 4. stavak (1) ove uredbe,

b)     ne objavi javni oglas najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji, članak 4. stavak (3) ove uredbe,

c)     javni oglas ne dostavi javnoj službi za upošljavanje prema sjedištu poslodavca, najkasnije na dan njegove objave, članak 4. stavak (4) ove uredbe,

d)     u javnom oglasu odredi rok za podnošenje prijava u kraćem trajanju od osam dana, članak 6. stavak (2) ove uredbe,

e)     ne imenuje povjerenstvo na način predviđen člankom 8. st. (2) i (3) ove uredbe,

f)     u roku koji je određen ovom ucedbom ne izvrši prijem kandidata sa liste, članak 12. stavak (4) ove uredbe,

g)     ne omogući kandidatu uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos, članak 13. stavak (2) ove uredbe,

h)     u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe ne uskladi pravilnik o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos, članak 19. ove uredbe.

(2)    Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba kod poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3)    Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se član povjerenstva - fizička osoba koja odmah po saznanju ne zatraži izuzeće od rada u povjerenstvu iz razloga utvrđenih u članku 9. stavka (1) ove uredbe.

 

DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 18.

(Okončanje pokrenutih postupaka)

 

 

Postupci prijema u radni odnos kod poslodavaca iz članka l. stavak (l) ove uredbe, koji su započeti prije stupanja na snagu ove uredbe, okončat će se po proceduri prijema propisanoj pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca.

 

 

Članak 19.

(Usklađivanje pravilnika o radu ili drugih internih akata poslodavca)

 

 

Poslodavci iz članka 1. stavak (1) ove uredbe dužni su najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uskladiti pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos, sa odredbama ove uredbe.

 

 

Članak 20.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 166/2019

19. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.