Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 172. sjednici, održanoj 19.02.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet i sadržaj uredbe)

 

 

(1)    Ovom uredbom propisuje se postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), te u privrednim društvima u kojima Federacija učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: poslodavac), osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

(2)    Ova uredba se ne primjenjuje u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom u kojima se na postupak prijema u radni odnos primjenjuju propisi kojima je uređen radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe.

 

 

Član 2.

(Rodna neutralnost izraza)

 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

Član 3.

(Ovlašteni organ kod poslodavca)

 

 

Obavljanje određenih radnji, u vezi sa procedurom prijema u radni odnos kod poslodavca, preduzima onaj organ koji je u skladu sa općim ili drugim internim aktom poslodavca, nadležan za obavljanje tih radnji.

 

DIO DRUGI - POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOS

 

 

Član 4.

(Obaveza javnog oglašavanja)

 

 

(1)    Kod poslodavaca iz člana 1. stav (1) ove uredbe, prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja.

(2)    Prije provođenja procedure obaveznog javnog oglašavanja iz stava (1) ovog člana, poslodavac donosi odluku o potrebi prijema u radni odnos za određeno radno mjesto.

(3)    Na osnovu odluke poslodavca iz stava (2) ovog člana, raspisuje se javni oglas koji se obavezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji.

(4)    Javni oglas iz stava (3) ovog člana obavezno se dostavlja i javnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca, najkasnije na dan njegove objave. Javna služba za zapošljavanje dostavljeni javni oglas objavljuje putem svoje web stranice.

 

 

Član 5.

(Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja)

 

 

Izuzetno od odredbe člana 4. ove uredbe, kod poslodavaca iz člana 1. stav (I) ove uredbe prijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u slučaju:

a)     otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uslove u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, ukoliko radnik ispunjava navedene uslove, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu,

b)     prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto,

c)     prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

 

 

Član 6.

(Sadržaj javnog oglasa)

 

 

(1)    Javni oglas iz člana 4. stav (3) ove uredbe sadrži sljedeće podatke:

a)      naziv i sjedište poslodavca,

b)      naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos,

c)      opće i posebne uslove za prijem u radni odnos za radno mjesto iz stava (1) tačka b) ovog člana,

d)     kratak opis poslova radnog mjesta iz stava (1) tačka b) ovog člana,

e)     naznaku da li se radni odnos zasniva na neodređeno ili određeno vrijeme i trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme,

f)      naznaku da li je predviđen probni rad i trajanje probnog rada,

g)     dokaze koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas,

h)     adresa na koju se dostavlja prijava i dokazi iz stava (1) tačka g) ovog člana;        i)      rok za podnošenje prijava na javni oglas,

j)      napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obavezi u određenom roku dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta iz stava (1) tačka b) ovog člana,:

k)     napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ukoliko je isti uslov za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz stava (1) tačka b) ovog člana.

(2)    Rok za podnošenje prijava na javni oglas iz stava (1) ovog člana ne može biti kraći od osam dana od dana njegove posljednje objave.

 

 

Član 7.

(Prijava na javni oglas)

 

 

(1)    Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

(2)    Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu.

(3)    Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni ujavnom oglasu za prijem u radni odnos.

(4)    Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

 

 

Član 8.

(Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos)

 

 

(1)    Poslodavac imenuje komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos (u daljem tekstu: komisija), najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na javni oglas.

(2)    Komisija se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda zaposlenih.

(3)    Članovi komisije iz stava (2) ovog člana moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji prijem u radni odnos je objavljen javni oglas.

(4)    Administrativno-tehničke poslove za komisiju obavlja sekretar koga imenuje poslodavac.

(5)    U slučaju kada je javni oglas objavljen radi popunjavanja više radnih mjesta, poslodavac može imenovati jednu ili više komisija.

(6)    Članovi komisije u svom radu moraju biti nezavisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti rada u skladu sa ovom uredbom.

(7)    Komisija je obavezna najkasnije u roku od psam dana od dana imenovanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću člana komisije, održati prvu sjednicu na kojoj će izabrati predsjedavajućeg iz reda članova komisije.

 

 

Član 9.

(Izuzeće članova komisije)

 

 

(1)    Član komisije će zatražiti izuzeće od rada u komisiji od poslodavca ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena.

(2)    O zahtjevu za izuzeće iz stava (1) ovog člana poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

 

DIO TREĆI - PROCES IZBORA KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

Član 10.

(Otvaranje prijava)

 

 

(1)    Komisija u pravilu otvara i razmatra pristigle prijave na prvoj sjednici iz člana 8. stav (7) ove uredbe.

(2)   Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom.

 

 

Član 11.

(Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos)

 

 

(1)   Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

(2)    Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.

(3)    Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stava (1) ovog člana.

(4)   Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stava (1) ovog člana. Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje obrazovanje, pored razmatranja dokumentacije i usmenog ispita, provede pismeni i/ili praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.

(5)  Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stava (1) ovog člana. Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, pored razmatranja dokumentacije, te pismenog i/ili usmenog ispita, provede i praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.

(6)    Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora

obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

(7)    Poslodavac će pravilnikom o radu ili drugim internim aktom urediti način, postupak i druga pitanja u vezi sa provođenjem faza koje su obuhvaćene procesom izbora kandidata.

 

 

Član 12.

(Rangiranje uspješnih kandidata)

 

 

(1)    Nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos iz člana 11. ove uredbe, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i praktičnom ispitu, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora.

(2)    Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa usmenog, pismenog i praktičnog ispita, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora.

(3)    Komisija dostavlja poslodavcu izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi komisije. Uz izvještaj se prilaže lista uspješnih kandidata.

(4)    Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste iz stava (3) ovog člana, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste, u zavisnosti da 11 je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata.

(5)    Lista uspješnih kandidata iz stava (3) ovog člana predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka kandidata iz stava (4) ovog člana, donijeti odluka o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste.

(6)    Poslodavac je dužan najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke iz stava (4) ovog člana, u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene kandidate, a koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. Obavještenje sadrži pouku o pravnom lijeku iz člana 14. ove uredbe.

(7)    Poslodavac će sa kandidatom sa liste iz stava (4) ovog člana, zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke iz stava (4) ovog člana.

(8)    Odluka iz stava (4) ovog člana postaje konačna istekom roka iz člana 14. stav (1) ove uredbe, ili donošenjem odluke iz člana 14. stav (3) ove uredbe.

 

 

Član 13.

(Pravo uvida u rezultate procedure prijema u radni odnos)

 

 

(1)    Po prijemu obavještenja iz člana 12. stav (6) ove uredbe, kandidat koji nije izabran može podnijeti zahtjev za uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos.

(2)    Poslodavac će najkasnije u roku od tri dana o dana prijema zahtjeva iz stava (1) ove uredbe, omogućiti kandidatu uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos, osim dokumentacije koja se odnosi na lične podatake drugih kandidata.

(3)   Kandidat kojem u roku iz stava (2) ovog člana ne bude omogućen uvid u dokumentaciju, može zatražiti da nadležni organ iz člana 16. ove uredbe izvrši inspekcijski nadzor.

 

 

Član 14.

(Pravo na prigovor)

 

 

(1)    Kandidat koji je nezadovoljan odlukom iz člana 12. siav (4) ove uredbe, može u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti, izjaviti prigovor poslodavcu.

(2)    O prigovoru iz stava (1) ovog člana odlučuje poslodavac, odnosno organ kod poslodavca, ukoliko isti postoji, a koji je u skladu sa općim ili drugim internim aktima nadležan da odlučuje o prigovorima radnika i drugih lica na odluke kojima je drugi organ kod poslodavca odlučivao o pitanjima iz radnog odnosa.

(3)    Organ iz stava (2) ovog člana dužan je riješiti po prigovoru najkasnije u roku od 15 dana.

(4)    Odluka donesena po prigovoru je konačna i protiv iste se može podnijeti tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana.

 

 

Član 15.

(Primjena pravilnika o radu ili drugog internog akta poslodavca)

 

 

Na pitanja u vezi sa postupkom prijema u radni odnos koja nisu uređena ovom uredbom, primjenjuje se pravilnik o radu ili drugi interni akt poslodavca.

 

DIO ČETVRTI - NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE I KAZNENE ODREDBE

 

 

Član 16.

(Nadzor nad primjenom uredbe)

 

 

Inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši federalni inspektorat rada.

 

 

Član 17.

(Vrste i visine prekršaja)

 

 

(1)    Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac, ako:

a)     izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog oglašavanja, osim u slučajevima predviđenim odredbom člana 5. ove uredbe, član 4. stav (1) ove uredbe,

b)     ne objavi javni oglas najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji, član 4. stav (3) ove uredbe,

c)     javni oglas ne dostavi javnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca, najkasnije na dan njegove objave, član 4. stav (4) ove uredbe,

d)    u javnom oglasu odredi rok za podnošenje prijava u kraćem trajanju od osam dana, član 6. stav (2) ove uredbe,

e)     ne imenuje komisiju na način predviđen članom 8. st. (2) i (3) ove uredbe,

f)      u roku koji je određen ovom uredbom ne izvrši prijem kandidata sa liste, član 12. stav (4) ove uredbe,

g)     ne omogući kandidatu uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos, član 13. stav (2) ove uredbe,

h)     u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe ne uskladi pravilnik o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos, član 19. ove uredbe.

(2)    Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3)    Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se član komisije - fizičko lice koje odmah po saznanju ne zatraži izuzeće od rada u komisiji iz razloga utvrđenih u članu 9. stava (1) ove uredbe.

 

DIO PETI - PRIJELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 18.

(Okončanje pokrenutih postupaka)

 

 

Postupci prijema u radni odnos kod poslodavaca iz člana 1. stav (1) ove uredbe, koji su započeti prije stupanja na snagu ove uredbe, okončat će se po proceduri prijema propisanoj pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca.

 

 

Član 19.

(Usklađivanje pravilnika o radu ili drugih internih akata poslodavca)

 

 

Poslodavci iz člana 1. stav (1) ove uredbe dužni su najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uskladiti pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos, sa odredbama ove uredbe.

 

 

Član 20.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama.Federacije BiH".

 

 

V broj 166/2019

19. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.