Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 27. stavak (2) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA

UTVRĐIVANJE LISTE EKSPERATA SA KOJE SE

IMENUJU ČLANOVI POVJERENSTVA ZA IZBOR

DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

 

 

Članak 1.

 

 

U Uredbi o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor državnih službenika ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/14), u članku 5. stavak (1) točka c) briše se.

Dosadašnja točka d) postaje točka c).

 

 

Članak 2.

 

 

Članak 6. briše se.

 

 

Članak 3.

 

 

U članku 7. stavak (2) mijenja se i glasi:

"(2)  Javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriju Bosne i Hercegovine, "Službenim novinama Federacije BiH" i na zvaničnoj web stranici Agencije".

 

 

Članak 4.

 

 

U Članku 8. stavak (1) točka d), briše se. Dosadašnje toč. e) i f) postaju toč. d) i e).

 

 

Članak 5.

 

 

U članku 10. stavak (2) riječi: "utvrđenim redoslijedom kandidata na temelju ukupnog broja bodova, dodijeljenih sukladno kriterijima iz članka 5. i 6. ove uredbe i to", brišu se.

 

 

Članak 6.

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 152/2019

07. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.