Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 27. stav (2) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA

UTVRĐIVANJE LISTE EKSPERATA SA KOJE SE

IMENUJU ČLANOVI KOMISIJE ZA IZBOR DRŽAVNIH

SLUŽBENIKA

 

 

Član l.

 

 

U Uredbi o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/14), u članu 5. stav (1) tačka c) briše se.

Dosadašnja tačka d) postaje tačka c).

 

 

Član 2.

 

 

Član 6. briše se.

 

 

Član 3.

 

 

U članu 7. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2)  Javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine, "Službenim novinama Federacije BiH" i na zvaničnoj web stranici Agencije".

 

 

Član 4.

 

 

U članu 8. stav (1) tačka d), briše se. Dosadašnje tač. e) i f) postaju tač. d) i e).

 

 

Član 5.

 

 

U članu 10. stav (2) riječi: "utvrđenim redoslijedom kandidata na osnovu ukupnog broja bodova, dodijeljenih u skladu sa kriterijima iz člana 5. i 6. ove uredbe i to", brišu se.

 

 

Član 6.

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 152/2019

07. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.