Na temelju članka 29. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA,

NAČINU I PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA OPĆEG

ZNANJA I STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE ZA

DRŽAVNU SLUŽBU U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

Članak 1.

 

 

U Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - Pročišćeni 'tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/18), članak 3. briše se.

 

 

Članak 2.

 

 

U članku 11. broj "24" zamjenjuje se brojem: "2".

 

 

Članak 3.

 

 

Članak 16. mijenja se i glasi:

 

 

"Članak 16.

 

 

(1)   Nakon završenog ispita općeg znanja Agencija pristupa ocjenjivanju testova.

(2)    Kandidat je položio ispit ako tacno odgovori na najmanje dvije trećine pitanja.

(3)    Agencija usmeno obavještava kandidate o rezultatima koje su postigli, sa pravom uvida u test.

(4)    Kandidatima koji  nisu  položili   ispit uručuje  se pisano obavještenje.

(5)    Agencija objavljuje rezultate ispita na oglasnoj ploči."

 

 

Članak 4.

 

 

Članak 27. mijenja se i glasi:

 

 

"Članak 27.

 

 

(1)    Nakon pismenog dijela stručnog ispita, kandidati se usmeno obavještavaju o postignutim rezultatima, sa pravom uvida u test.

(2)    Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita obavještavaju se o vremenu i mjestu održavanja usmenog dijela stručnog ispita (intervjua), koji se, u pravilu, provodi nakon saopćavanja rezultata pismenog dijela stručnog ispita.

(3)    Kandidatima koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita uručuje se pisano obavještenje o postignutom rezultatu."

 

 

Članak 5.

 

 

Članak 30. mijenja se i glasi:

 

 

"Članak 30.

 

 

(1)   Zbir postotaka ostvaren na pismenom dijelu stručnog ispita i intervjuu, podijeljen sa dva predstavlja ukupan postotak osvojenih bodova na stručnom ispitu za svakog kandidata.

(2)    Kandidati koji su ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova uspješno su položili stručni ispit.

(3)    Nakon obavljenog intervjua svakom kandidatu se saopćavaju rezultati stručnog ispita i uručuje pisana obavijest o rezultatu koji je postigao.

(4)    Pisana obavijest o rezultatima stručnog ispita dostavlja se putem pošte kandidatima kojima nije uručena na način iz stavka (3) ovog članka.

(5)    Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita za sve kandidate na oglasnoj ploči Agencije nakon završenog stručnog ispita, na obrascu koji je u privitku ove uredbe i čini njen sastavni dio."

 

 

Članak 6.

 

 

Članak 31. briše se.

 

 

Članak 7.

 

 

Članak 32. briše se.

 

 

Članak 8.

 

Članak 33. briše se.

 

 

Članak 9.

 

 

Članak 34. mijenja se i glasi:

 

 

"Članak 34.

 

 

Program polaganja ispita općeg znanja za državne službenike iz članka 5. Uredbe, zamjenjuje se novim programom polaganja ispita općeg znanja koji je u privitku ove uredbe i čini njen sastavni dio."

 

 

Članak 10.

 

 

Iza članka 34. dodaje se novi članak 34.a koji glasi:

 

 

"Članak 34.a

 

 

Podzakonskim aktom koji Agencija donosi na osnovu članka 30. stavak (2) i 64. stavak (2) Zakona o državnoj službi, uređuje se ostvarivanje prava na žalbu kandidata protiv obavještenja Agencije o rezultatima javnog natječaja i o rezultatima ispita općeg znanja i stručnog ispita".

 

 

Članak 11.

 

 

Ispiti općeg znanja i stručni ispiti, započeti prije stupanja na snagu ove uredbe, završit će se po odredbama propisa koji su se primjenjivali prije stupanja na snagu ove uredbe.

 

 

Članak 12.

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH",

 

 

V broj 142/2019

07. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.