Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 10. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O OSNOVAMA

ORGANIZACIJE I NAČINU POSLOVANJA AGENCIJE

ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Članak 1.

 

 

U Uredbi o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju   privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 16/14, 58/14, 75/14 i 20/15) u članku 6. stavak (3) točka c. briše se. Točka d. mijenja se i glasi:

"d.    Vladi Federacije Bosne i Hercegovine podnosi izvješće o radu Agencije jednom godišnje".

Dosadašnja točka d. postaje točka c.

 

 

Članak 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1414/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.