Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 10. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O OSNOVAMA

ORGANIZACIJE I NAČINU POSLOVANJA AGENCIJE

ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član l.

 

 

U Uredbi o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 16/14, 58/14, 75/14 i 20/15) u članu 6. stav (3) tačka c. briše se.

Tačka d. mijenja se i glasi:

"d.    Vladi Federacije Bosne i Hercegovine podnosi izvještaj o radu Agencije jednom godišnje".

Dosadašnja tačka d. postaje tačka c.

 

 

Član 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1414/2019

05. decembra 2019, godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.