Na temelju članka 5. stavak (3) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O OBLIKU SLUŽBENE POLICIJSKE ISKAZNICE I ZNAČKE

 

DIO I - OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

(Predmet propisa)

 

 

Ovom uredbom ureduje se oblik policijske iskaznice i značke za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: policijski službenici).

 

 

Članak 2.

(Ovlast za posjedovanje policijske iskaznice i značke)

 

 

Policijska iskaznica i policijska značka izdaju se policijskim službenicima Federalne uprave policije.

 

DIO II - POLICIJSKA ISKAZNICA

 

Članak 3.

(Oblik i izgled policijske iskaznice)

 

 

(1)    Policijska iskaznica se izrađuje u polaroid tehnici računalnog sustava, dimenzija 85 x 55 mm.

(2)    Prednja strana policijske iskaznice sadrži:

a)     na zaglavlju plave boje stoji tekst upisan bijelim slovima:

"BOSNA I HERCEGOVINA

BOCHAHXEPHErOBHHA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OE^EPAUHJA EOCHE H XEPHEFOBHHE

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

QE,ZJ,EPAJIHO MHHHCTAPCTBO VHVTPAUIItlCC HOCJIOBA

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

OE/IEPAJIHA VIIPABA nOJIHqHJE";

b)     ispod zaglavlja je pravokutnik bijele boje u koji je plavim slovima upisan tekst:

"POLICIJSKA ISKAZNICA - HOJIHUHJCKA HCKA3HHHA";

c)     ispod teksta, u lijevom kutu pravokutnika, nalazi se slika policijske značke iz članka 6. ove uredbe, dimenzija 25 mm x 20 mm, ispod koje je oznaka "RAVNATELJ POLICIJE" i prostor predviđen za potpis ravnatelja Federalne uprave policije, preko kojeg se utiskuje odgovarajući pečat Federalne uprave policije;

d)     u sredini pravokutnika upisani su, jedan ispod drugog, sljedeći elementi: ime policijskog službenika, prezime policijskog službenika, broj policijske značke i krvna grupa policijskog službenika;

e)     u desnom kutu pravokutnika nalazi se fotografija policijskog službenika - nositelja policijske iskaznice, dimenzija 25 x 30 mm.

(3)    Poleđina policijske iskaznice je plave boje sa žutim rubom i sadrži:

a)     na sredini poleđine nalazi se znak policijske značke iz članka 5. ove uredbe;

b)     u gornjem središnjem dijelu poleđine upisan je tekst:

"BOSNA I HERCEGOVINA

EOCHA H XEPHErOBHHA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OEflEPAIJHJA BOCHE H XEPlJ,ErOBHHE

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

OE/^EPAJTHO MHHHCTAPCTBO VHVTPAIUtbllK nOCJlOBA";

c)     ispod teksta iz stavka (3) točka 2. ovog članka upisan je štampanim bijelim slovima tekst "OVLA­STI", ispod kojeg se navodi tekst na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku sljedećeg sadržaja: "NOSITELJ OVE ISKAZNICE JE POLICIJSKI SLUŽBENIK I OVLAŠTEN JE OBAVLJATI PO­LICIJSKE DUŽNOSTI I PRIMJENJIVATI POLI­CIJSKA OVLASTI SUKLADNO ZAKONU O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE. NA TEMELJU ČLA­NAKA 6. i 29. NAVEDENOG ZAKONA, POLI­CIJSKI SLUŽBENIK DRŽI ORUŽJE I STRELJI­VO TE IH MOŽE SUKLADNO ZAKONU UPORABITI".

 

 

Članak 4.

(Slikovni prikaz policijske iskaznice)

 

 

Oblik i izgled policijske iskaznice sa propisanim sadržajima dat je u privitku A. ove uredbe i njen je sastavni dio.

 

DIO III - POLICIJSKA ZNAČKA

 

 

Članak 5.

(Oblik i izgled policijske značke)

 

 

(1)    Policijska značka ima štitasti oblik širine 72 mm i visine 60 mm.

(2)    Policijska značka je izrađena od plastično oblikovane mijedi u vise razina tehnikom prešanja i zaštićena je od atmosferskih promjena kemijskim putem (pasivizacija), a od mehaničkih oštećenja prozirnim zaštitnim lakom.

(3)    U sredini unutarnjeg štitastog oblika, na plavoj podlozi policijske značke je zaštitni znak Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u bojama utvrđenim Uredbom o obliku, sadržaju i načinu korištenja zaštitnog znaka Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15) vanjskog promjera krakova zvijezda 22,3 mm i unutarnjeg promjera krakova zvijezda 18,6 mm.

(4)    Iznad zaštitnog znaka ovalno je upisan tekst "BOSNA I HERCEGOVINA", ispupčenim slovima duljine 32 mm i visine 1,85 mm.

(5)    Ispod teksta "BOSNA I HERCEGOVINA" ovalno je upisan tekst "FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE" ispupčenim slovima duljine 32,6 mm i visine 1,2 mm.

(6)    Ispod zaštitnog znaka je polukružno upisan tekst "FEDERALNA UPRAVA POLICIJE" ispupčenim slovima duljine 41,4 mm i visine 2,8 mm.

(7)    Ispod teksta "FEDERALNA UPRAVA POLICIJE", između dva štitasta oblika u crnom dijelu policijske značke je ispupčcno polje ovalnog oblika, u koje se graviranjem upisuje promjenjivi četverocifreni serijski broj policijske značke. Između dva ruba u donjoj polovici nalaze se ispupčeni vijenci.

(8)    Na poleđini policijske značke nalaze se po dva šarafa i matice za fiksiranje značke u etui ili na uniformu.

 

 

Članak 6.

(Slikovni prikaz policijske značke)

 

 

Oblik i izgled policijske značke sa propisanim sadržajem dat je u privitku B. ove uredbe i njen je sastavni dio.

 

IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 7.

(Evidencije)

 

 

Izradu, izctavanje, zamjenu i evidencije o policijskim iskaznicama i značkama uredit će rukovoditelj Federalne uprave policije i obavljati Federalna uprava policije u okviru svojih nadležnosti.

 

 

Članak 8.

(Mjera sigurnosti)

 

 

Policijske iskaznice i značke izdane prema ranijim propi­sima bit će zamijenjene policijskom iskaznicom uređenom ovom uredbom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

 

Članak 9.

(Prestanak važenja ranije uredbe)

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o obliku službene policijske iskaznice i značke ("Službene novine Federacije BiH", br. 62/05, 44/07 i 69/09).

 

 

Članak 10.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1393/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.