Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O OBLIKU SLUŽBENE POLICIJSKE ISKAZNICE I ZNAČKE

 

DIO I - OPĆE ODREDBE

 

 

Član 1.

(Predmet propisa)

 

 

Ovom uredbom uređuje se oblik policijske iskaznice i značke za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: policijski službenici).

 

 

Član 2.

(Ovlaštenje za posjedovanje policijske iskaznice i značke)

 

 

Policijska iskaznica i policijska značka izdaju se policijskim službenicima Federalne uprave policije.

 

DIO II - POLICIJSKA ISKAZNICA

 

Član 3.

(Oblik i izgled policijske iskaznice)

 

 

(1)    Policijska iskaznica se izrađuje u polaroid tehnici kompjuterskog sistema, dimenzija 85 x 55 mm.

(2)    Prednja strana policijske iskaznice sadrži:

a)     na zaglavlju plave boje stoji tekst upisan bijelim slovima:

"BOSNA I HERCEGOVINA

BOCHA H KEPUEFOBHHA

FEDERACIJA BOSNE l HERCEGOVINE

OEflEPAUHJA BOCHE H XEPUELOBHHE

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

OE^EPAJIHO MliHHCTAPCTBO yHYTPAlIIH>HX riOCJIOBA

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

DEflEPAJIHA VITPABA nOJIHUHJE";

b)     ispod zaglavlja je pravougaonik bijele boje u koji je plavim slovima upisan tekst:

"POLICIJSKA ISKAZNICA - HOJ1HUHJCKA I1CKA3HHUA";

c)     ispod teksta, u lijevom uglu pravougaonika, nalazi se slika policijske značke iz člana 6. ove uredbe, dimen­zija 25 mm x 20 mm, ispod koje je oznaka "DIREK­TOR POLICIJE" i prostor predviđen za potpis direk­tora Federalne uprave policije, preko kojeg se utiskuje odgovarajući pečat Federalne uprave policije;

d)     u sredini pravougaonika upisani su, jedan ispod drugog, sljedeći elementi: ime policijskog službenika, prezime policijskog službenika, broj policijske značke i krvna grupa policijskog službenika;

e)     u desnom uglu pravougaonika nalazi se fotografija policijskog službenika - nosioca policijske iskaznice, dimenzija 25 x 30 mm.

(3)   Poleđina policijske iskaznice je plave boje sa žutim rubom i sadrži:

a)     na sredini poleđine nalazi se znak policijske značke iz člana 5. ove uredbe;

b)     u gornjem središnjem dijelu poleđine upisan je tekst:

"BOSNA I HERCEGOVINA

EOCHA H XEPUErOBHHA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OEflEPAHHJA EOCHE H XEPUErOBHHE

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

<DE£EPAJIHO MHHHCTAPCTBO VHVTPAIIIIkKK riOCJTOBA";

c)     ispod teksta iz stava (3) tačka 2. ovog člana upisan je štampanim bijelim slovima tekst "OVLAŠTENJE", ispod kojeg se navodi tekst na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku sljedećeg sadržaja: "NOSILAC OVE ISKAZNICE JE POLICIJSKI SLUŽBENIK I OVLAŠTEN JE OBAVLJATI POLI­CIJSKE DUŽNOSTI I PRIMJENJIVATI POLI­CIJSKA OVLAŠTENJA U SKLADU SA ZAKO­NOM O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FEDE­RACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. NA OSNOVU ČLANOVA 6. i 29. NAVEDENOG ZAKONA, POLICIJSKI SLUŽBENIK DRŽI ORUŽJE I MUNI­CIJU TE IH MOŽE U SKLADU SA ZAKONOM UPOTRIJEBITI".

 

 

Član 4.

(Slikovni prikaz policijske iskaznice)

 

 

Oblik i izgled policijske iskaznice sa propisanim sadržajima dat je u prilogu A. ove uredbe i njen je sastavni dio.

 

DIO III - POLICIJSKA ZNAČKA

 

 

Član 5.

(Oblik i izgled policijske značke)

 

 

(1)    Policijska značka ima štitasti oblik širine 72 mm i visine 60 mm.

(2)    Policijska značka je izrađena od plastično oblikovanog mesinga u više nivoa tehnikom presovanja i zaštićena je od atmosferskih promjena hemijskim putem (pasivizacija), a od mehaničkih oštećenja prozirnim zaštitnim lakom.

(3)    U sredini unutrašnjeg štitastog oblika, na plavoj podlozi policijske značke je zaštitni znak Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u bojama utvrđenim Uredbom o obliku, sadržaju i načinu korištenja zaštitnog znaka Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15) vanjskog promjera krakova zvijezda 22,3 mm i unutrašnjeg promjera krakova zvijezda 18,6 mm.

(4)    Iznad zaštitnog znaka ovalno je upisan tekst "BOSNA I HERCEGOVINA", ispupčenim slovima dužine 32 mm i visine 1,85 mm.

(5)    Ispod teksta "BOSNA I HERCEGOVINA" ovalno je upisan tekst "FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE" ispupčenim slovima dužine 32,6 mm i visine l ,2 mm.

(6)    Ispod zaštitnog znaka je polukružno upisan tekst "FEDERALNA UPRAVA POLICIJE" ispupčenim slovima dužine 41,4 mm i visine 2,8 mm.

(7)    Ispod teksta "FEDERALNA UPRAVA POLICIJE", između dva štitasta oblika u crnom dijelu policijske značke je ispupćeno polje ovalnog oblika, u koje se graviranjem upisuje promjenjivi četverocifreni serijski broj policijske značke. Između dva ruba u donjoj polovici nalaze se ispupčeni vijenci.

(8)    Na poleđini policijske značke nalaze se po dva šarafa i matice za fiksiranje značke u etui ili na uniformu.

 

 

Član 6.

(Slikovni prikaz policijske značke)

 

 

Oblik i izgled policijske značke sa propisanim sadržajem dat je u prilogu B. ove uredbe i njen je sastavni dio.

 

IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 7.

(Evidencije)

 

 

Izradu, izdavanje, zamjenu i evidencije o policijskim iskaznicama i značkama uredit će rukovodilac Federalne uprave policije i obavljati Federalna uprava policije u okviru svojih nadležnosti.

 

 

Član 8.

(Mjera sigurnosti)

 

 

Policijske iskaznice i značke izdate prema ranijim propisima bit će zamijenjene policijskom iskaznicom uređenom ovom uredbom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

 

Član 9.

(Prestanak važenja ranije uredbe)

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o obliku službene policijske iskaznice i značke ("Službene novine Federacije BiH", br. 62/05,44/07 i 69/09).

 

 

Član 10.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1393/2019

05. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.