Na temelju članka 21. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), a u svezi sa člankom 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

Članak l.

(Predmet)

 

 

Ovom uredbom uz prethodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom financija/ Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez Federacije) propisuje se izrada strateških dokumenata u Federaciji, institucionalni okvir za izradu i donošenje Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strategija razvoja Federacije), strategija razvoja kantona, sektorskih strategija kantona i strategija razvoja jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: strateški dokumenti) i druga pitanja od značaja za izradu strateških dokumenata.

 

 

Članak 2.

(Institucionalni okvir za izradu i donošenje strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

(1)   Institucionalni okvir za izradu strateških dokumenata u Federaciji čine: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), federalna ministarstva, Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljem tekstu: Federalni zavod), vlade kantona, kantonalna ministarstva, tijelo za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima za razinu kantona ili jedinicama lokalne samouprave za razinu jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: nositelj izrade strateških dokumenata) iz članka 5. stavak (1) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17 - u daljem tekstu: Zakon).

(2)    Institucionalni okvir za pokretanje planiranja razvoja u Federaciji čine: Vlada Federacije, vlada kantona i općinski načelnik, odnosno gradonačelnik.

(3)    Institucionalni okvir za donošenje strateških dokumenata u Federaciji čine: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije), skupština kantona i općinsko, odnosno gradsko vijeće.

(4)    Institucionalni okvir za tehničku, stručnu potporu u koordinaciji procesa izrade strateških dokumenata čine: Federalni zavod za razinu Federacije, tijelo za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima za razinu kantona ili jedinicama lokalne samouprave za razinu jedinice lokalne samouprave iz članka 5. stavak (1) Zakona.

(5)    Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće Federacije) i vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u kantonu (u daljem tekstu: vijeće kantona) u procesu izrade strateških dokumenata su savjetodavna tijela glede odredbi čl. 11 i 13. Zakona.

(6)    Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za pojedinačne sektore u Federaciji, odnosno kantonu, koordinira i vodi proces izrade sektorske strategije za razinu vlasti u Federaciji za koji se izrađuje, uz sudjelovanje Federalnog zavoda za razinu Federacije, odnosno tijela za razvojno planiranje i upravljanje razvojem za razinu kantona.

 

II NAČIN IZRADE STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI

 

a) Principi izrade strateških dokumenata u Federaciji

 

 

Članak 3.

(Ključni principi izrade strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

U procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji primjenjuju se principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem iz članka 4. Zakona, a naročito:

a)     otvoreni metod koordinacije (u daljem tekstu: OMK);

b)     ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane Federacije;

c)     horizontalna i vertikalna koordinacija svih razina vlasti u Federaciji;

d)     partnerstvo;

e)     javnost i transparentnost.

 

 

Članak 4.

(Otvoreni metod koordinacije)

 

 

(1)    OMK podrazumijeva provedbu konsultacija i usuglašavanja svih razina vlasti u Federaciji, te drugih interesnih strana s ciljem zajedničkog definiranja razvojnih pravaca strateških dokumenata u Federaciji.

(2)    OMK iz stavka (1) ovog članka primjenjuje se i kroz savjetodavnu ulogu Vijeća Federacije iz čl. 11. i 12. Zakona i vijeća kantona iz cl. 13. i 14. Zakona.

 

 

Članak 5.

(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane)

 

 

(1)    Ravnopravnost spolova podrazumijeva ravnopravno sudjelovanje i zastupljenost interesa muškaraca i žena u procesima izrade strateških dokumenata i definiranja strateških ciljeva, prioriteta i mjera, radi osiguravanja uravnoteženih razvojnih učinaka, uz stvaranje jednakih mogućnosti za sve a posebno socijalno ugroženih skupina građana.

(2)    Nositelj izrade strateškog dokumenta osigurava ravnoprav­nu zastupljenost oba spola u predviđenim procesima i to minimalno 40% predstavnika manje zastupljenog spola.

(3)    Princip jednakih mogućnosti za sve građane naročito se ostvaruje putem neposrednog uključivanja socijalno ugroženih grupa građana u aktivnostima radnih tijela osnovanih za potrebe izrade strateških dokumenata.

 

 

Članak 6.

(Horizontalna i vertikalna koordinacija u procesu izrade strateških dokumenata)

 

 

(1)    Horizontalna koordinacija podrazumijeva koordinirano postupanje u procesu izrade strateških dokumenata na istoj razini vlasti u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, radi ostvarenja zajedničkih razvojnih ciljeva.

(2)    Vertikalna koordinacija podrazumijeva ujednačeno i koordinirano postupanje u procesima izrade i usklađivanja strateških dokumenata na različitim razinama vlasti u Federaciji, radi osiguravanja zajedničkih razvojnih pravaca, te usklađenost sa relevantnim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, relevantnim dokumentima iz procesa europskih integracija i međunarodno prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja.

(3)    U proces izrade strateških dokumenata za razinu Federacije obvezno je uključivanje kantona, te jedinica lokalne samouprave putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, posebno u fazama definiranja strateških ciljeva, prioriteta i mjera, kako bi se reflektirale razvojne potrebe svih razina vlasti u Federaciji.

(4)    U procesu izrade strateških dokumenata za razinu kantona, kantoni imaju u vidu razvojne ciljeve i prioritete na razini Federacije, uz mogućnost definiranja i dodatnih ciljeva i prioriteta za područje kantona. U proces izrade strateških dokumenata za razinu kantona obvezno je uključivanje jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, posebno u fazama definiranja strateških ciljeva, prioriteta i mjera, kako bi se u strateškim dokumentima na razini kantona reflektirale razvojne potrebe jedinica lokalne samouprave.

(5)    U procesima izrade strateških dokumenata za  razinu jedinica lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave se vode razvojnim ciljevima i   prioritetima na  razini kantona, uz mogućnost definiranja i dodatnih ciljeva i prioriteta za područje jedinice lokalne samouprave.

 

 

Članak 7.

(Partnerstvo)

 

 

(1)    Partnerstvo podrazumijeva saradnju svih razina vlasti u Federaciji, kao i suradnju sa socio-ekonomskim partnerima u procesu izrade strateških dokumenata.

(2)    Partnerstvo iz stavka (1) ovog članka se osigurava kroz zastupljenost i ravnopravnost partnera u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji.

(3)    Partnerstvo iz stavka (1) ovog članka realizira se kroz rad savjetodavnih tijela iz članka 2. stavak (4) ove uredbe, kroz sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela osnovanih za potrebe izrade strateških dokumenata, kao i kroz druge oblike partnerskih konsultacija uključujući tematske sastanke, elektronske konsultacije, javne rasprave i razmjenu informacija.

 

 

Članak 8.

(Javnost i transparentnost)

 

 

(1)    Javnost i transparentnost podrazumijevaju kontinuirano informiranje javnosti o procesu izrade strateških dokumenata kao i javno djelovanje nositelja izrade strateških dokumenata koje karakterizira otvorenost i spremnost da se podaci o procesu izrade strateških dokumenata učine dostupnim široj zajednici, kao i podaci koji proizilaze iz procesa.

(2)    Javnost i transparentnost se ostvaruju redovitim objavljivanjem informacija na web stranici nositelja izrade strateških dokumenata, javnim saopćenjima, te korištenjem drugih odgovarajućih instrumenata razmjene informacija u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji.

 

b) Struktura i proces izrade strateških dokumenata u Federaciji

 

 

Članak 9.

(Pokretanje procesa izrade i rokovi za usvajanje

strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

(1)    Vlada Federacije donosi odluku o izradi Strategije razvoja Federacije za svako plansko razdoblje najkasnije dvije godine prije početka narednog planskog razdoblja u Federaciji.

(2)    Vlade kantona donose odluku o izradi strategija razvoja kantona za svako plansko razdoblje najkasnije godinu dana prije početka narednog planskog razdoblja u Federaciji.

(3)    Načelnici, odnosno gradonačelnici donose odluku o izradi strategija razvoja jedinice lokalne samouprave za svako plansko razdoblje najkasnije godinu dana prije početka narednog planskog razdoblja u Federaciji.

(4)    Vlada Federacije, odnosno vlada kantona donosi odluku o izradi sektorske strategije za razdoblje Federacije, odnosno kantona, na razdoblje važenja Strategije razvoja Federacije, odnosno strategije razvoja kantona.

(5)    Izuzetno od odredbe stavka (4) ovog članka, sektorske strategije za razinu Federacije, odnosno kantona, mogu se donositi i na razdoblje duže od planskog razdoblja važenja Strategije razvoja Federacije, odnosno kantona.

(6)    Minimalni elementi odluke iz st. (1), (2), (3) i (4) ovog članka su: određivanje nositelja izrade strateških dokumenata, sudionika u procesu izrade strateških dokumenata (u daljem tekstu: sudionici), način formiranja radnih tijela za izradu strateškog dokumenta, način vertikalne i horizontalne koordinacije sukladno članku 6. ove uredbe, rokovi za izradu i izvješćivanje o procesu izrade, te financijska sredstva potrebna za izradu strateških dokumenata u Federaciji. U odluci o izradi sektorskih strategija navodi se veza sa relevantnom strategijom razvoja a sukladno odredbama članka 17. stavak (2) i članka 19. stavak (2) Zakona.

(7)    Vlada Federacije, vlade kantona, načelnici odnosno gradonačelnici jedinica lokalne samouprave mogu svojim aktom ovlastiti nositelje izrade strateških dokumenata za formiranje posebnih radnih tijela koja će sudjelovati u izradi strateškog dokumenta, vodeći računa o OMK principima vertikalne i horizontalne koordinacije, partnerstva, ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

 

 

Članak 10.

(Faze procesa izrade strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

Proces izrade strateških dokumenata u Federaciji odvija se u sljedećim fazama:

a)     izrada strateške platforme;

b)     određivanje prioriteta i mjera;

c)     identifikacija strateških projekata;

d)     provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata u Federaciji;

e)     izrada indikativnog financijskog okvira za provedbu strateških dokumenata;

f)      definiranje načina provedbe, praćenja, izvješćivanja i evaluacije strateških dokumenata;

g)     usvajanje strateških dokumenata uz prethodnu provedbu procesa konsultacija.

 

 

Članak 11.

(Izrada strateške platforme)

 

 

(1)    Strateška platforma izrađuje se za svaki strateški dokument u Federaciji.

(2)    Strateška platforma minimalno se sastoji od: situacione analize, uključujući i osvrt na stanje i usklađenost prostorno-planske dokumentacije, vizije razvoja i strateških ciljeva sa indikatorima.

(3)    Nositelj izrade strateških dokumenata i sudionici određeni odlukom iz članka 9. stavak (6) ove uredbe vrše izradu situacione analize.

(4)    Izrada situacione analize vrši se prikupljanjem, obradom i analizom podataka minimalno za tri godine. U izradu situacione analize po potrebi se uključuju socio-ekonomski partneri. Podaci koji se odnose na žene i muškarce razvrstavaju se po spolu i starosnoj strukturi, sa posebnim osvrtom na socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Nositelj izrade strateških dokumenata u cilju harmonizacije procesa prikupljanja podataka i sukladno općim statističkim praksama, utvrđuje strukturu i format u kojem se prikupljaju podaci. Analizom se utvrđuju razvojna obilježja, problemi i potencijali iz područja s ciljem sagledavanja stanja i dinamike promjena, razine ujednačenosti teritorijalnog/sektorskog razvoja, poređenja u Federaciji, poređenja Federacije sa prosjekom Bosne i Hercegovine i Europske unije i utvrđivanja drugih obilježja relevantnih za razvoj. Analizom se vrši procjena unutarnjeg i vanjskog okruženja u cilju utvrđivanja stvarnih faktora i potencijala za razvoj područja, odnosno sektora, te ograničenja i prepreka.

(5)    Na bazi nalaza i zaključaka analize iz stavka (4) ovog članka, te faktora koji utječu na unutarnje i vanjsko okruženje, određuju se strateški pravci razvoja područja, odnosno sektora. Nositelj izrade strateških dokumenata priprema sažetak iz situacione analize koji je sastavni dio strateških dokumenata.

(6)    Vizija razvoja je sažeta izjava koja predstavlja zajedničku fokusiranu predodžbu željene promjene u dugoročnoj perspektivi kojoj će strategija razvoja doprinijeti. Vizija se definira za sve strateške dokumente i zasniva se na zaključcima situacione analize, te predstavlja temelj za utvrđivanje strateških ciljeva. Nositelj izrade strateških dokumenata i sudionici određuju viziju razvoja za razdoblje važenja strategije razvoja.

(7)   Strateški ciljevi predstavljaju ono što se želi postići u razdoblju važenja strateških dokumenata, odnosno oblasti unutar kojih je nužno djelovati. Nositelj izrade strateških dokumenata i sudionici definiraju strateške ciljeve, osiguravajući njihovu usklađenost sa strateškim pravcima i strateškim ciljevima viših razina vlasti u Federaciji, a za sektorske strategije i sa strategijama razvoja iste razine vlasti. Strateški ciljevi trebaju biti jasno formulirani, ostvarivi u vremenskom razdoblju važenja strateških dokumenata, mjerljivi uz potporu objektivno provjerljivih indikatora. Svaki pojedinačni strateški cilj označava se rednim brojem, a njihov maksimalni broj je pet.

(8)   Indikatorima se mjere vrste i stupanj promjena koje se ostvaruju kroz realiziranje strateških ciljeva. Indikatori sadrže polazne i ciljne vrijednosti. Nositelj izrade strateških dokumenata i sudionici određuju maksimalno tri indikatora za svaki strateški cilj. U procesu izrade strateških dokumenata kantona i jedinica lokalne samouprave pored indikatora koji se definiraju na ovoj razini, preuzimaju se i relevantni indikatori na razini strateških ciljeva iz Strategije razvoja Federacije i sektorskih strategija Federacije.

(9)   Konsultacije o strateškoj platformi traju minimalno 30 dana, a vrše se njenom objavom na web stranici nositelja izrade strateških dokumenata, dostavljanjem strateške platforme nadležnim institucijama na nižim, istim i višim razinama vlasti relevantnim za strateške dokumente, organiziranjem javnih prezentacija, prikupljanjem i razmatranjem prijedloga i sugestija.

 

 

Članak 12.

(Utvrđivanje prioriteta i mjera)

 

 

(1)   Nakon usuglašavanja strateške platforme, utvrđuju se prioriteti kao ključna polja i smjerovi djelovanja za . ostvarenje strateških ciljeva. Prioritete utvrđuje nositelj izrade strateških dokumenata i sudionici, osiguravajući njihovu usklađenost sa strateškim ciljevima. Prioriteti trebaju biti jasno formulirani, ostvarivi u vremenskom razdoblju važenja strateških dokumenata, međusobno usklađeni, mjerljivi uz potporu objektivno provjerljivih indikatora, te društveno i okolišno prihvatljivi. Svaki prioritet označava se hijerarhijski nižim rednim brojem relevantnog strateškog cilja.

(2)   Mjerama se vrši detaljnija razrada prioriteta. Nositelj izrade strateških dokumenata i sudionici razrađuju mjere, osiguravajući njihovu usklađenost sa prioritetima. Mjere trebaju biti jasno formulirane, ostvarive u vremenskom razdoblju važenja strateških dokumenata, međusobno usklađene i mjerljive uz potporu objektivno provjerljivih indikatora. Svaka mjera označava se hijerarhijski nižim rednim brojem relevantnog prioriteta. Mjere minimalno sadrže: vezu sa strateškim ciljem i prioritetom, naziv mjere, opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja, indikatore za praćenje rezultata mjere, razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta, indikativnu financijsku konstrukciju sa izvorima financiranja, razdoblje implementacije mjere,

instituciju odgovornu za koordinaciju i implementaciju mjere.

(3)   Nositelj izrade strateških dokumenata i sudionici određuju indikatore za svaku mjeru sa polaznim i ciljnim vrijednostima.

 

 

Članak 13.

(Identifikacija strateških projekata)

 

 

Za implementaciju strateških dokumenata mogu se identificirati strateški projekti kao intervencije najvećeg značaja za ostvarenje strateških ciljeva. Strateški projekti trebaju imati višestruki učinak na razvoj i njihova implementacija može biti temelj za pokretanje drugih projekata. Rezultati strateških projekata trebaju da doprinesu pozitivnom utjecaju na poboljšanje kvaliteta života veće grupe građana, a naročito socijalno ugroženih kategorija stanovništva, te da omoguće održivi rast i razvoj. Strateški projekti sadrže kratki opis, očekivane učinke i indikativni financijski okvir.

 

 

Članak 14.

(Izrada indikativnog financijskog okvira za provođenje strateških dokumenata)

 

 

Na temelju situacione analize i projekcije, kao i definiranih mjera, izrađuje se indikativni financijski okvir za razdoblje važenja strateških dokumenata. Indikativni financijski okvir definira nositelj izrade strateških dokumenata i ostali sudionici, i minimalno sadrži procjenu potrebnih financijskih sredstava po strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama iz proračuna, te po ostalim izvorima financiranja, kao što su kreditna sredstva, sredstva Europske unije i ostale donacije.

 

 

Članak 15.

(Definiranje okvira za provedbu, praćenje, izvješćivanje i

evaluaciju strateških dokumenata)

 

 

Nositelj izrade strateških dokumenata definira okvir za provedbu, praćenje, izvješćivanje i evaluaciju strateških dokumenata prema propisima iz članka 22. stavak (2) i članka 30. stavak (2) Zakona i sadrži opis odgovornosti institucija nadležnih za provedbu, praćenje, izvješćivanje i evaluaciju strateških dokumenata u Federaciji, opis postupaka, dinamiku praćenja, izvještavanja i evaluacije u odnosu na napredak u implementaciji strateških dokumenata.

 

 

Članak 16.

(Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata)

 

 

(1)   Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata u Federaciji podrazumijeva usuglašavanje, osiguravanje komplementarnosti razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa strateškim ciljevima strateških dokumenata iste ili više razine vlasti u Federaciji, strateškim dokumentima proizašlim iz procesa europskih integracija i međunarodno prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja.

(2)   Međusobna usklađenost strateških dokumenata u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave osigurava se provjerom usklađenosti razvojnih pravaca i strateških ciljeva Strategije razvoja Federacije, strategije razvoja kantona i strategije razvoja jedinica lokalne samouprave, kao i usklađenost Strategije razvoja Federacije i strategije razvoja kantona sa strateškim pravcima i strateškim ciljevima sektorskih strategija na istoj razini.

(3)   Provjeru međusobne usklađenosti strateških dokumenata za Federaciju vrši Federalni zavod, a za kantone i jedinice lokalne samouprave tijela nadležna za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima.

(4)   Korištenjem rezultata provjere iz stavka (3) ovog članka Vijeće Federacije, odnosno vijeća kantona razmatraju i daju preporuke sukladno članku 12. toč. b) i c) i člankom 14. toč. b) i c) Zakona.

 

 

Članak 17.

(Proces konsultacija o strateškim dokumentima)

 

 

(1)    Konsultacije o strateškim dokumentima provodi nositelj izrade strateških dokumenata.

(2)    Proces konsultacija započinje objavom na web stranici nositelja izrade strateških dokumenata, dostavljanjem nadležnim institucijama na nižim, istim i visim razinaima vlasti relevantnim za strateške dokumente, organiziranjem javnih prezentacija, prikupljanjem, razmatranjem prijedloga i sugestija. Konsultacije traju minimalno 30 dana.

(3)    U proces konsultacija uključuju se nadležne institucije kao formalni akteri, pojedinci-građani, interesne grupe, NVO, univerziteti i drugi neformalni akteri.

 

 

Članak 18.

(Donošenje strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

(1)    Strateške dokumente Federacije donosi Parlament Federacije na prijedlog Vlade Federacije, sukladno članku 16. stavak (5) i članku 17. stavak (5) Zakona.

(2)    Strateške dokumente kantona donosi skupština kantona na prijedlog vlade kantona, sukladno članku 18. stavak (5) i članku 19. stavak (5) Zakona.

(3)    Strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog načelnika, odnosno gradonačelnika, sukladno odredbi članka 20. stavak (4) Zakona.

 

 

Članak 19.

(Akcioni plan za implementaciju strateških dokumenata)

 

 

(1)    Za svaki strateški dokument za razinu Federacije radi se akcioni plan za plansko razdoblje važenja strateškog dokumenta. Iznimno, akcioni planovi za strateške dokumente za razinu Federacije, mogu se raditi i za kraće razdoblje od planskog razdoblja važenja strateškog dokumenta.

(2)    Za strategiju razvoja kantona i strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave, tijelo za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima za razinu kantona, ili jedinicama lokalne samouprave za razinu jedinice lokalne samouprave, sukladno principima iz članka 3. ove uredbe, koordinira izradu akcionog plana svake planske godine po principu 1+2. Akcioni plan minimalno sadrži sljedeće elemente: naziv strateškog cilja i prioriteta, naziv planiranih mjera i strateških projekata sa očekivanim rezultatima, nositelje realizacije, okvirnu financijsku vrijednost po godinama i očekivane izvore financiranja. Proces izrade i usvajanja Smjernica iz članka 10. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, rnonitoringu i. izvješćivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine usklađen je sa izradom akcionog plana.

(3)    Prigodom izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada, federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski organ uprave preuzimaju projekte i aktivnosti iz akcionog plana za koje su osigurana financijska sredstva.

 

 

Članak 20.

(Struktura strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

Minimalna struktura strateških dokumenata u Federaciji nalazi se u Privitku broj l, ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

III PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

 

 

Članak 21.

(Prijelazna i završna odredba)

 

 

(1)    Strateški dokumenti iz članka 15. stavak (1) Zakona ne izrađuju se za tekući ciklus planiranja do kraja 2020. godine.

(2)    Za postojeće strateške dokumente na razini Federacije izrađuju se implementacioni dokumenti iz članka 22. Stavak (1) do članka 26. Zakona, sukladno odredbama propisa o trogodišnjem i godišnjem planiranju, rnonitoringu i izvješćivanju iz članka 22. stavak (2) Zakona.

(3)    Za strategije razvoja kantona i sektorske strateške dokumente kantona koji su na snazi izrađuju se implementacioni dokumenti iz članka 22. stavak (1) do članka 26. Zakona, sukladno odredbama propisa o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, rnonitoringu i izvjećivanju iz članka 22. stavak (2) Zakona.

(4)    Za strategije razvoja jedinice lokalne samouprave i sektorske strateške dokumente jedinica lokalne samouprave koje su na snazi izrađuju se implementacijski dokumenti iz članka 22. stavak (1) do članka 26.Zakona do kraja 2020. godine, sukladno odredbama propisa o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvješćivanju iz članka 22. stavak (2) Zakona.

 

 

Članak 22.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1129/2019

03. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.