Na osnovu člana 21. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), a u vezi sa članom 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA

U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

Član l.

(Predmet)

 

 

Ovom uredbom uz prethodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom finansija/Federalnim ministarstvom financija, drugim institucijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantonima i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez Federacije) propisuje se izrada strateških dokumenata u Federaciji, institucionalni okvir za izradu i donošenje Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strategija razvoja Federacije), strategija razvoja kantona, sektorskih strategija kantona i strategija razvoja jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: strateški dokumenti) i druga pitanja od značaja za izradu strateških dokumenata.

 

 

Član 2.

(Institucionalni okvir za izradu i donošenje strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

(1)    Institucionalni okvir za izradu strateških dokumenata u Federaciji čine: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), federalna ministarstva, Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljem tekstu: Federalni zavod), vlade kantona, kantonalna ministarstva, tijelo za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima za nivo kantona ili jedinicama lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: nosilac izrade strateških dokumenata) iz člana 5. stav (1) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17 - u daljem tekstu: Zakon).

(2)    Institucionalni okvir za pokretanje planiranja razvoja u Federaciji čine: Vlada Federacije, vlada kantona i općinski načelnik, odnosno gradonačelnik.

(3)    Institucionalni okvir za donošenje strateških dokumenata u Federaciji čine: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacija), skupština kantona i općinsko, odnosno gradsko vijeće.

(4)    Institucionalni okvir za tehničku, stručnu podršku u koordinaciji procesa izrade strateških dokumenata čine: Federalni zavod za nivo Federacije, tijelo za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima za nivo kantona ili jedinicama lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne samouprave iz člana 5. stav (1) Zakona.

(5)    Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće Federacije) i vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u kantonu (u daljem tekstu: vijeće kantona) u procesu izrade strateških dokumenata su savjetodavna tijela u smislu odredbi čl. 11. i 13. Zakona.

(6)    Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za pojedinačne sektore u Federaciji, odnosno kantonu, koordinira i vodi proces izrade sektorske strategije za nivo vlasti u Federaciji za koji se izrađuje, uz učešće Federalnog zavoda za nivo Federacije, odnosno tijela za razvojno planiranje i upravljanje razvojem za nivo kantona.

 

II NAČIN IZRADE STRATEŠKIH DOKUMENATA U

FEDERACIJI

a) Principi izrade strateških dokumenata u Federaciji

 

 

Član 3.

(Ključni principi izrade strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

U procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji primjenjuju se principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem iz člana 4. Zakona, a naročito:

a)     otvoreni metod koordinacije (u daljem tekstu: OMK);

b)     ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane Federacije;

c)     horizontalna i vertikalna koordinacija svih nivoa vlasti u Federaciji;

d)     partnerstvo;

e)     javnost i transparentnost.

 

 

Član 4.

(Otvoreni metod koordinacije)

 

 

(1)    OMK podrazumijeva provođenje konsultacija i usaglašavanja svih nivoa vlasti u Federaciji, te drugih interesnih strana s ciljem zajedničkog definiranja razvojnih pravaca strateških dokumenata u Federaciji.

(2)    OMK iz stava (1) ovog člana primjenjuje se i kroz savjetodavnu ulogu Vijeća Federacije iz čl. 11. i 12. Zakona i vijeća kantona iz čl. 13. i 14. Zakona.

 

 

Član 5.

(Ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane)

 

 

(1)    Ravnopravnost spolova podrazumijeva ravnopravno učešće i zastupljenost interesa muškaraca i žena u procesima izrade strateških dokumenata i definiranja strateških ciljeva, prioriteta i mjera, radi osiguravanja uravnoteženih razvojnih efekata, uz stvaranje jednakih mogućnosti za sve, a posebno socijalno ugroženih grupa građana.

(2)    Nosilac izrade strateškog dokumenta osigurava ravnoprav­nu zastupljenost oba spola u predviđenim procesima i to minimalno 40% predstavnika manje zastupljenog spola.

(3)    Princip jednakih mogućnosti za sve građane naročito se ostvaruje putem neposrednog uključivanja socijalno ugroženih grupa građana u aktivnostima radnih tijela osnovanih za potrebe izrade strateških dokumenata.

 

 

Član 6.

(Horizontalna i vertikalna koordinacija u procesu izrade

strateških dokumenata)

 

 

(1)    Horizontalna koordinacija podrazumijeva koordinirano postupanje u procesu izrade strateških dokumenata na istom nivou vlasti u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, radi ostvarenja zajedničkih razvojnih ciljeva.

(2)    Vertikalna koordinacija podrazumijeva ujednačeno i koordinirano postupanje u procesima izrade i usklađivanja strateških dokumenata na različitim nivoima vlasti u Federaciji, radi osiguravanja zajedničkih razvojnih pravaca, te usklađenost sa, relevantnim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, relevantnim dokumentima iz procesa evropskih integracija i međunarodno prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja.

(3)    U proces izrade strateških dokumenata za nivo Federacije obavezno je uključivanje kantona, te jedinica lokalne samouprave putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, posebno u fazama definiranja strateških ciljeva, prioriteta i mjera, kako bi se reflektirale razvojne potrebe svih nivoa vlasti u Federaciji.

(4)    U procesu izrade strateških dokumenata za nivo kantona, kantoni imaju u vidu razvojne ciljeve i prioritete na nivou Federacije, uz mogućnost definiranja i dodatnih ciljeva i prioriteta za područje kantona. U proces izrade strateških dokumenata za nivo kantona obavezno je uključivanje jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, posebno u fazama definiranja strateških ciljeva, prioriteta i mjera, kako bi se u strateškim dokumentima na nivou kantona reflektirale razvojne potrebe jedinica lokalne samouprave.

(5)   U procesima izrade strateških dokumenata za nivo jedinica lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave se vode razvojnim ciljevima i prioritetima na nivou kantona, uz mogućnost definiranja i dodatnih ciljeva i prioriteta za područje jedinice lokalne samouprave.

 

 

Član 7.

(Partnerstvo)

 

 

(1)    Partnerstvo podrazumijeva saradnju svih nivoa vlasti u Federaciji, kao i saradnju sa socio-ekonomskim partnerima u procesu izrade strateških dokumenata.

(2)    Partnerstvo iz stava (1) ovog člana se osigurava kroz zastupljenost i ravnopravnost partnera u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji.

(3)    Partnerstvo iz stava (1) ovog člana realizira se kroz rad savjetodavnih tijela iz člana 2. stav (4) ove uredbe, kroz učešće u aktivnostima radnih tijela osnovanih za potrebe izrade strateških dokumenata, kao i kroz druge oblike partnerskih konsultacija uključujući tematske sastanke, elektronske konsultacije, javne rasprave i razmjenu informacija.

 

 

Član 8.

(Javnost i transparentnost)

 

 

(1)    Javnost i transparentnost podrazumijevaju kontinuirano informiranje javnosti o procesu izrade strateških dokume­nata kao i javno djelovanje nosioca izrade strateških doku­menata koje karakterizira otvorenost i spremnost da se podaci o procesu izrade strateških dokumenata učine dostup­nim široj zajednici, kao i podaci koji proizilaze iz procesa.

(2)    Javnost i transparentnost se ostvaruju redovnim objavljivanjem informacija na web stranici nosioca izrade strateških dokumenata, javnim saopćenjima, te korištenjem drugih odgovarajućih instrumenata razmjene informacija u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji.

 

b) Struktura i proces izrade strateških dokumenata u Federaciji

 

 

Član 9.

 

(Pokretanje procesa izrade i rokovi za usvajanje

strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

(1)    Vlada Federacije donosi odluku o izradi Strategije razvoja Federacije za svaki planski period najkasnije dvije godine prije početka narednog planskog perioda u Federaciji.

(2)   Vlade kantona donose odluku o izradi strategija razvoja kantona za svaki planski period najkasnije godinu dana prije početka narednog planskog perioda u Federaciji.

(3)    Načelnici, odnosno gradonačelnici donose odluku o izradi strategija razvoja jedinice lokalne samouprave za svaki planski period najkasnije godinu dana prije početka narednog planskog perioda u Federaciji.

(4)    Vlada Federacije, odnosno vlada kantona donosi odluku o izradi sektorske strategije za nivo Federacije, odnosno kantona, na period važenja Strategije razvoja Federacije, odnosno strategije razvoja kantona.

(5)    Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana, sektorske strategije za nivo Federacije, odnosno kantona, mogu se donositi i na period duži od planskog perioda važenja Strategije razvoja Federacije, odnosno kantona.

(6)    Minimalni elementi odluke iz st. ()), (2), (3) i (4) ovog člana su: određivanje nosioca izrade strateških dokumenata, učesnika u procesu izrade strateških dokumenata (u daljem tekstu: učesnici), način formiranja radnih tijela za izradu strateškog dokumenta, način vertikalne i horizontalne koordinacije u skladu sa članom 6. ove uredbe, rokovi za izradu i izvještavanje o procesu izrade, te finansijska sredstva potrebna za izradu strateških dokumenata u Federaciji. U odluci o izradi sektorskih strategija navodi se veza sa relevantnom strategijom razvoja a u skladu sa odredbama člana 17. stav (2) i člana 19. stav (2) Zakona.

(7)    Vlada Federacije, vlade kantona, načelnici odnosno gradonačelnici jedinica lokalne samouprave mogu svojim aktom ovlastiti nosioce izrade strateških dokumenata za formiranje posebnih radnih tijela koja će učestvovati u izradi strateškog dokumenta, vodeći računa o OMK princi­pima vertikalne i horizontalne koordinacije, partnerstva, ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

 

 

Član 10.

(Faze procesa izrade strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

Proces izrade strateških dokumenata u Federaciji odvija se u sljedećim fazama:

a)     izrada strateške platforme;

b)     određivanje prioriteta i mjera;

c)     identifikacija strateških projekata;

d)     provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata u Federaciji;

e)     izrada indikativnog finansijskog okvira za provođenje strateških dokumenata;

f)      definiranje načina provođenja, praćenja, izvještavanja i evaluacjje strateških dokumenata;

g)     usvajanje strateških dokumenata uz prethodno provođenje procesa konsultacija.

 

 

Član 11.

(Izrada strateške platforme)

 

 

(1)    Strateška platforma izrađuje se za svaki strateški dokument u Federaciji.

(2)    Strateška platforma minimalno se sastoji od: situacione analize,   uključujući i osvrt na stanje i usklađenost prostorno-planske dokumentacije, vizije razvoja i strateških ciljeva sa indikatorima.

(3)    Nosilac izrade strateških dokumenata i učesnici određeni odlukom iz člana 9. stav (6) ove uredbe vrše izradu situacione analize.

(4)    Izrada situacione analize vrši se prikupljanjem, obradom i analizom podataka minimalno za tri godine. U izradu situacione analize po potrebi se uključuju socioekonomski partneri. Podaci koji se odnose na žene i muškarce razvrstavaju se po spolu i starosnoj strukturi, sa posebnim osvrtom na socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Nosilac izrade strateških dokumenata u cilju harmonizacije procesa prikupljanja podataka i u skladu sa općim statističkim praksama, utvrđuje strukturu i format u kojem se prikupljaju podaci. Analizom se utvrđuju razvojna obilježja, problemi i potencijali iz područja s ciljem sagledavanja stanja i dinamike promjena, nivoa ujednačenosti teritorijalnog/sektorskog razvoja, poređenja u Federaciji, poređenja Federacije sa prosjekom Bosne i Hercegovine i Evropske unije i utvrđivanja drugih obilježja relevantnih za razvoj. Analizom se vrši procjena unutrašnjeg i vanjskog okruženja u cilju utvrđivanja stvarnih faktora i potencijala za razvoj područja, odnosno sektora, te ograničenja i prepreka.

(5)   Na bazi nalaza i zaključaka analize iz stava (4) ovog člana, te faktora koji utiču na unutrašnje i vanjsko okruženje, određuju se strateški pravci razvoja područja, odnosno sektora. Nosilac izrade strateških dokumenata priprema sažetak iz situacione analize koji je sastavni dio strateških dokumenata.

(6)    Vizija razvoja je sažeta izjava koja predstavlja zajedničku fokusiranu predodžbu željene promjene u dugoročnoj perspektivi kojoj će strategija razvoja doprinijeti. Vizija se definira za sve strateške dokumente i zasniva se na zaključcima situacione analize, te predstavlja osnov za utvrđivanje strateških ciljeva. Nosilac izrade strateških dokumenata i učesnici određuju viziju razvoja za period važenja strategije razvoja.

(7)    Strateški ciljevi predstavljaju ono što se želi postići u periodu važenja strateških dokumenata, odnosno oblasti unutar kojih je nužno djelovati. Nosilac izrade strateških dokumenata i učesnici definiraju strateške ciljeve, osiguravajući njihovu usklađenost sa strateškim pravcima i strateškim ciljevima viših nivoa vlasti u Federaciji, a za sefctorske strategije i sa strategijama razvoja istog nivoa vlasti. Strateški ciljevi trebaju biti jasno formulirani, ostvarivi u vremenskom periodu važenja strateških dokumenata, mjerljivi uz pomoć objektivno provjerljivih indikatora. Svaki pojedinačni strateški cilj označava se rednim brojem, a njihov maksimalni broj je pet.

(8)    Indikatorima se mjere vrste i stepen promjena koje se ostvaruju kroz realizaciju strateških ciljeva. Indikatori sadrže polazne i ciljne vrijednosti. Nosilac izrade strateških dokumenata i učesnici određuju maksimalno tri indikatora za svaki strateški cilj. U procesu izrade strateških dokumenata kantona i jedinica lokalne samouprave pored indikatora koji se definiraju na ovom nivou, preuzimaju se i relevantni indikatori na nivou strateških ciljeva iz Strategije razvoja Federacije i sektorskih strategija Federacije.

(9)   Konsultacije o strateškoj platformi traju minimalno 30 dana, a vrše se njenom objavom na web stranici nosioca izrade strateških dokumenata, dostavljanjem strateške platforme nadležnim institucijama na nižim, istim i višim nivoima vlasti relevantnim za strateške dokumente, organiziranjem javnih prezentacija, prikupljanjem i razmatranjem prijedloga i sugestija.

 

 

Član 12.

(Utvrđivanje prioriteta i mjera)

 

 

(1)   Nakon usaglašavanja strateške platforme, utvrđuju se prioriteti kao ključna polja i smjerovi djelovanja za ostvarenje strateških ciljeva. Prioritete utvrđuje nosilac izrade strateških dokumenata i učesnici, osiguravajući njihovu usklađenost sa strateškim ciljevima. Prioriteti trebaju biti jasno formulirani, ostvarivi u vremenskom periodu važenja strateških dokumenata, međusobno usklađeni, mjerljivi uz pomoć objektivno provjerljivih indikatora, te društveno i okolišno prihvatljivi. Svaki prioritet označava se hijerarhijski nižim rednim brojem relevantnog strateškog cilja.

(2)   Mjerama se vrši detaljnija razrada prioriteta. Nosilac izrade strateških dokumenata i učesnici razrađuju mjere, osiguravajući njihovu usklađenost sa prioritetima. Mjere trebaju biti jasno formulirane, ostvarive u vremenskom periodu važenja strateških dokumenata, međusobno usklađene i mjerljive uz pomoć objektivno provjerljivih indikatora. Svaka mjera označava se hijerarhijski nižim rednim brojem relevantnog prioriteta. Mjere minimalno sadrže: vezu sa strateškim ciljem i prioritetom, naziv mjere, opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja, indikatore za praćenje rezultata mjere, razvojni efekat i doprinos mjere ostvarenju prioriteta, indikativnu finansijsku konstrukciju sa izvorima finansiranja, period implementacije mjere, instituciju odgovornu za koordinaciju i implementaciju mjere.

(3)   Nosilac izrade strateških dokumenata i učesnici određuju indikatore za svaku mjeru sa polaznim i ciljnim vrijednostima.

 

 

Član 13.

(Identifikacija strateških projekata)

 

 

Za implementaciju strateških dokumenata mogu se identificirati strateški projekti kao intervencije najvećeg značaja za ostvarenje strateških ciljeva. Strateški projekti trebaju imati višestruki efekat na razvoj i njihova implementacija može biti osnov za pokretanje drugih projekata. Rezultati strateških projekata trebaju da doprinesu pozitivnom uticaju na poboljšanje kvaliteta života veće grupe građana, a naročito socijalno ugroženih kategorija stanovništva, te da omoguće održivi rast i razvoj. Strateški projekti sadrže kratki opis, očekivane efekte i indikativni finansijski okvir.

 

 

Član 14.

(Izrada indikativnog finansijskog okvira za provođenje strateških dokumenata)

 

 

Na osnovu situacione analize i projekcije, kao i definiranih mjera, izrađuje se indikativni finansijski okvir za period važenja strateških dokumenata. Indikativni finansijski okvir definira nosilac izrade strateških dokumenata i ostali učesnici, i minimalno sadrži procjenu potrebnih finansijskih sredstava po strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama iz budžeta, te po ostalim izvorima finansiranja, kao što su kreditna sredstva, sredstva Evropske unije i ostale donacije.

 

 

Član 15.

(Definiranje okvira za provođenje, praćenje, izvještavanje i

evaluaciju strateških dokumenata)

 

 

Nosilac izrade strateških dokumenata definira okvir za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju strateških dokumenata prema propisima iz člana 22. stav (2) i člana 30. stav (2) Zakona i sadrži opis odgovornosti institucija nadležnih za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju strateških dokumenata u Federaciji, opis postupaka, dinamiku praćenja, izvještavanja i evaluacije u odnosu na napredak u implementaciji strateških dokumenata.

 

 

Član 16.

(Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata)

 

 

(1)    Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata u Federaciji podrazumijeva usaglašavanje, obezbjeđivanje komplementarnosti razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa strateškim ciljevima strateških dokumenata istog ili višeg nivoa vlasti u Federaciji, strateškim dokumentima proizašlim iz procesa evropskih integracija i međunarodno prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja.

(2)    Međusobna usklađenost strateških dokumenata u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave osigurava se provjerom usklađenosti razvojnih pravaca i strateških ciljeva Strategije razvoja Federacije, strategije razvoja kantona i strategije razvoja jedinica lokalne samouprave, kao i usklađenost Strategije razvoja Federacije i strategije razvoja kantona sa strateškim pravcima i strateškim ciljevima sektorskih strategija na istom nivou.

(3)    Provjeru međusobne usklađenosti strateških dokumenata za Federaciju vrši Federalni zavod, a za kantone i jedinice lokalne samouprave tijek nadležna za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima.

(4)    Korištenjem rezultata provjere iz stava (3) ovog člana Vijeće Federacije, odnosno vijeća kantona razmatraju i daju preporuke u skladu sa članom 12. tač. b) i c) i članom 14. tač. b) i c) Zakona.

 

 

Član 17.

(Proces konsultacija o strateškim dokumentima)

 

 

(1)    Konsultacije o strateškim dokumentima provodi nosilac izrade strateških dokumenata.

(2)    Proces konsultacija započinje objavom na web stranici nosioca izrade strateških dokumenata, dostavljanjem nadležnim institucijama na nižim, istim i višim nivoima vlasti relevantnim za strateške dokumente, organiziranjem javnih prezentacija, prikupljanjem, razmatranjem prijedloga i sugestija. Konsultacije traju minimalno 30 dana.

(3)    U proces konsultacija uključuju se nadležne institucije kao formalni akteri, pojedinci-građani, interesne grupe, NVO, univerziteti i drugi neformalni akteri.

 

 

Član 18.

(Donošenje strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

(1)    Strateške dokumente Federacije donosi Parlament Federacije na prijedlog Vlade Federacije, u skladu sa članom 16. stav (5) i članom 17. stav (5) Zakona.

(2)    Strateške dokumente kantona donosi skupština kantona na prijedlog vlade kantona, u skladu sa članom 18. stav (5) i članom 19. stav (5) Zakona.

(3)    Strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog načelnika, odnosno gradonačelnika, u skladu sa odredbom člana 20. stav (4) Zakona.

 

 

Član 19.

(Akcioni plan za implementaciju strateških dokumenata)

 

 

(1)   Za svaki strateški dokument za nivo Federacije radi se akcioni plan za   planski period važenja strateškog dokumenta. Izuzetno, akcioni planovi za strateške dokumente za nivo Federacije, mogu se raditi i za kraći period od planskog perioda važenja strateškog dokumenta.

(2)    Za strategiju razvoja kantona i strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave, tijelo za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima za nivo kantona, ili jedinicama lokalne samouprave za nivo jedinice lokalne samouprave, u skladu sa principima iz člana 3. ove uredbe, koordinira izradu akcionog plana svake planske godine po principu 1+2. Akcioni plan minimalno sadrži sljedeće elemente: naziv strateškog cilja i prioriteta, naziv planiranih mjera i strateških projekata sa očekivanim rezultatima, nosioce realizacije, okvirnu finansijsku vrijednost po godinama i očekivane izvore finansiranja. Proces izrade i usvajanja Smjernica iz člana 10. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine usklađen je sa izradom akcionog plana.

(3)    Prilikom izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada, federalni organ uprave, kantonalni organ uprave, odnosno općinski organ uprave preuzimaju projekte i aktivnosti iz akcionog plana za koje su obezbijeđena finansijska sredstva.

 

 

Član20.

(Struktura strateških dokumenata u Federaciji)

 

 

Minimalna struktura strateških dokumenata u Federaciji nalazi se u Prilogu broj 1. ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

III PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

 

 

Član 21.

(Prijelazna i završna odredba)

 

 

(1)    Strateški dokumenti iz člana 15. stav (1) Zakona ne izrađuju se za tekući ciklus planiranja do kraja 2020. godine.

(2)    Za postojeće strateške dokumente na nivou Federacije izrađuju se implementacioni dokumenti iz člana 22. stav (1) do člana 26. Zakona, u skladu sa odredbama propisa o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju iz člana 22. stav (2) Zakona.

(3)    Za strategije razvoja kantona i sektorske strateške doku­mente kantona koji su na snazi izrađuju se implementacioni dokumenti iz člana 22. stav (1) do člana 26. Zakona, u skladu sa odredbama propisa o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju iz člana 22. stav (2) Zakona.

(4)   Za strategije razvoja jedinice lokalne samouprave i sektorske strateške dokumente jedinica lokalne samouprave koje su na snazi izrađuju se imptementacioni dokumenti iz člana 22. stav (1) do člana 26. Zakona do kraja 2020. godine, u skladu sa odredbama propisa o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju iz člana 22. stav (2) Zakona.

 

 

Član 22.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1129/2019

03. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.